ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СУБ'ЄКТІВ ФЕДЕРАЦІЇ

При реформуванні та розвитку державної служби на рівні суб'єктів Федерації основні напрямки можуть бути представлені таким чином (в порядку пріоритетності).

 • 1. Стимулювання державних службовців та забезпечення умов для підвищення ефективності та результативності їх професійної службової діяльності, у тому числі:
  • - встановлення критеріїв і показників оцінки ефективності та результативності професійної службової діяльності цивільних службовців і впровадження системи стимулювання цивільних службовців, орієнтованої на результат;
  • - вдосконалення організаційних і правових механізмів професійної службової діяльності цивільних службовців з метою підвищення якості державних послуг, що надаються державними органами громадянам і організаціям;
  • - підвищення престижності цивільної служби шляхом забезпечення конкурентоспроможності цивільної служби: створення іміджу органів влади як школи професійного управління, визначення обсягу оплати праці управлінців з урахуванням середнього рівня оплати праці аналогічних посад в інших організаціях;
  • - формування системи моніторингу ефективності та результативності професійної службової діяльності державних цивільних службовців;
  • - розробка і впровадження системи аудиту відповідності структури державних органів, їх штатної чисельності цілям, завданням і функціям регіонального державного управління для адекватного забезпечення виконання державних повноважень кадровими, фінансовими, матеріально-технічними, інформаційними ресурсами і для модернізації З'правленческіх і адміністративних процесів.
 • 2. Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, в тому числі і спіл Іслі:
  • - розвиток системи підготовки кадрів для державної служби та додаткової професійної освіти державних цивільних службовців;
  • - впровадження та ефективна реалізація індивідуальних планів професійного розвитку державних цивільних службовців;
  • - розробка інноваційних освітніх програм в області державної цивільної служби;
  • - вдосконалення механізмів формування, розміщення та виконання державного замовлення на додаткову професійну освіту державних цивільних службовців, прогнозування пріоритетних напрямків додаткової професійної освіти службовців;
  • - оптимізація контролю процесу і результатів навчання;
  • - облік результатів навчання при плануванні професійного розвитку службовців.
 • 3. Впровадження ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи, спрямованих на підвищення професійної компетентності державних службовців, в тому числі:
  • - проведення кадрової політики, яка передбачає облік професійних заслуг і моральних якостей державних службовців;
  • - вдосконалення форм проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної цивільної служби, атестації державних цивільних службовців, організації проведення квали- фі Каціон н их іспитів;
  • - формування інституту незалежних експертів для участі в конкурсних і атестаційних комісіях органів влади;
  • - створення поновлюваної системи кваліфікаційних вимог до посад цивільної служби;
  • - розвиток і методологічне забезпечення системи кадрового планування в державних органах.
 • 4. Протидія корупції на державній службі, в тому числі:
  • - забезпечення відкритості цивільної служби;
  • - впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів на цивільній службі;
  • - впровадження механізмів нормативного правового регулювання професійної етики державних службовців;
  • - розвиток механізмів попередження корупції;
  • - розробка і введення антикорупційних стандартів у вигляді встановлення для цивільної служби єдиної системи заборон, обмежень, обов'язків і дозволений, спрямованих на попередження корупції;
  • - вдосконалення механізму, що забезпечує дотримання державними цивільними службовцями загальних принципів службової поведінки;
  • - вдосконалення діяльності комісій з дотримання вимог до службового поводження державних цивільних службовців і врегулювання конфліктів інтересів.
 • 5. Завершення формування сучасної правової основи державної цивільної служби.
 • 6. Формування професійної системи управління державною цивільною службою суб'єктів Федерації.
 • 7. Удосконалення системи регламентації діяльності державних службовців (застосування службових контрактів, посадових регламентів), в тому числі впорядкування і конкретизація прав і обов'язків державних службовців в посадових регламентах.
 • 8. Робота з резервом державних службовців, в тому числі організація роботи з перспективним резервом з числа студентів вищих навчальних закладів.
 • 9. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні державною службою, в тому числі:
  • - впровадження єдиної електронної системи ведення реєстру цивільних службовців;
  • - модернізація системи інформаційного забезпечення кадрових підрозділів органів виконавчої влади;
  • - автоматизація кадрових процедур і впровадження інформаційних технологій в систему управління кадровими ресурсами;
  • - розробка і впровадження інформаційно-технологічної інфраструктури, що включає регіональні державні інформаційні системи і ресурси, а також кошти, що забезпечують їх функціонування, взаємодія між собою, населенням та організаціями в процесі забезпечення виконання державних повноважень, підвищення результативності та прозорості роботи державного апарату, послідовне викорінення корупції на основі широкого застосування інформаційних технологій в діяльності органів державної вла сті;
  • - створення і впровадження регіональної інформаційної системи управління людськими ресурсами органів державної влади, що забезпечує систематизацію процесів, інформаційних даних і дій, пов'язаних з діяльністю з управління людськими ресурсами.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >