ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В результаті вивчення даного розділу студенти будуть:

знати

 • • призначення і завдання державної служби, що реалізуються в процесі її організації та функціонування;
 • • особливості та відмінні ознаки державної служби;
 • • принципи державної служби;

вміти

 • • ідентифікувати та класифікувати державну службу;
 • • використовувати отримані знання про принципи державної служби;
 • • орієнтуватися в способах дотримання основних принципів державної служби;

володіти

 • • методами визначення покликання та функцій державної служби;
 • • навичками системного аналізу змісту діяльності службовців;
 • • навичками роботи з навчальною та науковою літературою щодо основних підходів до визначення і реалізації принципів державної служби.

Призначення і завдання державної служби, що реалізуються в процесі її організації та функціонування

Сучасне суспільство об'єднує багато різних соціальних структур - як державних, так і недержавних. Кожна з цих структур займає власне місце в системі соціальних відносин, виконує відведену їй суспільством роль у вирішенні різноманітних соціальних завдань. Однак державна служба не є відокремлену організаційну структуру, як будь-яка державна чи недержавна організація. Вона є невід'ємним елементом державної організації влади, умовою здійснення нею своїх функцій і повноважень.

Тільки на загальнодержавному рівні існують органи влади, в завдання яких входить підготовка проектів нормативних актів, реєстрів державних службовців, пропозицій по підготовці і розстановці кадрів [1] . Тому мова повинна йти про місце і роль державної служби не як олицетворенного органу, а як спільну діяльність державних цивільних службовців.

Державна служба є продовженням і завершенням процесу формування певної організації або системи організацій. І поки вона належним чином не організована, не має особового складу з необхідною кваліфікацією, організація залишається малоефективною, нездатною виконувати покладені на неї завдання.

Для розуміння сутності державної служби слід з'ясувати її межі і предмет. Як було встановлено нами раніше, під терміном «служба» найбільш часто розуміється один з видів оплачуваної суспільно корисної діяльності, що полягає в управлінні і соціально-культурному обслуговуванні громадян. При цьому можна виділити наступні основні особливості праці службовців:

 • • володіння особливим предметом праці - інформацією, яка одночасно є засобом впливу службовців на тих, ким вони керують;
 • • службовці, як правило, збирають, обробляють, передають і створюють інформацію;
 • • служба має оплачувану характер праці, тобто за свій груд службовці отримують зарплату;
 • • службовці виконують волю тих, кому вони підпорядковані, хто оплачує їх роботу;
 • • службовці займають керівні посади в державних, громадських і приватних організаціях [2] .

Зазначене місце служби визначає її роль як соціально-організаційного явища. Остання може бути виражена двома наступними положеннями.

По-перше, служба виступає в якості рушійної потужної системи, яка визначає можливості функціонування державних органів. Всі інші частини внутрішньої структури організації тільки забезпечують діяльність служби та службовців. Зрозуміло, що саме якість цієї рушійної сили, активність і професіоналізм визначають її ділової статус, рівень позитивної роботи і престиж в очах організацій і населення.

По-друге, служба забезпечує виконання функцій і повноважень державного органу і в ході цього процесу зберігає і забезпечує певний напрям його діяльності.

Будь-яке сучасне держава характеризується різноманіттям цілей, завдань і функцій, від професійного і чіткого виконання яких залежить ефективність функціонування того чи іншого державно-організованого суспільства. Світовий досвід і стан сучасних відносин в нашій країні свідчить про те, що сучасне суспільство не може нормально функціонувати і розвиватися поза державою, незалежно від його впорядкованого впливу на розвиток найважливіших суспільних відносин. Цим і обумовлюється необхідність у кваліфікованому і потужному державному апараті.

При цьому історичний досвід свідчить про те, що зі зміною держави, його типу, характеру і завдань змінювалася і сама державна служба [3] .

Державна воля реалізується за допомогою державної служби, має різний характер і формується різними суб'єктами. У демократичній державі державна воля реалізується народом, і тоді держава знаходиться під контролем соціуму; в тоталітарному реалізується однією особою, т.с. діє поза суспільним контролем.

Визначення призначення, цілі та завдань державної служби є основою її організації та функціонування, а також побудови ефективної взаємодії органів управління державною службою з кадровими службами органів державної влади.

Формулюючи мету, відзначимо основні напрямки державної служби. Як державний соціальний інститут, вона формує державно-правові передумови зв'язку державної служби з життям народу, тобто в зазначеному напрямку вона розкриває свою соціальну природу. Крім того, державна служба створює об'єктивну систему виявлення і відбору людей для роботи в держапараті.

Мета державної служби розглядається як бажаний стан системи, бажаний результат, заради досягнення якого виконуються різні управлінські дії. Визначаючи основні цілі, необхідно виходити з двох передумов. По-перше, державна служба як державний соціальний інститут повинна сформувати умови для її зв'язку із запитами народу. По-друге, вона повинна створити зрозумілу громадянам і прозору систему організації роботи держапарату.

Цілі державної служби можна звести до наступних положень:

 • - створення державно-правових передумов, що забезпечують реальний зв'язок державної служби з життям народу, повагу до неї, авторитет, розуміння і підтримку в суспільстві;
 • - впровадження нової концепції функціонування державної служби як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;
 • - створення якісного кадрового забезпечення апаратів державних органів влади;
 • - підтримання в колективах державних органів влади такого соціально-психологічного мікроклімату, який би забезпечив належне виконання посадових обов'язків, сприяв розвитку професійних якостей державних цивільних службовців, формував раціональні службові відносини;
 • - зміцнення і формування нових фінансово-економічних, наукових та інформаційних основ функціонування інституту державної служби;
 • - введення моніторингу функціонування державної служби та розробка рубрикаторів оцінки її ефективності.

Узагальнюючи, зазначимо, що головною метою функціонування державної служби є досягнення її ефективності і результативності при дотриманні певних соціальних, правових, організаційних і психологічних факторів.

Мета державної служби реалізується через функції. Функції, притаманні державній службі як суспільного інституту, відображають її роль, призначення в суспільстві. Вона повинна забезпечити ефективне функціонування всіх трьох гілок влади, з її допомогою реалізуються потреби і інтереси, права і свободи громадян.

У той же час державна служба - це механізм досягнення цілей і виконання завдань держави, і в цьому випадку їй належать функції, що відображають загальні завдання державної служби як частини механізму державного управління.

Визначаючи функції державної служби, слід виходити з того, що державна служба є невід'ємною складовою всіх управлінських процесів, хоча її функції не тотожні функціям державного управління через своєрідну роль і призначення в суспільстві цього соціального інституту.

Функції державної служби можна умовно розділити на два рівня. Функції першого рівня відображають роль державної служби в суспільстві і включають в себе:

 • - забезпечення ефективного функціонування державних органів влади;
 • - реалізацію інтересів, прав і свобод громадян;
 • - забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільними процесами;
 • - створення умов для залучення на державну службу найбільш професійних і відданих справі кадрів.

Функції другого рівня безпосередньо пов'язані з забезпеченням функціонування системи державної служби. До їх числа відносяться:

 • - визначення кваліфікаційних вимог до посад державної служби;
 • - максимально об'єктивний і гласний відбір, прийом і просування по службовій драбині кадрів на основі їх ділових і професійних якостей;
 • - статистичний облік кадрів за категоріями, групам, посадами іншими критеріями;
 • - оцінка раціональності та ефективності витрат на утримання і роботу апарату;
 • - формування кадрового резерву;
 • - планування службової кар'єри державних службовців;
 • - належне матеріально-технічне та технологічне забезпечення виконання державними службовцями своїх обов'язків;
 • - організація додаткової професійної освіти персоналу державної служби;
 • - здійснення ефективного управління державною службою;
 • - розробка форм публічної відповідальності державного апарату.

Узагальнена характеристика цих функцій представлена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Контролінг державної служби

функція

зміст

Нормативно-правове забезпечення державної служби

 • - Короткострокове і довгострокове планування законотворчої роботи;
 • - підготовка проектів нормативних актів з питань функціонування державної служби

Здійснення державної кадрової політики

 • - Підбір кадрів;
 • - формування кадрового резерву;
 • - розстановка кадрів;
 • - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів;
 • - оцінка кадрів;
 • - кадрове планування;
 • - кадровий контроль

Планування та прогнозування розвитку державної служби

 • - Розробка стратегії розвитку служби;
 • - кадрове планування;
 • - визначення засобів забезпечення державної служби кадрами

Аналіз стану і оцінка ефективності державної служби

 • - Адміністративний моніторинг;
 • - вибір критеріїв оцінювання ефективності державної служби;
 • - оцінка ефективності державної служби;
 • - розробка пропозицій щодо підвищення ефективності державної служби

Реалізуючи свої функції, державна служба забезпечує реалізацію демократичної сутності держави, підтримує вільну життєдіяльність суспільства, а державний апарат перетворює в лідера суспільного розвитку.

Однак такий стан здатний забезпечити тільки такий державний апарат і такий його персонал, який зможе обгрунтовано висувати зрозумілі для людей норми поведінки та праці, організовувати та регулювати соціальну активність громадян, домагатися змін і відстежувати їх соціальну ефективність. Державна служба покликана поєднувати конституційно зафіксовані цілі і функції держави, його структури, відносини і зв'язку з кадровим потенціалом апаратів державних органів влади і втілювати їх в життя.

З урахуванням висловлених міркувань щодо призначення, цілі та функцій державної служби визначаються її основні завдання. До них слід віднести:

 • • охорону інтересів суспільства, прав і свобод громадян;
 • • досягнення стійкості основ і цілісності держави;
 • • забезпечення ефективності діяльності державних органів на основі постійного вдосконалення функціонування їх апаратів, впровадження нових досягнень науки і прогресивних методів вирішення управлінських завдань;
 • • подальша демократизація шляхів формування та діяльності державного апарату, викорінювання бюрократизму, протекціонізму, корупції, створення соціальних, правових та інших умов, необхідних для успішної роботи чиновників.

Втілення в життя завдань державної служби потребує вирішення багатьох правових, організаційних, кадрових, наукових та інших питань. Йдеться про формування державного апарату нового типу та його забезпечення професійними кадрами.

 • [1] таев Н. Є. У конституційному праві Російської Федерації. М.: ИЦ РИОР; ИПФР-М, 2012. С. 85.
 • [2] Тавокіп Е. П. Якість управлінців для якості управління (аналіз кадрового составафедеральной державної цивільної служби) // Державна служба. 2010.№ 1 (63). С. 59-64.
 • [3] Ісаєв І. А. Історія держави і права Росії. М .: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 112.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >