ПЕРЕДМОВА

Пізнання суспільства завжди пов'язане з певними труднощами, зумовленими його самоорганізується природою, впливом стихійних факторів і латентних процесів, а також тим, що соціальні проблеми (політичні, економічні, культурні, управлінські) не мають однозначного рішення. Суспільство постійно змінює свої обриси, воно живе, розвивається, хворіє, нагадуючи в цьому будь-яка жива істота. Тому інтереси його наукового пізнання вимагають об'єднання зусиль багатьох вчених - соціологів, політологів, економістів, культурологів, психологів.

Соціальні науки, серед яких провідну роль відіграють соціологія та політологія, допомагають пізнає людині отримати глибоке і цілісне розуміння суспільного життя.

Підручник «Основи соціології і політології» відповідає основним вимогам федеральних державних освітніх стандартів, розроблених для системи середньої професійної освіти. Його завдання - показати суспільство в органічній єдності соціальної та політичної сфер життєдіяльності, соціально-політичних відносин і процесів. Нинішні студенти незабаром знайдуть самостійний статус, прямо або побічно братимуть участь в управлінні державою. Суспільство очікує, що це буде не тільки професійно підготовлене, але і соціально компетентне покоління людей, готове взяти на себе відповідальність за майбутнє країни.

Навчальний курс «Основи соціології і політології» відноситься до числа дисциплін варіативної частини загального гуманітарного та соціально-економічного циклу програм підготовки фахівців середньої ланки, які визначаються освітніми установами. Вивчення цієї дисципліни сприяє поглибленню і розширенню підготовки студентів, яка визначається вмістом обов'язкових дисциплін. Воно спрямоване на формування як ряду загальнокультурних компетенцій, сформульованих в ФГОС СПО, так і додаткових компетенцій, знань і умінь, необхідних для забезпечення конкурентоспроможності випускника відповідно до запитів ринку праці та можливостями продовження освіти.

Зокрема, такий компетенцією, на наш погляд, є здатність використовувати основні положення і методи соціології і політології для аналізу соціальних і політичних явищ і процесів, розуміння соціальної відповідальності професійної діяльності, здійснення ефективної взаємодії, соціальної активності.

В результаті вивчення пропонованого курсу студент повинен освоїти:

трудові дії

• володіти навичками самостійного збору, узагальнення та аналізу соціологічної і політичної інформації, її використання для аргументації власної точки зору, здійснення ефективної взаємодії, соціальної активності;

необхідні вміння

  • • аналізувати соціальні та політичні факти, діяльність індивідів, соціальних груп, партій, лідерів як всередині країни, так і на міжнародній арені;
  • • виділяти головні тенденції в досліджуваній ситуації;
  • • порівнювати соціальні і політичні проблеми в різних регіонах світу;
  • • розрізняти особливості стратифікації суспільства і форми державного устрою;
  • • аналізувати форми соціального і політичного контролю, виборчі системи; використовуючи при цьому свої знання про принципи соціальної взаємодії і політичну культуру різних країн;

необхідні знання

  • • предмет дослідження, базові категорії соціології і політології, специфіка їх дослідницького підходу до вивчення суспільства і держави;
  • • закономірності суспільного і політичного розвитку, сутність соціальних і політичних систем, інститутів, процесів;
  • • особливості формування і функціонування політичних партій і громадських рухів;
  • • причини соціальної нерівності, найважливіші принципи міжнародних відносин.

Методологічною основою книги виступає соціологічний номіналізм, що бачить в чинному особистість основного «персонажа» соціально-політичного життя будь-якого суспільства. Розглянуто основні для суспільства проблеми: соціальна дія і взаємодія як початок соціального життя, взаємозв'язок і відмінності суспільства і держави, їх типологія та еволюція, соціальна структура і стратифікація. Розкрито особливості діяльності суб'єктів соціально-політичного життя: особистостей, соціальних статусів і груп, політичних еліт і партій; роль соціальних інститутів у впорядкуванні соціально-політичних відносин, організації соціального і політичного контролю. Приділено увагу і проблемам світової політики і міжнародних відносин, глобальним викликам сучасної епохи.

Теоретичні положення підкріплені даними конкретно-соціологічних досліджень різних років, прикладами, фактичним матеріалом.

Кожна глава підручника супроводжується контрольними питаннями і завданнями, а також коротким словником ключових термінів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >