Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Переглянути оригінал

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В результаті вивчення даного розділу студенти будуть:

знати

 • • призначення і завдання державної служби, що реалізуються в процесі її організації та функціонування;
 • • особливості та відмінні ознаки державної служби;
 • • принципи державної служби;

вміти

 • • ідентифікувати та класифікувати державну службу;
 • • використовувати отримані знання про принципи державної служби;
 • • орієнтуватися в способах дотримання основних принципів державної служби;

володіти

 • • методами визначення покликання та функцій державної служби;
 • • навичками системного аналізу змісту діяльності службовців;
 • • навичками роботи з навчальною та науковою літературою щодо основних підходів до визначення і реалізації принципів державної служби.

Призначення і завдання державної служби, що реалізуються в процесі її організації та функціонування

Сучасне суспільство об'єднує багато різних соціальних структур - як державних, так і недержавних. Кожна з цих структур займає власне місце в системі соціальних відносин, виконує відведену їй суспільством роль у вирішенні різноманітних соціальних завдань. Однак державна служба не є відокремлену організаційну структуру, як будь-яка державна чи недержавна організація. Вона є невід'ємним елементом державної організації влади, умовою здійснення нею своїх функцій і повноважень.

Тільки на загальнодержавному рівні існують органи влади, в завдання яких входить підготовка проектів нормативних актів, реєстрів державних службовців, пропозицій по підготовці і розстановці кадрів [1] . Тому мова повинна йти про місце і роль державної служби не як олицетворенного органу, а як спільну діяльність державних цивільних службовців.

Державна служба є продовженням і завершенням процесу формування певної організації або системи організацій. І поки вона належним чином не організована, не має особового складу з необхідною кваліфікацією, організація залишається малоефективною, нездатною виконувати покладені на неї завдання.

Для розуміння сутності державної служби слід з'ясувати її межі і предмет. Як було встановлено нами раніше, під терміном «служба» найбільш часто розуміється один з видів оплачуваної суспільно корисної діяльності, що полягає в управлінні і соціально-культурному обслуговуванні громадян. При цьому можна виділити наступні основні особливості праці службовців:

 • • володіння особливим предметом праці - інформацією, яка одночасно є засобом впливу службовців на тих, ким вони керують;
 • • службовці, як правило, збирають, обробляють, передають і створюють інформацію;
 • • служба має оплачувану характер праці, тобто за свій груд службовці отримують зарплату;
 • • службовці виконують волю тих, кому вони підпорядковані, хто оплачує їх роботу;
 • • службовці займають керівні посади в державних, громадських і приватних організаціях [2] .

Зазначене місце служби визначає її роль як соціально-організаційного явища. Остання може бути виражена двома наступними положеннями.

По-перше, служба виступає в якості рушійної потужної системи, яка визначає можливості функціонування державних органів. Всі інші частини внутрішньої структури організації тільки забезпечують діяльність служби та службовців. Зрозуміло, що саме якість цієї рушійної сили, активність і професіоналізм визначають її ділової статус, рівень позитивної роботи і престиж в очах організацій і населення.

По-друге, служба забезпечує виконання функцій і повноважень державного органу і в ході цього процесу зберігає і забезпечує певний напрям його діяльності.

Будь-яке сучасне держава характеризується різноманіттям цілей, завдань і функцій, від професійного і чіткого виконання яких залежить ефективність функціонування того чи іншого державно-організованого суспільства. Світовий досвід і стан сучасних відносин в нашій країні свідчить про те, що сучасне суспільство не може нормально функціонувати і розвиватися поза державою, незалежно від його впорядкованого впливу на розвиток найважливіших суспільних відносин. Цим і обумовлюється необхідність у кваліфікованому і потужному державному апараті.

При цьому історичний досвід свідчить про те, що зі зміною держави, його типу, характеру і завдань змінювалася і сама державна служба [3] .

Державна воля реалізується за допомогою державної служби, має різний характер і формується різними суб'єктами. У демократичній державі державна воля реалізується народом, і тоді держава знаходиться під контролем соціуму; в тоталітарному реалізується однією особою, т.с. діє поза суспільним контролем.

Визначення призначення, цілі та завдань державної служби є основою її організації та функціонування, а також побудови ефективної взаємодії органів управління державною службою з кадровими службами органів державної влади.

Формулюючи мету, відзначимо основні напрямки державної служби. Як державний соціальний інститут, вона формує державно-правові передумови зв'язку державної служби з життям народу, тобто в зазначеному напрямку вона розкриває свою соціальну природу. Крім того, державна служба створює об'єктивну систему виявлення і відбору людей для роботи в держапараті.

Мета державної служби розглядається як бажаний стан системи, бажаний результат, заради досягнення якого виконуються різні управлінські дії. Визначаючи основні цілі, необхідно виходити з двох передумов. По-перше, державна служба як державний соціальний інститут повинна сформувати умови для її зв'язку із запитами народу. По-друге, вона повинна створити зрозумілу громадянам і прозору систему організації роботи держапарату.

Цілі державної служби можна звести до наступних положень:

 • - створення державно-правових передумов, що забезпечують реальний зв'язок державної служби з життям народу, повагу до неї, авторитет, розуміння і підтримку в суспільстві;
 • - впровадження нової концепції функціонування державної служби як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;
 • - створення якісного кадрового забезпечення апаратів державних органів влади;
 • - підтримання в колективах державних органів влади такого соціально-психологічного мікроклімату, який би забезпечив належне виконання посадових обов'язків, сприяв розвитку професійних якостей державних цивільних службовців, формував раціональні службові відносини;
 • - зміцнення і формування нових фінансово-економічних, наукових та інформаційних основ функціонування інституту державної служби;
 • - введення моніторингу функціонування державної служби та розробка рубрикаторів оцінки її ефективності.

Узагальнюючи, зазначимо, що головною метою функціонування державної служби є досягнення її ефективності і результативності при дотриманні певних соціальних, правових, організаційних і психологічних факторів.

Мета державної служби реалізується через функції. Функції, притаманні державній службі як суспільного інституту, відображають її роль, призначення в суспільстві. Вона повинна забезпечити ефективне функціонування всіх трьох гілок влади, з її допомогою реалізуються потреби і інтереси, права і свободи громадян.

У той же час державна служба - це механізм досягнення цілей і виконання завдань держави, і в цьому випадку їй належать функції, що відображають загальні завдання державної служби як частини механізму державного управління.

Визначаючи функції державної служби, слід виходити з того, що державна служба є невід'ємною складовою всіх управлінських процесів, хоча її функції не тотожні функціям державного управління через своєрідну роль і призначення в суспільстві цього соціального інституту.

Функції державної служби можна умовно розділити на два рівня. Функції першого рівня відображають роль державної служби в суспільстві і включають в себе:

 • - забезпечення ефективного функціонування державних органів влади;
 • - реалізацію інтересів, прав і свобод громадян;
 • - забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільними процесами;
 • - створення умов для залучення на державну службу найбільш професійних і відданих справі кадрів.

Функції другого рівня безпосередньо пов'язані з забезпеченням функціонування системи державної служби. До їх числа відносяться:

 • - визначення кваліфікаційних вимог до посад державної служби;
 • - максимально об'єктивний і гласний відбір, прийом і просування по службовій драбині кадрів на основі їх ділових і професійних якостей;
 • - статистичний облік кадрів за категоріями, групам, посадами іншими критеріями;
 • - оцінка раціональності та ефективності витрат на утримання і роботу апарату;
 • - формування кадрового резерву;
 • - планування службової кар'єри державних службовців;
 • - належне матеріально-технічне та технологічне забезпечення виконання державними службовцями своїх обов'язків;
 • - організація додаткової професійної освіти персоналу державної служби;
 • - здійснення ефективного управління державною службою;
 • - розробка форм публічної відповідальності державного апарату.

Узагальнена характеристика цих функцій представлена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Контролінг державної служби

функція

зміст

Нормативно-правове забезпечення державної служби

 • - Короткострокове і довгострокове планування законотворчої роботи;
 • - підготовка проектів нормативних актів з питань функціонування державної служби

Здійснення державної кадрової політики

 • - Підбір кадрів;
 • - формування кадрового резерву;
 • - розстановка кадрів;
 • - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів;
 • - оцінка кадрів;
 • - кадрове планування;
 • - кадровий контроль

Планування та прогнозування розвитку державної служби

 • - Розробка стратегії розвитку служби;
 • - кадрове планування;
 • - визначення засобів забезпечення державної служби кадрами

Аналіз стану і оцінка ефективності державної служби

 • - Адміністративний моніторинг;
 • - вибір критеріїв оцінювання ефективності державної служби;
 • - оцінка ефективності державної служби;
 • - розробка пропозицій щодо підвищення ефективності державної служби

Реалізуючи свої функції, державна служба забезпечує реалізацію демократичної сутності держави, підтримує вільну життєдіяльність суспільства, а державний апарат перетворює в лідера суспільного розвитку.

Однак такий стан здатний забезпечити тільки такий державний апарат і такий його персонал, який зможе обгрунтовано висувати зрозумілі для людей норми поведінки та праці, організовувати та регулювати соціальну активність громадян, домагатися змін і відстежувати їх соціальну ефективність. Державна служба покликана поєднувати конституційно зафіксовані цілі і функції держави, його структури, відносини і зв'язку з кадровим потенціалом апаратів державних органів влади і втілювати їх в життя.

З урахуванням висловлених міркувань щодо призначення, цілі та функцій державної служби визначаються її основні завдання. До них слід віднести:

 • • охорону інтересів суспільства, прав і свобод громадян;
 • • досягнення стійкості основ і цілісності держави;
 • • забезпечення ефективності діяльності державних органів на основі постійного вдосконалення функціонування їх апаратів, впровадження нових досягнень науки і прогресивних методів вирішення управлінських завдань;
 • • подальша демократизація шляхів формування та діяльності державного апарату, викорінювання бюрократизму, протекціонізму, корупції, створення соціальних, правових та інших умов, необхідних для успішної роботи чиновників.

Втілення в життя завдань державної служби потребує вирішення багатьох правових, організаційних, кадрових, наукових та інших питань. Йдеться про формування державного апарату нового типу та його забезпечення професійними кадрами.

 • [1] таев Н. Є. У конституційному праві Російської Федерації. М.: ИЦ РИОР; ИПФР-М, 2012. С. 85.
 • [2] Тавокіп Е. П. Якість управлінців для якості управління (аналіз кадрового составафедеральной державної цивільної служби) // Державна служба. 2010.№ 1 (63). С. 59-64.
 • [3] Ісаєв І. А. Історія держави і права Росії. М .: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 112.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук