Вступ в економічну теорію

Світ благ, що оточує людину

Поняття блага.

Блага - це все те, що задовольняє природні потреби людей.

Структура благ.

Наука виробила безліч різних критеріїв, за якими можна класифікувати блага: створені вони людиною чи природою, можуть бути замішані у споживанні іншими благами чи ні, є головними або другорядними і т.д. (рис. 1.1).

Особливим різновидом благ є послуги, які формують окремий економічний сектор - сферу послуг. Послуги - вид людської діяльності, який не має речової форми, але задовольняє потреби людини. Сучасний світ має тенденцію до переходу від економіки, що виробляє товари, до економіки, яка надає послуги.

Основні класифікації благ

Рис. 1.1. Основні класифікації благ

Неринкові і ринкові форми благ.

Створені блага люди спочатку використовували для своїх власних потреб. Така система економіки називається натуральним господарством. Поступово їй на зміну прийшло товарне господарство, коли в ході розподілу і спеціалізації праці люди стали обмінюватися благами, причому не тільки надлишками, а й спеціально виготовленими на продаж. В результаті виникла специфічний різновид економічних благ - товар.

Товар - це продукт праці, призначений на продаж.

Цінність благ для людей.

При товарному господарстві обмін благами відбувається на ринку. Цей обмін вигідний і продавцям, і покупцям, якщо він Добровілля і рівноцінний. Отже, блага треба порівнювати. Люди навчилися це робити за допомогою грошей.

Але що лежить в основі рівнозначного обміну благ - витрати праці на його виробництво чи корисність благ для споживача?

В економічній науці є дві теорії, що пояснюють це явище, причому обидві ведуть витоки від класичної школи А. Сміта, Д. Рікардо і Д. С. Мілля, - це трудова теорія вартості і теорія спадної граничної корисності.

В даний час серед вчених зміцнилася думка про те, що обидві вони доповнюють один одного і можуть бути об'єднані в одну загальну теорію.

Потреби як основний мотив діяльності людей

Поняття потреби.

Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товарах, послугах, потрібних для життєдіяльності та розвитку.

Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності по створення або придбання відсутніх йому благ.

Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери: матеріального виробництва та невиробничої. У першій створюються матеріальні цінності - товари, а в другій - духовні цінності та послуги.

Закон узвишшя потреб.

Потреби людей безмежні, хоча можливість задоволення потреби окремої людини в конкретному благо цілком реальна. Людські потреби безперервно ростуть кількісно і якісно (закон узвишшя потреб), так як включають в себе не тільки індивідуальні потреби, а й потреби соціальних груп, трудових колективів працівників, населення і, нарешті, держави в цілому. При цьому виробництво не тільки задовольняє зростаючі потреби населення, але на основі розвитку науки і техніки пропонує нові, раніше не відомі види матеріальних благ, які за допомогою широкої реклами і маркетингової діяльності фірм розширюють коло існуючих потреб.

Потреби і споживання.

Виробництво, відгукуючись на потреби, створює поле для споживання. Споживання - це процес задоволення потреб людей, що складається у використанні продуктів виробництва за їх прямим призначенням. При цьому саме виробництво, створюючи блага, споживає, витрачає певні ресурси. Цю частину споживання прийнято називати виробничим споживанням.

В умовах ринкової економіки споживання людей залежить від розміру їхніх доходів і вимірюється за допомогою таких економічних показників, як: структура споживання, середній рівень споживання, споживання на душу населення та ін.

Піраміда потреб Маслоу.

Існують численні класифікації людських потреб. Зазвичай розрізняють матеріальні, духовні і соціальні потреби. Однак у сучасних умовах найбільшого поширення набула теорія американського психолога А. Маслоу, розташувавшись потреби у висхідному порядку - від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних) (рис. 2.1).

Основні елементи піраміди людських потреб по А. Маслоу

Рис. 2.1. Основні елементи піраміди людських потреб по А. Маслоу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >