НАКАЗИ ПРО НАДАННЯ ПРАЦІВНИКОВІ ВІДПУСТКИ.

Для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівникові відповідно до законодавства, колективним договором, локальними нормативними актами організації, трудовим договором або службовим контрактом, застосовуються форми № Т-6 і № Т-6а [1] [2] .

Накази про надання працівнику (працівникам) відпустки складаються працівником кадрової служби або уповноваженою ним на це особою, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою, оголошуються працівнику під розписку.

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки робляться відмітки в особовій картці (форма № Т-2 або № Т-2ГС (МС)), особовий рахунок (форма № Т-54 або № Т-54а) і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».

Наказ по особовому складу містить запис «З наказом ознайомлений», «підпис», «розшифровка підпису», «дата», візується відповідальним за кадри особою і керівниками тих структурних підрозділів, чиїх співробітників стосується цей наказ, підписується керівником організації.

Реєстраційний номер наказу але особовому складу присвоюється йому в межах календарного року з додаванням літерного позначення «л / с» (особовий склад) або «до» (кадри).

Накази по особовому складу реєструються, розсилаються і формуються в справи в службі кадрів. Підстави до наказів підшиваються в особисті справи працівників або в окрему справу додатків до наказів по особовому складу.

Накази про надання відпусток, відрядження, стягнення формуються окремо від інших наказів по особовому складу, так як мають тимчасові терміни зберігання [3] .

Графік відпусток. У великих організаціях графіки відпусток спочатку складаються в кожному структурному підрозділі, а потім кадрова служба готує зведений графік, який підписує начальник відділу кадрів і стверджує керівник управління (відділу) органу влади, підприємства, установи.

Графік відпусток - документ, який реалізує конституційне право громадянина на відпочинок, офіційно закріплює розподіл і черговість відпусток працівників органів влади, підприємств, організацій, фірм на майбутній календарний рік. Він застосовується для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівників усіх структурних підрозділів організації на календарний рік по місяцях.

При підготовці графіка відпусток враховуються: чинне законодавство, особливості роботи державних установ, підприємств, особисті побажання співробітників, а також графіки відпусток минулих років і т.д. Графік відпусток узгоджується з профспілковим комітетом.

Важливо запам'ятати!

Відповідно до ТК РФ графік відпусток є обов'язковим документом для всіх організацій.

Графік відпусток складається у вигляді таблиці але формою № Т-7 [4] . Стовпці таблиці включають найменування структурного підрозділу, посади (спеціальності, професії) за штатним розкладом, прізвище, ім'я, по батькові працівника, якому надається відпустка, його табельний номер, кількість календарних днів відпустки, дату початку відпустки (фактичну і заплановану), підстава перенесення відпустки з зазначенням відповідного документа, дату передбачуваного відпустки і примітка.

Якщо на прохання співробітника за згодою відповідного керівника відпустку переноситься на інший час, відділ кадрів вносить зміни в графік відпусток з дозволу особи, яка затвердила графік, або особи, уповноваженої ним на це. Час відпустки уточнюється без складання заяви. Терміни використання відпусток контролюються, як правило, працівником кадрової служби, який фіксує терміни перебування кожного працівника в черговій відпустці і причини, за якими були змінені раніше встановлені терміни відпусток. Він же готує накази про відпустки співробітників. Запис про надання відпустки робиться в спеціальному журналі про облік відпусток.

  • [1] Додаток 4. Типова форма № П-8 «Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)».
  • [2] Додаток 3. Типова форма № П-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику».
  • [3] Сазикін А. В. Указ. соч.
  • [4] Форма № Т-7 затверджена Постановою про затвердження уніфікованих форм з обліку праці та її оплати.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >