ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

Термін «еліта» (від фр. Elite ) означає «краще», «добірне», «вибране». Починаючи з XVII ст. він вживається для позначення товарів вищої якості ( «тюльпани елітних сортів», «елітні коні»), а з XIX ст. став використовуватися стосовно до вищого соціального прошарку суспільства - кращого, найціннішою суспільству групі, здатної в силу володіння особливими якостями керувати масами.

У соціальних науках поняття «еліта» набуло поширення на початку XX ст., Хоча ідеї політичного елітизму виникли в далекій давнині. Ще за часів розкладання родового ладу з'являються погляди, що розділяють суспільство на вищих і нижчих, шляхетних і чернь, аристократію і простий люд. Найбільш послідовне обгрунтування і вираз ці ідеї отримали у Конфуція, Платона, Н. Макіавеллі, Т. Карлейля, Ф. Ніцше. Перші сучасні концепції еліт виникли в кінці XIX - початку XX ст. Вони пов'язані з іменами Г. Моски, В. Парето і Р. Міхельса. Незважаючи на відмінності своїх теорій, ці автори одностайно відзначили:

 • • елітарність будь-якого суспільства, його неминуче розподіл на привілейоване пануючої творча меншість і пасивне, нетворче більшість;
 • • в цілому конструктивну, керівну роль еліти в суспільстві;
 • • наявність у еліти особливих якостей, як природних, так і соціальних, що виявляються в її здатності до управління і боротьбі за владу;
 • • групову згуртованість еліт, викликану спільністю статусу, соціального стану та інтересів, а також самоідентифікацією себе з особливим шаром, покликаним керувати суспільством;
 • • той факт, що формування і зміна еліт супроводжуються боротьбою за владу;
 • • необхідність зміни еліт: закріплення привілейованого становища за певним соціальним шаром веде до втрати елітою своїх видатних якостей і виродження.

Деякі дослідники намагалися розробити кількісні показники, що характеризують вплив еліти на суспільство. Так, Н. А. Бердяєв на основі показників розвитку різних країн і народів вивів «коефіцієнт еліти» як відношення високоінтелектуальної частини населення до загальної кількості грамотних. Коефіцієнт еліти, що становить понад 5%, означає наявність у суспільстві високого потенціалу розвитку. Як тільки цей коефіцієнт опускався до 1%, в суспільстві спостерігалися застій і окостеніння, а сама еліта, на його думку, втрачала здатність до розвитку, перетворюючись на касту.

В середині і наприкінці XX ст. інтерес до цієї теми не згасав. Демократизація суспільства, швидкий розвиток промисловості, глобалізація соціальних відносин перевели проблему соціальної ролі еліти в площину її соціальної відповідальності.

Прихильники демократичного елітизму (Й. Шумпетер, К. Мангейм) вважають, що цінність демократії вирішальним чином залежить від якості еліти. Керівний шар повинен не тільки володіти необхідними для управління властивостями, але і бути захисником демократичних цінностей, стримувати властивий масам політичний і ідеологічний ірраціоналізм, емоційну неврівноваженість і радикалізм.

Дослідження 60-70-х рр. XX ст. спростували твердження про демократизм еліти і авторитаризмі мас. Виявилося, що хоча представники еліт зазвичай перевершують інші верстви суспільства в прийнятті ліберально-демократичних цінностей, в політичній толерантності (терпимості), в засудженні диктатури, але вони більш консервативні у визнанні соціально-економічних прав громадян: на працю, страйк, організацію в профспілка, соціальне забезпечення і т. п. А підвищувати стабільність і ефективність політичної системи можна за допомогою розширення масового політичного участі.

Плюралістична концепція застосовує до аналізу еліт функціональний підхід і серед всіх характеристик цього шару особливо відзначає високу кваліфікацію її представників. Перевага еліти проявляється в управлінні важливими політичними і соціальними процесами або у впливі на них. Вона також виходить з того, що в сучасному суспільстві влада розпорошена між різноманітними групами та інститутами, які за допомогою прямої участі, тиску, використання блоків і союзів можуть впливати на управлінські рішення. Це знижує концентрацію влади і стійкість пануючого шару. З цієї ж причини поділ суспільства на еліту і масу часто розмито. Між ними існують скоріше відносини представництва, ніж панування або постійного керівництва. За допомогою різноманітних демократичних механізмів - виборів, референдумів, опитувань, преси, груп тиску - можна утримати еліти під впливом мас. Тому головним суб'єктом сучасного політичного життя виступають скоріше не еліти, а групи інтересів.

Навпаки, ліволіберальний елітизм (Р. Мілібанд, Ч. Р. Міллс) констатує глибокі відмінності між елітою і масою. Вихідці з народу можуть увійти в еліту, лише зайнявши високі пости в суспільній ієрархії. Однак реальних шансів на це у них небагато. Можливості впливу мас на еліту у вигляді виборів і інших демократичних інститутів дуже обмежені. За допомогою грошей, знань, відпрацьованого механізму маніпулювання свідомістю пануюча еліта керує масами фактично безконтрольно.

Тому головною ознакою еліти, на думку представників цього напряму, є не видатні індивідуальні якості, а володіння командними позиціями в суспільстві, що забезпечують владу, багатство і популярність. Еліту згуртовує не тільки загальна зацікавленість у збереженні свого привілейованого становища і забезпечує його суспільного устрою, а й близькість соціальних статусів, освітнього і культурного рівня, кола інтересів і духовних цінностей, стилю життя, а також особисті та родинні зв'язки. Її рекрутування відбувається переважно з свого власного середовища.

Кожне з розглянутих вище напрямків елітарної теорії відображає ті чи інші сторони соціальних і політичних відносин, орієнтується на певні історичні епохи і країни. Загальний висновок, який випливає з них, полягає в тому, що необхідно розрізняти еліту суспільства і політичну еліту: це можуть бути різні соціальні групи, що відрізняються не тільки складом, але і соціальною місією.

Еліта суспільства - сукупність індивідів, що займають ключові позиції в соціальній ієрархії, які досягли визначних результатів у діяльності, що піклуються насамперед про загальне благо і службовців моральним прикладом для інших громадян.

Політична еліта - це відносно привілейована, політично панівна група, неоднорідна, але згуртована, члени якої в більшій чи меншій мірі володіють лідерськими якостями і професійною підготовкою для виконання управлінських функцій, займають керівні позиції в суспільстві і впливають на прийняття владних рішень.

У демократичному суспільстві політична еліта в тій чи іншій мірі підконтрольна масам і щодо відкрита для входження в її склад будь-яких громадян, що володіють необхідною кваліфікацією і політичною активністю.

Її існування зумовлене дією ряду причин:

 • • поділом праці, що вимагає професійного заняття управлінським працею;
 • • соціальною нерівністю, неоднаковими здібностями, можливостями і бажанням людей брати участь в політиці;
 • • високою суспільною значущістю управлінської праці та його відповідним стимулюванням;
 • • наданням управлінською діяльністю широких можливостей доступу до влади і іншим соціальним цінностям.

Типологія еліт відрізняється в залежності від епохи, рівня розвитку суспільства, форм влади і ряду інших чинників.

За обсягом влади виділяють вищу і середню еліту. Вища безпосередньо впливає на прийняття рішень, значущих для всієї держави. Належність до неї може бути обумовлена високим громадським авторитетом, бездоганною репутацією або положенням в структурах влади. У західних демократіях на кожен мільйон жителів припадає приблизно 50 представників вищої еліти. Серед вищої еліти часто виділяють ядро чисельністю 200-400 чоловік.

До середньої еліті відносять приблизно 5% населення, що виділяються одночасно за трьома ознаками - доходу, професійного статусу та освіти.

Помічено, що люди, чий освітній рівень вище, ніж їх дохід, зазвичай більш критичні до існуючих відносин, в своїх політичних переконаннях тяжіють до центризму або лівому радикалізму. Ті, чий дохід перевищує рівень освіти, теж часто не задоволені своїм становищем, престижем і, як правило, займають праві політичні позиції. Зіставивши їх погляди, ми можемо багато чого довідатися про те, що з політичної точки зору позитивно і що неприйнятно для даної країни.

У сучасному суспільстві відзначається тенденція зростання ролі середньої еліти, особливо її нових шарів - вищих службовців, менеджерів, учених, інженерів і інтелектуалів, - в підготовці, прийнятті та реалізації політичних рішень. Ці шари зазвичай перевершують вищу еліту в інформованості, організованості та здатності до єдиних дій.

За джерелами впливу еліти поділяються на спадкові (наприклад, аристократія), ціннісні - особи, що займають престижні і впливові громадські і державні позиції, владні - безпосередні власники влади і функціональні - професіонали-управлінці, що займають керівні посади.

За відношенню до влади розрізняють правлячу еліту і опозиційну {контреліту). За механізмам відтворення - відкриту, рекрутуються з товариства, і закриту, що відтворюється з-поміж себе.

Професійна компетентність і результативність еліти багато в чому залежить від системи її рекрутування (відбору). Існують дві основні системи рекрутування еліт: система гільдій і антрепренерская (підприємницька) система. Кожна з них має свої переваги і недоліки.

Для системи гільдій характерні:

 • • закритість, відбір претендентів на більш високі посади головним чином з нижчих верств самої еліти, повільний, поступовий шлях наверх;
 • • наявність численних формальних вимог для заняття посад, таких, як партійність, вік, сімейний стан, стаж роботи, освіту, характеристика керівництва і т. Д .;
 • • підбір і призначення кадрів вузьким колом керівників, відсутність відкритої конкуренції;
 • • відтворення існуючого типу еліти.

Перевагами системи гільдій є врівноваженість рішень, менший ступінь ризику при їх прийнятті, передбачуваність. Але вона створює умови для бюрократизації, консерватизму, підміни формальних критеріїв відбору неформальними. Без доповнення конкурентними механізмами ця система веде до поступової дегенерації еліти, її відриву від суспільства і перетворення в привілейовану касту.

Власне так і сталося в країнах соціалізму, де довгі десятиліття панувала номенклатурна система рекрутування політичної еліти - один з найбільш типових варіантів системи гільдій. Суть номенклатурної системи полягає в призначенні осіб на всі соціально значущі керівні посади лише за згодою і за рекомендацією відповідних партійних органів, в підборі еліти зверху. Становище не змінилось і після ліквідації влади КПРС, оскільки в Росії, на відміну від багатьох країн Східної Європи, не сформувалося скільки-небудь впливової, справді демократичної контреліти, здатної до ефективного керівництва суспільством.

Вихід з ситуації, що склалася, успішне реформування суспільства можливі лише на шляху створення нової системи рекрутування еліт, заснованої на конкурентних засадах та інституціоналізації вимог до ділових і моральних якостей політичних і адміністративних керівників.

Особливості антрепренерський системи рекрутування еліт:

 • • відкритість, широкі можливості для представників будь-яких суспільних груп претендувати на заняття лідируючих позицій;
 • • невелика кількість інституціональних фільтрів у вигляді формальних вимог;
 • • широке коло електорату, який може включати всіх виборців країни;
 • • висока конкурентність відбору, гострота суперництва за зайняття керівних посад;
 • • мінливість складу еліти першорядне значення для цього особистісних якостей, індивідуальної активності, вміння знайти підтримку широкої аудиторії, захопити її привабливими ідеями і програмами.

Ця система відкрита для молодих лідерів і нововведень. У той же час певними недоліками її використання є велика ймовірність ризику і непрофесіоналізм у політиці, схильність лідерів до зовнішнього ефекту і непередбачуваність в діях.

Еліта - необхідний структурний елемент сучасного суспільства. Для демократичної держави важлива не боротьба з елітарністю, а формування найбільш результативної, корисної для суспільства еліти, забезпечення її соціальної показності, своєчасне якісне оновлення, запобігання її олігархізації.

Однією з причин повільних процесів оновлення в Росії є те, що її нинішня правляча еліта, на думку О. Криштановської [1] , на 69,9% складається з субеліт старої номенклатури, в тому числі партійна еліта - на 57,1%. В уряді ця частка становить 74,3%. Наступність еліти сприяла відтворенню неформальних, тіньових способів узгодження інтересів, успадкованих з радянських часів, формуванню внутрішньоелітних відносин, збереженню почуття свого внутрішньогрупового єдності, незалежно від ідеологічних уподобань.

Корпоративна згуртованість і солідарність еліти переважає над розбіжністю поглядів на пріоритети держави і перетворює ідеологічну боротьбу в суто зовнішню декоративну полеміку, розраховану на «пасивних спостерігачів за політичним життям» і політичних аутсайдерів.

Соціальна результативність еліти має на увазі високу професійну компетентність і необхідні для керівних кадрів ціннісні орієнтації: чесність, повага законів і прав людини, турботу про загальне благо і т. П. В сучасному демократичному суспільстві контроль за діяльністю еліт здійснюють партії, державні та громадські організації, ЗМІ, інститути виборів, опитування громадської думки, групи тиску. Однак самий надійний засіб для людини, якій довірили владу, - самоконтроль, розуміння соціальної відповідальності і громадського обов'язку. «Тому, хто буде панувати над іншими, - говорив Демокріт, - належить спочатку панувати над собою. Добро не в тому, щоб не робити несправедливості, а в тому, щоб навіть не бажати цього ».

 • [1] Див .: Криштановська О. Про трансформації старої номенклатури в нову політичну еліту // ОНС. 1995. № 1. С. 65.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >