СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРА ЯК ЗАСІБ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Договором страхування відповідальності туроператора за невиконання або неналежне виконання договору про реалізацію турпродукту присвячена окрема стаття в Законі про основи туристської діяльності (ст. 17.6).

Як страховика виступає страхова організація, зареєстрована на території РФ і має право здійснювати страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором. Укладений між страховиком і туроператором договір страхування відповідальності не підлягає достроковому розірванню.

У договорі страхування відповідальності туроператора вказується об'єкт страхування. Згідно ст. 17.6. Закону про основи туристської діяльності об'єктом страхування відповідальності туроператора визначаються майнові інтереси туроператора, пов'язані з ризиком виникнення обов'язку відшкодувати туристам і (або) іншим замовникам реальні збитки, що виникли в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

Крім об'єкта страхування договір страхування відповідальності туроператора в якості істотних умов повинен включати:

 • - визначення об'єкта страхування;
 • - визначення страхового випадку;
 • - розмір страхової суми;
 • - термін дії договору страхування;
 • - порядок і терміни сплати страхової премії;
 • - порядок і терміни повідомлення туристом і (або) іншим замовником страховика про настання страхового випадку;
 • - порядок і терміни пред'явлення туристом і (або) іншим замовником або їх законними представниками заяви про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора безпосередньо страховику;
 • - перелік документів, які зобов'язані подати турист і (або) інший замовник або об'єднання туроператорів в сфері виїзного туризму в обгрунтування своїх вимог до страхувальника про відшкодування реального збитку;
 • - наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань суб'єктами страхування.

У договорі страхування відповідальності туроператора за угодою сторін можуть визначатися інші права та обов'язки.

Страховик виплачує страхове відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора при виникненні страхового випадку. Страховим випадком за договором страхування відповідальності туроператора є факт встановлення обов'язку туроператора відшкодувати туристу і (або) іншому замовнику реальний збиток, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, за умови, що це відбулося протягом терміну дії договору страхування відповідальності туроператора (ст. 17.4, 17.6 Закону про основи туристської діяльності).

Вимога про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора повинно бути пред'явлено туристом і (або) іншим замовником, а також об'єднанням туроператорів в сфері виїзного туризму страховику протягом строку позовної давності, який (згідно зі ст. 196 ЦК України загальний строк позовної давності становить три року).

Згідно ст. 17.6 Закону про основи туристської діяльності страховик звільняється від виплати страхового відшкодування туристу і (або) іншому замовнику, якщо турист і (або) інший замовник звернулися до страховика з вимогою про відшкодування упущеної вигоди і (або) компенсації моральної шкоди, що виникли в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту. Разом з тим страховик не звільняється від виплати страхового відшкодування туристу і (або) іншому замовнику за договором страхування відповідальності туроператора, якщо страховий випадок настав внаслідок наміру туроператора.

Оскільки умисел туроператора як причина настання страхового випадку за договором страхування відповідальності туроператора в останні роки стає «звичайної» складової світової туристської діяльності, російський законодавець вніс відповідні зміни і доповнення в ст. 17.6 Закону про основи туристської діяльності. Зокрема, підкреслюється, що в разі виплати страховиком страхового відшкодування туристу і (або) іншому замовнику за договором страхування відповідальності туроператора через настання страхового випадку внаслідок наміру туроператора туроператор не звільняється від юридичної відповідальності, оскільки в цьому випадку страховик має право пред'являти регресну вимогу до туроператору в розмірі виплаченого страхового відшкодування.

Крім того, у введеної Федеральним законом від 3 травня 2012 року № 47-ФЗ частини сьомої ст. 17.6 Закону про основи туристської діяльності законодавець пояснив, що страховик має право пред'являти регресну вимогу до засновників (учасників) боржника, його керівнику, членам органів управління туроператора в розмірі виплаченого страхового відшкодування в разі, якщо невиконання або неналежне виконання таким туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту викликано умисними протиправними діями (бездіяльністю) відповідно засновників (учасників) боржника, його керівника, чл нов органів управління туроператора.

Захищаючи інтереси туриста і туроператорів, російські нормотворці визначили, що в договорі страхування відповідальності туроператора не допускається умов про часткове звільнення страховика від виплати страхового відшкодування (умова про франшизу) при настанні страхового випадку. Також в ст. 17.6 Закону про основи туристської діяльності, додатково до норми ст. 17.2 того ж закону, конкретизується, що страхова сума за договором страхування відповідальності туроператора визначається за згодою туроператора і страховика, по не може бути менше розміру фінансового забезпечення, передбаченого Законом про основи туристської діяльності.

Страховий тариф за договором страхування відповідальності туроператора визначається страховиком виходячи з термінів дії договору страхування і з урахуванням факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.

Мінімальний термін договору страхування становить один рік. Разом з тим термін дії договору страхування відповідальності туроператора може вважатися продовженим на гот же термін і на тих самих умовах, якщо ні туроператор, ні страховик за три місяці до закінчення терміну його дії не заявлять про припинення або зміну цього договору або про укладення нового договору страхування відповідальності туроператора.

Туроператор має право для захисту своїх майнових інтересів за окремим договором страхування, що укладається зі страховиком, страхувати свою відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію турпродукту з урахуванням виплати страхового відшкодування туристам і (або) іншим замовникам за додатковими підставами, за винятком передбачених ст . 17.4 Закону про основи туристської діяльності.

Відповідно до Закону про основи туристської діяльності істотними умовами договору про фінансове забезпечення, що укладається між туроператором і фінансовим гарантом, є:

У договорі страхування відповідальності туроператора або в банківській гарантії повинно міститися:

 • - умова, що передбачає право туриста і (або) іншого замовника, які уклали договір про реалізацію туристського продукту з гурагентом, при настанні обставин, передбачених ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності, звернутися до страховика або гаранта з письмовою вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії (якщо відповідно до договору, укладеного між туроператором і гурагентом, гурагенту доручається від свого імені реалізовувати туристичний продукт, сформований туроператором);
 • - умова про розмір фінансового забезпечення не менше зазначеного в ст. 17.2 Закону про основи туристської діяльності;
 • - умова про терміні фінансового забезпечення, який не може бути менше одного року.

Правила застосування договору страхування відповідальності туроператора і банківської гарантії для фінансового забезпечення відповідальності туроператора визначаються відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, передбачених Законом про основи туристської діяльності.

Термін дії фінансового забезпечення вказується в договорі страхування відповідальності туроператора або в банківській гарантії і не може бути менше одного року. Разом з тим законодавець підкреслив, що «Договір страхування відповідальності туроператора не може бути розірваний достроково, а банківська гарантія, видана туроператору, не може бути відкликана» (ст. 17.1 Закону про основи туристської діяльності). В цілому подібне законодавче положення узгоджується зі ст. 371 ГК РФ.

Фінансове забезпечення на новий термін має бути отримано туроператором не пізніше гріх місяців до закінчення терміну діючого фінансового забезпечення. Ув'язнений на новий термін договір страхування відповідальності туроператора або видана на новий термін банківська гарантія вступає в силу з дня, наступного за днем закінчення терміну дії договору страхування відповідальності туроператора або банківської гарантії, за умови оплати туроператором вартості фінансового забезпечення в терміни, передбачені договором страхування відповідальності туроператора або угодою про видачу банківської гарантії.

Відомості про наявність у туроператора фінансового забезпечення па новий строк подаються туроператором в Ростуризм не пізніше гріх місяців до закінчення терміну діючого фінансового забезпечення.

Розмір фінансового забезпечення туроператора залежить від виду туризму, в рамках якого він здійснює свою діяльність, а також обсягу річної виручки від реалізації відповідних послуг. Зокрема, згідно зі ст. 17.2 Закону про основи туристської діяльності розмір фінансового забезпечення визначається в договорі страхування відповідальності туроператора або в банківській гарантії і не може бути менше:

 • - 500 тис. Руб. - для туроператорів, які здійснюють діяльність в сфері внутрішнього туризму або в'їзного туризму;
 • - 30 млн руб. - для туроператорів, які здійснюють діяльність в сфері виїзного туризму, в разі, якщо грошові кошти, отримані ними від реалізації в цій сфері туристичного продукту, складають не більше 250 млн руб., За даними бухгалтерської звітності на кінець звітного року, представленим або опублікованими відповідно до законодавства РФ, а також для туроператорів, які здійснюють діяльність в сфері виїзного туризму і які застосовують спрощену систему оподаткування;
 • 12% обсягу грошових коштів, отриманих від реалізації в сфері виїзного туризму туристичного продукту, за даними бухгалтерської звітності на кінець звітного року - для туроператорів, які здійснюють діяльність в сфері виїзного туризму, в разі, якщо грошові кошти, отримані ними від реалізації в цій сфері туристичного продукту, складають понад 250 млн руб., за даними бухгалтерської стгчетності на кінець звітного року, представленим або опублікованими в відповідно до законодавства РФ.

Крім того, законодавець підкреслив, що туроператори, які не здійснювали в звітному році діяльності в сфері виїзного туризму, а також юридичні особи, що мають намір здійснювати туроператорську діяльність в сфері виїзного туризму і які раніше не здійснювали такої діяльності, повинні мати фінансове забезпечення в розмірі не менше ніж 30 млн рублів. При цьому в разі, якщо туроператор надає послуги в декількох сферах туроператорської діяльності, застосовується максимальний розмір фінансового забезпечення.

Також ст. 17.2 Закону про основи туристської діяльності передбачає, що туроператори, щодо яких законодавством РФ не передбачено обов'язкового опублікування даних бухгалтерської звітності на кінець звітного року, подають копію зазначеної звітності в Ростуризм в установленому ним порядку.

До обставин, з якими Закон про основи туристської діяльності пов'язує можливість здійснення виплат туристу з боку гаранта або страховика за зобов'язаннями туроператора, ст. 17.4 Закону відносить факт встановлення обов'язку туроператора відшкодувати туристу і (або) іншому замовнику реальний збиток, який виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію турпродукту, якщо це стало істотним порушенням умов такого договору.

Ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності підставою для виплати страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або сплати грошової суми по банківській гарантії визначає факт встановлення обов'язку туроператора відшкодувати туристу і (або) іншому замовнику реальний збиток, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, якщо це є суттєвим порушенням умов такого договору. При цьому законодавець пояснює, що істотним порушенням умов договору про реалізацію туристського продукту визнається порушення, яке тягне для туриста і (або) іншого замовника така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору.

Суттєвими порушеннями туроператором договору про реалізацію туристського продукту є:

 • - невиконання зобов'язань з надання туристу і (або) іншому замовнику входять до туристичного продукту послуг з перевезення та (або) розміщення;
 • - наявність в туристичному продукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості і безпеки туристичного продукту.

Таким чином, при порушенні туроператором договору з туристом останній має право вимагати від фінансового гаранта туроператора тільки відшкодування реального збитку, до якого не входять витрати туриста, зроблені ним в країні (місці) тимчасового перебування на власний розсуд і не обумовлені договором про реалізацію гурпродукга. У го Водночас виплата страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або сплата грошової суми по банківській гарантії не позбавляє туриста права вимагати від туроператора відшкодування упущеної вигоди і (або) моральної шкоди в порядку і на умовах, які передбачені законодавством РФ.

Порядок пред'явлення вимог до фінансового гаранта при невиконанні чи неналежному виконанні туроператором своїх зобов'язань перед туристом детально викладено в ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності. При наявності істотного порушення туроператором своїх зобов'язань перед туристом турист і (або) інший замовник або його законний представник можуть пред'явити фінансовому гаранту туроператора вимога про виплату відповідної суми за договором фінансового забезпечення, але в межах суми фінансового забезпечення. Подібна вимога до фінансового гаранта пред'являється туристом (іншим зазначеним вище особою) в письмовій формі. Страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора на письмову вимогу туриста і (або) іншого замовника при настанні страхового випадку. Гарант зобов'язаний сплатити грошову суму за банківською гарантією на письмову вимогу туриста і (або) іншого замовника в разі відмови туроператора відшкодувати реальний збиток, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

У вимозі туриста і (або) іншого замовника вказуються:

 • - прізвище, ім'я та по батькові туриста, а також відомості про інше замовника (якщо договір про реалізацію туристського продукту полягав замовником);
 • - дата видачі, термін дії та інші реквізити документа, представленого в якості фінансового забезпечення відповідальності туроператора;
 • - номер договору про реалізацію туристського продукту і дата його укладення;
 • - найменування туроператора, якому надано фінансове забезпечення;
 • - найменування тураген га (якщо договір про реалізацію туристського продукту полягав між туристом і (або) іншим замовником і гурагентом, яка діє за дорученням туроператора, але від свого імені);
 • - інформація про обставини (факти), що свідчать про невиконання або неналежного виконання туроператором (гурагентом) зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту;
 • - посилання на обставини, передбачені ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності, що послужили причиною звернення туриста і (або) іншого замовника до страховика або гаранта;
 • - розмір грошових коштів, що підлягають сплаті туристу і (або) іншому замовнику в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, в тому числі розмір реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником у зв'язку з його витратами по евакуації;
 • - в разі, якщо вимога про сплату грошової суми пред'являється за банківською гарантією гаранту, - реквізити документа, що свідчить про відмову туроператора в добровільному порядку задовольнити вимогу про відшкодування реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, і (або) номер і дата вступило в законну силу судового рішення про відшкодування туроператором зазначеного реального збитку.

До вимоги турист і (або) інший замовник прикладають наступні документи:

 • - копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства РФ (з пред'явленням оригіналу зазначених документів);
 • - копію договору про реалізацію туристського продукту (з пред'явленням його оригіналу);
 • - документи, що підтверджують реальний збиток, понесений туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором (турагентом) зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

До вимоги туриста і (або) іншого замовника до гаранта прикладаються також копія документа, що свідчить про відмову туроператора в добровільному порядку задовольнити вимогу про відшкодування реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, і (або) копія судового рішення про відшкодування туроператором реального збитку за позовом, пред'явленим відповідно до положень ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності.

Для виконання своїх зобов'язань щодо фінансового забезпечення страховик або гарант не має права вимагати подання інших документів, за винятком документів, передбачених ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності.

Письмову вимогу туриста і (або) іншого замовника про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути пред'явлено страхувальнику або гаранту протягом терміну дії фінансового забезпечення.

З огляду на сформовану практику, законодавець роз'яснює окремі положення ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності. Зокрема, підкреслюється, що якщо до вимог про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії до страховика або гаранта звернулися одночасно більше одного туриста і (або) іншого замовника і загальний розмір грошових коштів, що підлягають виплаті, перевищує суму фінансового забезпечення, задоволення таких вимог здійснюється пропорційно сумам грошових коштів, зазначених у вимогах до суми фінансового забезпечення. В ред. Закону про основи туристської діяльності від 3 травня 2012 р №47-ФЗ в ст. 17.5 були внесені зміни з питання надання екстреної допомоги. Зокрема, у частині дванадцятій зазначено, що в разі отримання туристом екстреної допомоги, наданої об'єднанням туроператорів в сфері виїзного туризму, страховик або гарант на вимогу цього об'єднання відшкодовує йому понесені витрати на евакуацію за рахунок фінансового забезпечення туроператора.

Страховик або гарант зобов'язаний задовольнити вимогу туриста і (або) іншого замовника про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії не пізніше 30 календарних днів після дня отримання зазначеної вимоги з додатком всіх необхідних документів, передбачених ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності.

Туроператор не пізніше 30 календарних днів з дня виплати страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або сплати грошової суми по банківській гарантії зобов'язаний подати в Ростуризм документ, що підтверджує збільшення розміру фінансового забезпечення туроператора до розмірів, передбачених «Законом про основи туристської діяльності». У разі, якщо зазначений документ не представлений, уповноважений федеральний орган виконавчої влади виключає відомості про туроператора з реєстру не пізніше 30 календарних днів з дня, наступного за днем, коли закінчився термін подання туроператором зазначеного документа.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >