ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ: СПЕЦИФІКА ЗМІСТУ (ЗАМІСТЬ ВВЕДЕННЯ)

Туризм складає невід'ємну частину життя сучасної людини, пов'язану із задоволенням його духовних та інтелектуальних потреб, відновленням і розвитком фізичних сил і підтриманням високого рівня життєдіяльності. Разом з тим туризм, об'єднуючи подорожі і сферу послуг, створену для задоволення потреб людей, які роблять подорожі, формує одну з найбільш динамічно розвиваються галузей економіки. У новітній період розвитку світової економіки туризм є однією з перспективних і прибуткових галузей, особливо для економік країн, що розвиваються і економічних регіонів. При цьому згідно з даними ЮНВТО 80% туристів вважають за краще маршрути в межах власного регіону.

Стратегічне соціально-економічне значення розвитку туризму в Росії базується на прагненні до підвищення якості життя російських громадян шляхом гарантування особистої безпеки, а також високих стандартів життєзабезпечення; до економічного зростання, який досягається насамперед шляхом розвитку національної інноваційної системи та інвестицій в людський капітал; до розвитку науки, технології, освіти, охорони здоров'я і культури шляхом зміцнення ролі держави і вдосконалення державно-приватного партнерства; до підтримки екології живих систем і раціонального природокористування за рахунок збалансованого споживання, розвитку прогресивних технологій і доцільного відтворення природно-ресурсного потенціалу країни.

В рамках державної політики туризм розглядається як джерело фінансових доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, засіб підвищення зайнятості та якості життя населення, спосіб підтримки здоров'я громадян, основа для розвитку соціокультурного середовища і виховання патріотизму, а також потужний інструмент освіти і формування моральної платформи розвитку громадянського суспільства .

Відзначимо, що навіть умови міжнародної кризи лише в певній мірі обмежують туристський потенціал національних економік. Соціально-економічне значення туризму виражається в формуванні умов для створення нових робочих місць, забезпеченні зайнятості населення, а також підвищення доходів бюджетів усіх рівнів. Так, обсяг наданих платних туристичних послуг в Волгоградської області за період січень - серпень збільшився з 572 755,3 тис. Руб. в 2010 р до 2 042 430 гис. руб. в 2015 році. При цьому середня чисельність працівників, зайнятих в сфері туризму, в 2015 р склала 13 гис. 235 осіб. Однак обсяг туристських поїздок, істотно залежить від міжнародної політики, зазнав певних змін. Зокрема, кількість в'їзних поїздок в 2014-2015 рр. згідно з даними Росстату в порівнянні з аналогічними показниками в 2013 р знизилося в межах від 4 до 9% в рік, а виїзні поїздки за перше півріччя в 2015 р впали на 25% в порівнянні з аналогічними показниками в 2014 році.

Разом з тим розвиток туристичної діяльності надає прямий вплив па всі суб'єкти туристичної індустрії - засоби розміщення і транспорту, ресторанний бізнес, розважальний і спортивно-оздоровчий комплекс, сприяє збереженню культурної і природної спадщини, а також стімуліруег модернізацію відповідної інфраструктури.

***

Основним фактором розвитку туризму в цілому, а також стабільного функціонування та сталого розвитку туристської діяльності виступає його належне правове регулювання.

Туристська діяльність є особливим видом в основному підприємницької (перш за все господарської) діяльності, спрямованої на надання послуг з метою організації подорожей і обслуговування подорожуючих осіб.

Правове регулювання туристської діяльності являє собою процес впливу правових норм на відносини, що складаються в сфері туризму. Правове регулювання діяльності суб'єктів відносин у сфері туризму виражається в контролі держави за виконанням суб'єктами туристичної діяльності всіх обов'язкових юридичних правил, встановлених в даній сфері, в забезпеченні законності цієї діяльності, в захисті прав споживачів (туристів, екскурсантів), дотриманні інтересів і прав господарюючих суб'єктів в сфері туризму і т. д. Таким чином, можна зробити висновок, що предметом правового регулювання в сфері туризму є суспільні відносини, що формуються в ін процесі підготовки, організації та здійснення туристських подорожей, надання відповідних послуг, а також у зв'язку із здійсненням державою всіх аспектів туристської політики.

Отже, правовому регулюванню підлягає певна частина суспільних відносин, що складаються в сфері туризму. Визначаючи специфіку цих відносин, слід виділити їх основні ознаки: повторюваність, стійкість і багатофункціональність; високу суспільну значимість, спрямованість на найважливіші гуманітарні цінності і блага; конституційну обумовленість прав і свобод людини і громадянина, що лежать в основі цих відносин; вплив міжнародного правового регулювання на туристську діяльність; наявність вільних економічних суб'єктів відповідної діяльності.

У загальній сукупності суспільних відносин в сфері туризму насамперед слід виділити відносини підприємницького характеру, що виникають у зв'язку з формуванням, просуванням і реалізацією турпродукту, учасниками яких виступають відповідні суб'єкти гуріндустріі - туроператори, турагенти, готелі і т. Д. Відносини, що виникають між цими суб'єктами , мають договірну природу, оскільки формуються з укладених між ними договорів. Порушення умов договорів призводить до виникнення деліктних зобов'язань. У той же час окремі аспекти відносини між суб'єктами туристичної діяльності можуть мати і недоговірних природу

Наступна група огношеній складається в результаті взаємодії суб'єктів туристської діяльності з державою. Ці відносини носять в основному імперативний характер і починаються вони вже з моменту реєстраційних дій при створенні відповідних суб'єктів, пронизуючи всі напрямки їх діяльності. Кожен етап існування турагентств, туроператорів і т. Рр визначено обов'язковими і / або спеціальними нормами податкового, валютного, антимонопольного, зовнішньоторговельного і інших галузей і підгалузей російського законодавства.

Інша група відносин, пов'язана з прямою діяльністю по формуванню, просуванню і реалізації гурнродукта, виникає в зв'язку з взаємодією суб'єктів туристської діяльності з туристом. У цих відносинах турист виступає в якості споживача відповідних послуг, а його інтереси захищаються державою за допомогою спеціальних нормативних правових актів. Слід підкреслити, що дані відносини поширюються і на різні аспекти питань міжнародних туристських формальностей.

Державна правова політика в сфері туризму спрямована на захист інтересів всіх учасників туристських відносин. Сутність правового регулювання та механізму правового регулювання дозволяють розкрити методи, способи і засоби впливу права на суспільні відносини в сфері туризму.

Залежно від сфери туристських відносин розрізняються методи їх правового регулювання. Зокрема, огношенія між суб'єктами туристичної діяльності в основному регулюються диспозитивним методом, відносини між суб'єктами гурінду- стрії і туристом регулюються шляхом комбінування імперативного і диспозитивного методів (так званий «змішаний метод»), з метою розвитку туризму і підвищення його рівня держава використовує заохочувальний і рекомендаційний методи, а для всіх інших відносин, що вимагають чіткого виконання відповідних владних велінь, харакгерно застосування імперативного методу регулювання. Основними способами правового регулювання в туризмі є дозвіл, заборона, зобов'язування. До правових засобів як юридичним інструментам, за допомогою яких здійснюється впорядкування суспільних відносин в сфері туризму і задовольняються інтереси суб'єктів права, слід віднести: норми права, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, юридичну відповідальність, правові обмеження, правові стимули, правові заохочення і т. Д .

Мета правового регулювання туризму полягає в зміцненні законності і правопорядку на туристському ринку, в забезпеченні охорони життя, здоров'я та майна громадян, раціонального використання навколишнього середовища, збереження матеріальних і духовних цінностей суспільства, в гарантуванні здійснення всіма учасниками туристичного ринку своїх прав і неухильне дотримання такими учасниками своїх юридичних обов'язків.

Основними завданнями правового регулювання в сфері туризму слід визнати: правове регулювання всіх типів ог- носіння в туризмі; захист прав і законних інтересів туристів, а також усіх учасників туристичної індустрії; забезпечення дотримання, виконання і застосування норм чинного туристського законодавства; розробку, затвердження та зміна локальних нормативних актів організаційного, організаційно-правового та економічного характеру, необхідних для функціонування туристкою індустрії.

«Правове регулювання в сфері туризму» як навчальна дисципліна

Навчальна дисципліна «Правове регулювання в сфері туризму» займає важливе місце в правовій підготовці бакалаврів і магістрів за напрямом «Туризм» в рамках відповідної однойменної дисципліни.

Навчальний посібник базується на таких навчальних курсах, як «Основи туризму», «Організація туристичної діяльності»,

«Правознавство», «Туристичні кластери РФ», і тісно пов'язане з дисциплінами «Технологія організації в'їзного та внутрішнього туризму», «Туристські формальності», «Стандартизація і сертифікація в туристській індустрії», «Менеджмент в туристичній індустрії», «Маркетинг у туристичній індустрії »,« Технологія організації готельних послуг ».

Основна мета навчального посібника - ознайомлення студентів (бакалаврів, магістрантів) та інших зацікавлених осіб, які не є фахівцями в галузі права, з основами правового регулювання підприємницьких та інших пов'язаних з ними суспільних відносин, які складаються в сфері туризму. Базові завдання навчального посібника сформульовані в назвах його розділів і пов'язані з необхідністю оволодіння спеціальними знаннями в сфері правового регулювання туристської діяльності, а також формування навичок вирішення відповідних актуальних проблем, які можуть виникнути.

Вивчивши цей навчальний посібник, студенти (бакалаври, магістранти) повинні:

уміти орієнтуватися в комплексі норм чинного російського законодавства, що регулює туристичну діяльність в Росії;

  • - освоїти основні положення законів та підзаконних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері туристської діяльності;
  • - вміти грамогно використовувати норми законодавства, що регулюють туристську діяльність, в практичній діяльності;
  • - отримати широкі теоретичні знання правового регулювання підприємницьких та інших пов'язаних з ними відносин, що складаються в сфері туризму;
  • - знайти уявлення про найбільш перспективні напрямки вдосконалення законодавства в сфері регулювання підприємницької діяльності в туризмі.

Освоєння матеріалу навчального посібника «Правове регулювання в сфері туризму» дозволить студентам сформувати такі загальнонаукові компетенції:

  • - готовність дотримуватися етичні та правові норми, що регулюють з урахуванням соціальної політики держави відносини людини з людиною, суспільством, навколишнім середовищем; використовувати нормативні та правові документи в туристської діяльності;
  • - готовність до сприйняття культури і звичаїв інших країн і народів, терпимість по відношенню до національних, расових, конфесійних відмінностей, здатність до міжкультурним комунікацій в туристській індустрії;
  • - володіння основними методами організації безпеки життєдіяльності людей, їх захисту від можливих наслідків аварій, ка гас Гроф, стихійних лих, інших ситуацій в туристської діяльності.

Вивчення дисципліни «Правове регулювання в сфері туризму» дозволить студентам сформувати такі професійні компетенції:

  • - готовність до реалізації проектів в туристичній індустрії;
  • - здатність організувати роботу виконавців, приймати управлінські рішення в організації туристської діяльності, в тому числі з урахуванням соціальної політики держави;
  • - здатність використовувати нормативні документи щодо якості, стандартизації та сертифікації в туристській індустрії.

Метою цього навчального посібника не було повне висвітлення всіх питань, що виникають у сфері туризму. Однак вважаємо, що матеріал навчального посібника стане відправною точкою для більш глибокого вивчення цілого ряду питань. При складанні навчального посібника автор в основному використовував ресурси російської довідково-правової системи «КонсульгантПлюс» і інформаційно-правового порталу «Гарант».

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі археології, зарубіжної історії і туризму ФГАОУ ВПО «Волгоградський державний університет». Навчальний посібник відповідає програмам підготовки бакалаврів і магістрів напряму «Туризм».

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >