ВСТУП

Історичний досвід Росії та зарубіжна практика свідчать про те, що на сучасному етапі розвитку держави неможливо обійтися без ефективної державної служби.

Державна служба об'єднує службовців апаратів федеральних органів влади, органів влади суб'єктів Російської Федерації, які, забезпечуючи виконання їх повноважень, працюють на професійній основі і отримують заробітну плату з державного бюджету.

Численні теоретичні дослідження і практика вказують на те, що в даний час суспільство і держава потребують підготовки нового покоління державних цивільних службовців, а також в підвищенні кваліфікації нині працюючих фахівців органів державної влади. Потрібно також формування реального та перспективного резерву кадрів державної служби з метою своєчасної підготовки фахівців для заміщення вакантних посад та підвищення ефективності їх професійної службової діяльності. Саме з цієї причини одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Російської Федерації є підвищення професіоналізму державних цивільних службовців як важливої передумови розвитку державної служби.

Перш за все, реалізація даної мети передбачає створення належних умов для розвитку професіоналізму державних цивільних службовців, для підвищення ними своєї кваліфікації і виконання ними службових обов'язків. Державним цивільним службовцям необхідно забезпечити гідний рівень оплати праці та його матеріально-технічні умови, а також можливості і перспективи кар'єрного розвитку.

Все це, а також такі фактори, як розвиток державності Росії та становлення правової, демократичної держави із соціально орієнтованою економікою, формування основ громадянського суспільства безпосередньо обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Державна служба».

Дисципліна «Державна служба» ставить собі за мету навчити студентів використовувати нормативно-правові засади державної служби в професійній діяльності державного службовця, ознайомити їх із становленням і організацією державної, служби, з загальними принципами діяльності, а також з правовим статусом державного службовця.

Основні завдання викладання дисципліни «Державна служба»:

 • - надання системних знань про необхідність та сутність функціонування і розвитку державної служби як невід'ємної складової діяльності демократичної, правової, соціальної держави із соціально орієнтованою економікою;
 • - засвоєння студентами основних положень державної політики в галузі державної служби, формування умінь щодо розробки та впровадження заходів по їх реалізації; освоєння конституційно-правових основ і принципів державної служби; формування умінь організовувати свою професійну діяльність в рамках правових норм;
 • - формування у студентів умінь, а також практичних навичок в межах прав і обов'язків, визначених для державного службовця, щодо забезпечення підвищення результативності та ефективності професійної діяльності.

Організаційними формами вивчення дисципліни «Державна служба» є лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань. Для засвоєння знань і формування навичок і умінь, передбачених в рамках вивчення дисципліни, можуть бути використані такі форми індивідуальних завдань, як підготовка рефератів, аналітичних доповідей і проектів управлінських рішень (програм, постанов, розпоряджень і т.п.).

В результаті вивчення дисципліни «Державна служба» студенти будуть:

знати

 • • поняття і призначення державної служби; се місце і роль в демократичній, правовій, соціальній державі, пріоритетні напрямки їх подальшого розвитку;
 • • принципи і структуру державної служби; її особливості як соціального і правового інституту; зміст і сутність відповідних норм конституційного, адміністративного, міжнародного та трудового права;
 • • структуру та зміст складових організаційного інституту державної служби, в тому числі види і рівні державної служби; основні ознаки та принципи класифікації посад в органах державної влади; зміст і етапи проходження державної служби, нормативно-правову базу її організації і супроводу;
 • • принципи управління державною службою; методи, критерії та технології оцінки її результативності та ефективності, правовий статус державних службовців, загальні вимоги, права, обов'язки, гарантії, заохочення і правила поведінки;

володіти

 • • навичками системного аналізу змісту прав і обов'язків державних службовців, а також професійної відповідності осіб, які вступають на державну службу, кваліфікаційним вимогам;
 • • навичками пошуку інформації, необхідної для аналізу функціонування і розвитку державної служби.

вміти

 • • вживати заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері державної служби, дотримуватися основних службові вимоги до державних службовців і вести себе в рамках загальних правил поведінки державного службовця;
 • • застосовувати норми конституційного, адміністративного, міжнародного та трудового права в професійній діяльності, захищати права і свободи особистості і громадянина, інтереси підприємств, установ і організацій;
 • • застосовувати на практиці методи оцінки державних службовців, в тому числі результативності та ефективності їх професійної діяльності.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >