ВІЗОВИЙ ЗБІР: ВИДИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

У цьому параграфі розглянемо мовні особливості спеціальних текстів, які називаються службові або ділові листи. Саме діловий лист є найпоширенішим видом управлінського документа. Складання і мовне оформлення цих документів представляють найбільшу складність для державного службовця.

Лист-- узагальнена назва великої групи управлінських документів, які служать засобом спілкування між установами, організаціями, відомствами.

Фахівцями в області ділового листування класифікація листів проводиться по різних підставах:

 • • по структурним ознаками (регламентовані і нерегла- ментірованние);
 • • по композиційним особливостям (одноаспектному і багатоаспектні);
 • • за місцем у інформаційному обміні (ініціативні і листи-відповіді);
 • • по тональності викладу (строго офіційні і напівофіційні) і т.д.

Найголовнішим кваліфікаційним ознакою для ділових листів є функціональний ознака, тобто та комунікативна функція, яку виконує дане діловий лист.

За комунікативної функції можна розділити всі ділові листи на чотири види:

 • надішле - листи, що повідомляють важливу інформацію, яка ініціює прийняття управлінського рішення;
 • креативні - листи, що дозволяють розширити сферу ділових відносин між комунікантами або створювати нові ділові контакти;
 • корекційні - листи, уточнюючі взаємні позиції комунікантів;
 • емотивні - листи, що сприяють вираженню почуттів і відносин до подій і ситуацій.

Для забезпечення адекватного процесу сприйняття і розуміння ділового листа, для швидкої його обробки, для надання тексту юридичної сили необхідно суворе співвідношення виду листи і певних мовних засобів.

Розглянемо послідовно основні види ділових листів і мовні формули, що дозволяють найбільш точно сформулювати зміст цих листів.

Повідомні листи (інформаційні) - вид ділових листів, існуючих для передачі важливої інформації комуніканта з метою прийняття ним необхідного рішення або здійснення необхідного дії.

Основні різновиди цього виду ділового листа: лист-інформація, лист-повідомлення, лист-повідомлення, лист-повідомлення, лист-нагадування, лист-вимога, лист-супровід, рекламний лист, відкритий лист.

Лист-повідомлення - діловий лист, в якому автор інформує адресата про які-небудь події, факти, заходах, що становлять взаємний інтерес.

Листи-повідомлення найяскравіше представляють жанрову різновид повідомних листів.

Лист-повідомлення може бути ініціативним або бути відповіддю на лист-прохання або лист-запит. Лист-повідомлення може починатися з обґрунтування або з викладу інформації, що повідомляється.

Ключові фрази іісьма-повідомлення

Строго офіційно напівофіційні

Повідомляємо , що ... Нам приємно повідомити Вам , що ...

Сповіщаємо ( інформуємо ) Вас про те , Маємо честь повідомити Вам, що ...

що .... З радістю повідомляємо Вам про ...

Доводимо до Вашого відома , що ...

Вважаємо за необхідне поставити Вас до відома про те , що ...

Доводимо до вашого відома , що ...

Доповідаю про ...

При складанні листів-відповідей повинен дотримуватися принцип мовного паралелізму: в тексті листа-відповіді слід використовувати ті ж мовні звороти, які використовував автор в ініціативному листі. Крім того, нс слід посилання на яке надійшло лист включати в текст листа-відповіді (на Ваті лист від _

_), оскільки в складі реквізитів бланка є реквізит

«Посилання на дату і номер документа, що поступив».

Супровідний лист - діловий лист, що вказує на факт відправки доданих до листа документів та інших матеріальних цінностей, що не мають адресної частини.

Супровідний лист складається для повідомлення адресату про направлення документів (договорів, контрактів, каталогів, протоколів, специфікацій, актів і т.д.).

Супровідні листи виконують важливу функцію контролю за проходженням документів.

Ключові фрази супровідного листа

строго офіційно

Представляємо Вам (у вищестоящу організацію) ... Направляємо Вам

 • підвідомчу організацію) ... Надсилаємо Вам
 • сторонню організацію) ...

напівофіційно

Із задоволенням направляємо (висилаємо) ...

Ми раді направити {вислати) ... Висловлюємо задоволення з приводу вашого листа від ... і направляємо (висилаємо) ...

Текст супровідного листа може містити додаткову інформацію, яка пояснює зміст тих матеріалів, які становлять додаток до супровідного листа. У цьому випадку спочатку говориться про направлення матеріалів, а потім викладаються пояснення.

Один лист може бути багатоаспектним: містити спочатку текст з проханням або будь-якою інформацією, потім супровідний текст.

Лист-нагадування або лист-вимога - це діловий лист, що використовується у випадках, коли організація-адресат не виконує свої функціональні обов'язки або прийняті домовленості.

Мета листа: змусити адресата виконати взяті на себе зобов'язання. Тональність листа може бути нейтрально-напоми- нающей і загрозливо-вимогливою.

Ключові фрази листи-нагадування або листи-вимоги

нагадування

Нагадуємо Вам ...

Вдруге нагадуємо Вам ... Звертаємо Вашу увагу на те , що ...

Вважаємо за необхідне ще раз звернути Вашу увагу ... Доводимо до Вашого відома , що ...

вимога

Вимагаємо виконати взяті на себе

зобов'язання

Вимагаємо терміново вислати ...

Вимагаємо надати ... Категорично вимагаємо перерахувати ...

У тексті листа можлива посилання на офіційний документ, в якому зафіксовані зобов'язання сторін або обставини, у зв'язку з якими організація зобов'язана зробити певні дії, і потім прохання або вимога виконати ці дії. Наприклад: «нагадуючи про ...», « просимо ...», « з огляду на ...», «вимагаємо ...».

Текст подібного листа може містити другу частину, в якій зазначаються конкретні заходи впливу в разі невиконання раніше прийнятих зобов'язань або рішень. наприклад:

У разі невиконання ... ми залишаємо за собою право ...

В іншому випадку ... справа буде передана до ...

Креативні листи (творчі) - вид ділових листів, націлених на розширення сфер ділових відносин між комунікантами і на «зав'язування» нових ділових відносин.

Основні різновиди цього виду листи наступні: лист-прохання, лист-запит, лист-заявка, лист-замовлення, лист-пропозиція, лист-запрошення.

Лист-прохання - діловий лист, що направляється з метою отримання чого-небудь або з метою ініціювання будь-яких дій, необхідних адресант.

Кількість управлінських ситуацій, що викликають необхідність звернення з проханням від імені юридичної особи, яка не піддається обліку. Крім того, майже всі багатоаспектні листи містять прохання.

Лист-прохання містить, як правило, обгрунтування прохання і виклад самого запиту. Обгрунтування може бути відсутнім у випадках очевидності прохання. Ключовим виразом для формулювання прохання є дієслово «просити» ', в першій особі єдиного ( «прошу») або множини ( «просимо») плюс інший дієслово в формі інфінітива.

Другий дієслово більш значущий, оскільки в ньому міститься сутність прохання: уявити (надати), надіслати, направити, підтвердити, вирішити (дозволити), повідомити, завершити, здійснити (реалізувати), створити, зобов'язати, спланувати (скоординувати), виконати (виконати) , усунути, організувати, забезпечити, уточнити, встановити, знайти, виявити (з'ясувати) і ін.

Прохання може формулюватися і без дієслова «просити», але в цьому випадку строго офіційний тон викладу набуває більш м'яку забарвлення.

Ключові фрази нісьма-нросьби

строго офіційно

Просимо Вас надати дані про ...

Прошу направити на мою адресу ...

Переконливо ( настійно ) прошу вирішити питання про ... Просимо розглянути можливість ...

напівофіційно

Сподіваємося на позитивне вирішення питання

Бажано було ( хотілося ) б ознайомитися ...

Звертаємося (дозвольте звернутися) до Вас з проханням ...

Сподіваємося , що Ви вважаєте за можливе ... Будьте ласкаві ...

Будемо дуже вдячні ( вдячні, зобов'язані ), якщо Ви ...

Не могли б ви...

Нерідко одне ділове лист містить кілька прохань. Композиція такого листа може виглядати наступним чином:

Прошу ... Просимо ...

Одночасно прошу ... Також просимо ...

А також прошу ... А також просимо ...

Лист-запит - діловий лист, що направляється з метою отримання будь-яких офіційних відомостей або документів.

В обгрунтуванні цього підвиду листи можуть міститися посилання на законодавчі та інші нормативні акти і документи. наприклад:

Відповідно до п. ... постанови Кабінету Міністрів України від ... № ... «Про деякі заходи ...» просимо Вас повідомити ...

В основному листи-запити складаються так само, як і листи-прохання.

Листи-прохання і листи-запити припускають обов'язкову реакцію адресатів у вигляді листів-відповідей.

Лист-відповідь виступає як залежна по композиції і тематиці текст по відношенню до первинного листа-прохання або листа-замовлення. У відповіді повинна бути посилання на первинне лист і його тему, повинні збігатися обсяг інформації, аспекти змісту та послідовність їх викладу, повинні бути присутніми загальна термінологія і єдина система посилань.

Лист-пропозиція - діловий лист, що направляється потенційному партнеру з будь-яким діловою пропозицією (угоди, співробітництва, переговорів, послуг, товарів і т.п.).

Ключові фрази листи-пропозиції: «пропонуємо Вам ...»; «В зв'язку з ... пропонуємо Вам ...»; «З метою подальшого вдосконалення ... пропонуємо Вашій увазі ...»

Пропозиція може бути направлене за ініціативою імпортера або у відповідь на лист-запит. Якщо лист-пропозицію направляється адресату вперше, то воно містить не тільки пропозиція, але і інформацію про адресант. Якщо пропозиція є відповіддю на запит, то при складанні листа використовується посилання на лист-запит:

У відповідь на Ваш запит від ... ми пропонуємо Ван ...;

Посилаючись на Ваш запит , ми могли б запропонувати Вам ...;

Підтверджуючи одержання Вашого запиту, ми можемо ...;

Підтверджуємо (з вдячністю) отримання Вашого запиту і повідомляємо, що можемо запропонувати Ван ...

У комерційній діяльності пропозиція (оферта) може бути направлено одному кореспонденту або відразу декільком. Вільне пропозицію направляється широкому колу потенційних покупців з пропозицією товарів або послуг. У цьому випадку продавець не пов'язує себе зобов'язанням продати товар комусь певному. Тверде пропозицію звернене одній конкретному покупцеві, і пов'язує продавця зобов'язанням продати пропонований товар саме цього партнера. Обов'язковим елементом твердого пропозиції є вказівка на термін дії цієї пропозиції: «Пропозиція дійсна до ...»

Неотримання відповіді протягом встановленого терміну рівнозначна відмові покупця і звільняє продавця від зробленої пропозиції.

Лист-запрошення - діловий лист, що направляється конкретній особі, ряду осіб або масового адресату з метою їх участі в запланований захід.

Як правило, листи-запрошення адресуються конкретній особі, тому в них використовується особисте звернення:

 • • Шановний (ім'я та по батькові)!
 • • Шановний пане (прізвище)!
 • • Шановна пані (прізвище)!

Можливі такі формули звернення до масового адресату.

 • • Шановні пані та панове!
 • • Шановні колеги!
 • • Господа банкіри!
 • • Вельмишановні ветерани!

Ключові фрази листи-запрошення

строго офіційно

Запрошуємо Вас взяти участь ... Просимо Вас взяти участь ... (Найменування організації) запрошує Вас відвідати ...

Прийміть наше запрошення на урочистий вечір ...

напівофіційно

Ми були б раді бачити Вас на зустрічі ...

Маємо честь запросити Вас на презентацію ...

Дозвольте запросити Вас відвідати ...

Дозвольте запросити Вас взяти участь ...

Якщо лист-запрошення направляється відомим і шанованим особам або до вищестоящих організацій, органів влади та управління, то в листі повинна бути справжня підпис керівника організації. Такі запрошення не можна передавати по факсу, а слід розсилати поштою або передавати з кур'єром.

Якщо захід носить робочий характер (нарада, засідання колегії, комісії, ради та ін.) Або організатори зацікавлені в залученні до заходу великої кількості учасників (конференції, симпозіуми, семінари та ін.), То в запрошенні замість підпису конкретної особи може стояти відмітка, наприклад: «Оргкомітет конференції».

При розсилці великої кількості запрошень справжню підпис керівника можна замінити факсимільним підписом.

Корекційні листи (уточнюючі) - вид ділових листів, націлених на уточнення взаємних позицій комунікантів (згода-незгода, гарантія-підтвердження, претензія та ін.).

Основні різновиди цього виду листи: лист-згода, лист-відмова, лист-гарантія, лист-підтвердження та ін.

 • Лист-згода - діловий лист, в якому дається позитивну відповідь на лист-прохання або лист-запит.
 • Лист-відмова - діловий лист, в якому дається негативна відповідь на лист-прохання або лист-запит.

Ці різновиди листів є відповідними листами, в яких повинен дотримуватися принцип мовного паралелізму: в тексті листа-відповіді використовуються ті ж мовні звороти, які були і в ініціативному листі.

Лист-відповідь може починатися словами: «Повідомляємо Вам», «Сповіщаємо Вас».

Ключові фрази для вираження згоди: «згодні розглянути (надати, надати і ін.)»; «Згодні на укладення договору »; «Готові дати згоду на укладення контракту (угоди)»; «Готові прийняти ваші умови »; «Підтримуємо Ваші наміри (пропозиція та ін.)»; «Вважаємо за можливе прийняти даний проект».

У разі відмови необхідно дати адресату аргументоване обгрунтування причин, що призводять до негативної відповіді. Крім того, рекомендується повідомити інформацію про те, на яких умовах може бути дана позитивна відповідь на дане прохання або запит.

Ключові фрази для вираження відмови: «незважаючи на вжиті нами (організацією) зусилля , Ваше вказівку залишається невиконаним у зв'язку з ...»; «На жаль, задовольнити Ваше прохання не представляється можливим, оскільки ...» ', «ваше розпорядження не може бути виконано до встановленого терміну з наступних причин' ....» ', «ми не можемо надати Вам інформацію , так як ... » ',« організація не маємо можливості для виконання даного завдання через відсутність ... »',« ваша пропозиція відхилена з наступних причин: ... » ', « присланий Вами проект не може бути затверджений з наступних причин '.... »',« в зв'язку з ... ми не зможемо прийняти ... (забезпечити, надати допомогу і т.д.) »; «В зв'язку з .... Ваше прохання не може бути задоволена »; «Повідомляємо, що з-за ... Ваш запит про ... виконати не можемо»; «Враховуючи ... вважаємо дане рішення нецелесооб- різним».

Лист-гарантія (гарантійний лист) - діловий лист, що представляє собою підтвердження певних зобов'язань перед організацією або окремою особою.

Листом дає гарантії щодо оплата роботи, послуг, оренди, продукції і т.д .; терміни виконання роботи, повернення кредиту, поставки товарів і т.д .; якість робіт, товарів, послуг і т.д.

Гарантійні листи носять підкреслено юридичний характер, відповідаючи за статусом документам договірного характеру.

У тексті гарантійного листа містяться прохання на адресу кореспондента і юридично значуща формула.

Ключові фрази гарантійного листа: «оплату (надання послуг і т.д.) гарантуємо» ', «оплату гарантуємо з розрахункового рахунку № ...»; «Гарантуємо перерахування грошових коштів протягом ... днів» ', «гарантуємо оплату робіт за договором від ... протягом трьох днів після доставки обладнання»', «фірма " Фелікс " гарантує ...» ', «повернення кредиту гарантуємо ».

Якщо в листі гарантується здійснити оплату, автор повідомляє свої банківські реквізити.

Гарантійні листи підписуються двома особами: керівником організації та головним бухгалтером або іншою посадовою особою і засвідчуються печаткою організації.

Лист-підтвердження - діловий лист, яке засвідчує отримання організацією-адресатом важливих матеріалів (документів, відомостей, листів, каталогів, прейскурантів, специфікацій та ін.) І санкціонує будь-які домовленості (дату переговорів, умови угоди, ціну та ін.).

Якщо підтверджується отримання документів, то в тексті листа необхідно їх назвати. Якщо підтверджується попередня домовленість, то в тексті листа необхідно викласти її суть.

Ключові фрази листи-підтвердження: «з вдячністю підтверджуємо отримання ...» ', «із задоволенням підтверджуємо згоду на ...»', «на підтвердження своєї згоди з ...»; « Висилаємо Вам наше підтвердження ...» ', «підтверджуючи нашу попередню домовленість»; «ТОВ" Світлана " підтверджує ...»; «Підтримуємо Ваше (намір, пропозиція, звернення)».

Лист-підтвердження може закінчуватися проханням, пропозицією, побажанням, рекомендацією.

Емотивні листи - вид ділових листів, спрямованих на здійснення емоційного зв'язку між комунікантами, що дозволяють висловлювати увагу до партнера, демонструвати різні емоції з будь-якого значного приводу в структурі ділових відносин.

Основні різновиди цього виду листи: лист-привітання, лист-подяку, лист-співчуття, лист-вибачення і ін.

Лист-привітання - діловий лист, що направляється на адресу посадової особи або організації в урочистих та визначних випадках.

Приводом для привітання можуть бути офіційні свята, значні події в житті людини і в діяльності організації.

Листи-вітання найчастіше бувають нерегламентірован- ними, складаються в більш вільній формі, ніж регламентовані. Однак композиція листи-привітання традиційна: звернення, привітання, побажання. Між поздоровленням і побажанням нерідко присутній комплементарна частина листа, за рахунок якої відбувається збільшення обсягу листи.

У першій частині тексту міститься формулювання привітання: від імені організації - від першої особи множини ( вітаємо , бажаємо) або від імені керівника - від першої особи однини ( вітаю , бажаю).

Ключові фрази листи-привітання: «вітаємо Вас у зв'язку з ...»; «Ми іскріння (серцево) вітаємо Вас з ...»; «Прийміть наші (мої) щирі вітання з нагоди ...»; «Від імені ... і від себе особисто вітаю Вас з ...»; «Від щирого серця вітаю (-ємо) Вас з ...»

У компліментарної частини зазвичай викладаються основні етапи життя і діяльності особи, до якої звернене привітання, перераховуються основні досягнення та гідності ювіляра, але слід уникати перебільшених і улесливих компліментів, які порушують стриманий тон ділового листа.

У заключній частині автори листа, формулюючи побажання, не повинні також висловлювати занадто конкретні і особисті побажання, пам'ятаючи, що це офіційне привітання, і слід обмежитися побажаннями загального (клішірованний) характеру: оптимізму і благополуччя, миру і процвітання, успіхів у роботі, трудових успіхів , творчих успіхів, професійних звершень, плідної співпраці, просування але службі, нових досягнень, подолання перешкод, здійснення надій, доброго (міцного) здоров'я, сімейного (особистого) счасть і т.д.

Лист-привітання має бути підписана. Підпис може бути більш-менш офіційною: від вказівки посади особи, як при підписанні будь-якого іншого ділового листа, до таких варіантів, як «Ваші колеги», «Колектив кафедри», « Співробітники фірми», «Працівники міністерства» і т.п. Під загальною підписом, як правило, розташовуються власноручні підписи членів колективу, які виявили бажання приєднатися до привітання.

Лист-подяка - діловий лист, що направляється в організацію або посадовій особі з виразом вдячності за вчинені дії.

Подяка може бути виражена за різні позитивні дії адресата: за прояв уваги, за одержаний лист, за запрошення на будь-який захід або за участь в ньому, за надані послуги або за гостинність і ін.

Ці листи найчастіше бувають нерегламентованими, тобто складаються в більш вільній формі, з використанням додаткових напівофіційних мовних засобів.

Написання вдячних листів обумовлено вимогами ділового етикету і необхідно з точки зору подальшої співпраці.

Ключові фрази листи-подяки: «дякую Вам за участь в ...»; «Дякуємо за надану допомогу ...» ', «ми вдячні Вам за підтримку ...»', «дозвольте подякувати Вам за запрошення ...» ', «дозвольте висловити Вам (щиру) подяку за надану гостинність »; «Висловлюємо подяку від імені ...» ', «ми вдячні Вам за те, що ...»', «висловлюючи подяку за Ваш лист від ...» ', «заздалегідь дякуємо за участь ...»', « дякуємо колектив Університету за організацію і проведення ... » ', « міністерство ... висловлює керівникам Центру ... вдячність за відповідальне ставлення ... »', « адміністрація ... області висловлює Вам свою вдячність за співпрацю ».

Лист-співчуття - діловий лист, що направляється в організацію або конкретній особі для вираження співчуття у трагічних життєвих ситуаціях.

Написання подібних листів - це не тільки прояв ділового етикету, а й надання моральної підтримки сім'ї, близьким, колективу в разі тяжкої втрати.

У листах-співчутті використовуються наступні ключові фрази: «прийміть наші найглибші (щирі) співчуття з приводу втрати ...» ', «з глибоким сумом ми дізналися про смерть ...»; «Хочемо висловити нашу глибоку скорботу з приводу смерті ...»; « Прийміть , будь ласка , від імені (назва організації) наші співчуття з приводу втрати ...»] «висловлюю Вам найглибші співчуття у зв'язку з спіткала приводу тяжкої втрати».

Телеграми і листи-співчуття пишуться також главам держав в зв'язку з трагічними подіями, що відбуваються в цих державах (стихійними лихами, терористичними актами та ін.). наприклад:

Від імені народу Російської Федерації висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким загиблих в результаті катастрофи.

Лист-вибачення - діловий лист, автор якого приносить свої вибачення адресату за завдані незручності.

Етикет ділового спілкування передбачає необхідність пояснення причин, через які адресант (автор листа) не зміг виконати зобов'язання.

Ключові фрази листи-вибачення: «приносимо свої (глибокі) вибачення за те, що ...»] « дозвольте принести (Вам) свої вибачення за ...»] «ми хотіли б вибачитися перед Вами за ...»] « дозвольте вибачитися перед Вами за ... »]« ми щиро шкодуємо , що ... »]« прийміть наші щирі вибачення за ... »

Якщо ви з яких-небудь причин не можете або не хочете вдаватися до пояснення причин події, то можна використовувати такі фрази: « через непередбачені обставини ...»] « через несподівану ситуації , викликаної ...»

В кінці листа зазвичай фраза з вибаченнями повторюється, але в іншому формулюванні, наприклад: « ще раз приносимо Вам свої вибачення»] «ще раз просимо вибачити нас»] «ще раз прошу вибачити мене».

Розглянуті різновиди ділових листів рідко зустрічаються в чистому вигляді. Наприклад, гарантійний лист, як правило, складається з двох частин: формулювання прохання і вирази гарантії. У супровідному листі зазвичай спочатку повідомляється про направлення будь-яких матеріалів, а потім викладається прохання розглянути ці матеріали і дати, наприклад, на них відгук до певного терміну.

Туристичний ваучер, що містить кілька аспектів, називається складним (багатоаспектним). Виклад кожного нового аспекту в листі починається з нового абзацу. Структура листа відрізняється жорсткою організацією: спочатку дається інформація про реальні обставини, причини, умови, мотиви або цілі, побулівшіх адресанта написати лист, потім слід декларативне висловлювання (прохання, пропозиція, вимога і ін.).

У діловому посланні використовуються стандартні мовні формули, що вказують на мотив написання, причину, яка змусила звернутися з листом, або формулюється мета листа.

Мовні формули, що вказують на мотив:

 • у відповідь {на що?) На Ваш лист {запит, прохання );
 • згідно {чому?) Ваше прохання {нашої домовленості );
 • відповідночим?) З протоколом {з домовленістю , з Вашим проханням , з документом );
 • на підставі {чого?) Досягнутої угоди ( протоколу );
 • на підтвердження {чого?) Нашої телефонної розмови ;
 • посилаючись {на що?) На переговори {на нашу домовленість , на наш телефонна розмова );
 • у зв'язкучим?) З обставинами {з прийнятим рішенням).

Мовні формули, що вказують на причину:

 • через затримку ...
 • у зв'язку з неотриманням ...
 • через невідповідність ваших дій раніше прийнятим домовленостям ...
 • внаслідок зміни умов ...
 • з огляду на соціальну значимість ...
 • незважаючи на .... продовжує мати місце ...

Мовні формули, що вказують на мету:

 • з метою якнайшвидшого вирішення питання ...
 • з метою виконання розпорядження ...
 • з метою обміну досвідом ...
 • з метою ознайомлення з ...
 • для узгодження спірних питань ...
 • для найповнішого висвітлення діяльності ...
 • щоб уникнути конфліктних ситуацій ...
 • як виняток ...
 • огляду на особливі обставини ...

Обсяг абзацу багатоаспектного листи коливається від одного пропозиції до цілої сторінки. Складність вирішуваних проблем впливає на збільшення обсягу смислових частин листи. Кожна нова думка виділяється не тільки абзацом, а й новим рядком.

Однак для зв'язку аспектів і змістовних фрагментів в єдиний цілісний текст використовуються стандартні мовні засоби зв'язку.

Мовні засоби зв'язку частин тексту:

 • по-перше ...
 • по-друге ...
 • по-третє ...
 • перш за все ...
 • потім ...
 • на закінчення ...
 • переходячи до наступного питання ...
 • що стосується питання про ...
 • беручи до уваги вищесказане ...
 • виходячи з вищесказаного ...
 • підбиваючи підсумки , слід зазначити ...

Зверніть увагу

Російська літературна мова з плином віків накопичив у сфері письмового ділового спілкування величезна кількість трафаретних мовних засобів, необхідних для вираження традиційного етикетної змісту.

Грамотна орієнтація у виборі відповідних виду та різновидів письма ключових мовних формул є, безумовно, необхідною навичкою для будь-якого упорядника ділової кореспонденції. Однак для професіонала в області написання тексту ділового листа цей вид мовленнєвої діяльності був, є і завжди буде актом творчості, що передбачає високий рівень мовної компетентності з проникненням в усі особливості офіційно-ділового стилю мови.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >