СПЕЦИФІКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СУЧАСНОЇ РОСІЇ

Демократичну перебудову держави вимагає наукового підходу, технологізації кадрових процесів в системі державної цивільної служби, глибокого аналізу якісного складу чиновництва, факторів, що впливають на стабільність кадрового складу, його професіоналізм і відповідальність.

Кадрова політика на державній цивільній службі являє собою загальний курс і послідовну діяльність держави щодо формування вимог до державних службовців, на їхню підбору, підготовки та раціонального використання з урахуванням стану і перспектив розвитку державного апарату, прогнозів про кількісні та якісні потреби в кадрах.

думка фахівця

«Суть державної кадрової політики, - пише професор А. Ф. Ноздра- чев, - полягає в залученні, закріпленні і адекватному використанні на державній службі висококваліфікованих фахівців, у створенні умов щодо реалізації ними свого професійного потенціалу для успішного виконання посадових обов'язків і забезпечення на цій основі ефективного функціонування органів державної влади » [1] .

Відповідно кадрова робота включає в себе:

 • 1) формування кадрового складу для заміщення посад цивільної служби;
 • 2) підготовку пропозицій про реалізацію положень Федерального закону № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», інших федеральних законів та інших нормативних правових актів про цивільну службу і внесення зазначених пропозицій представнику наймача;
 • 3) організацію підготовки проектів актів державного органу, пов'язаних з надходженням на цивільну службу, се проходженням, укладенням службового контракту, призначенням на посаду цивільної служби, звільненням від замещаемой посади цивільної служби, звільненням цивільного службовця з цивільної служби та виходом його на пенсію за вислугу років , і оформлення відповідних рішень державного органу;
 • 4) ведення трудових книжок державних службовців;
 • 5) ведення особових справ державних службовців;
 • 6) ведення реєстру цивільних службовців у державному органі;
 • 7) оформлення і видачу службових посвідчень цивільних службовців;
 • 8) забезпечення діяльності комісії з врегулювання конфліктів інтересів;
 • 9) організацію та забезпечення проведення конкурсів на заміщення вакантних посад цивільної служби та включення цивільних службовців до кадрового резерву;
 • 10) організацію та забезпечення проведення атестації державних службовців;
 • 11) організацію та забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів цивільних службовців;
 • 12) організацію укладання договорів про цільове прийомі і договорів про цільове навчанні;
 • 13) організацію додаткової професійної освіти державних службовців;
 • 14) формування кадрового резерву, організацію роботи з кадровим резервом та його ефективне використання;
 • 15) забезпечення кар'єрного росту цивільних службовців;
 • 16) організацію перевірки достовірності поданих громадянином персонатьних даних та інших відомостей під час вступу на цивільну службу, а також оформлення допуску встановленої форми до відомостей, що становлять державну таємниць} ';
 • 17) організацію проведення службових перевірок;
 • 18) організацію перевірки відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, а також дотримання цивільними службовцями обмежень, встановлених цим Законом та іншими федеральними законами;
 • 19) консультування цивільних службовців з правових і інших питань цивільної служби.

Положення про підрозділ державного органу з питань державної служби і кадрів затверджується керівником державного органу.

Для реалізації державної кадрової політики потрібно рішення ряду наявних проблем. До числа першорядних проблем відносяться такі:

 • - соціально-політична нестабільність в країні і пов'язане з цим нестійкий стан економіки;
 • - нечіткість стратегічної орієнтації суспільства;
 • - слабка законодавча і нормативна база діяльності державного апарату;
 • - нестабільність в тих чи інших аспектах структури влади і управління па федеральному, регіональному і місцевому рівнях;
 • - недостатня розробленість теоретичної і методологічної бази кадрової діяльності в сфері державної цивільної служби.

Перераховані проблеми ускладнюють формування кадрового корпусу державної служби, орієнтованого на роботу в сучасних умовах, а також забезпечення демократичної стабільності, дотримання принципів правової держави, прав і свобод громадян країни.

Сучасна кадрова діяльність повинна бути адекватна реальним умовам і завданням розвитку суспільства. Вона повинна включати в себе прогресивні форми і методи підбору, використання і оцінки кадрів; формування резерву і організації професійного навчання персоналу; заходи по мотивації праці працівників і умови соціально-правового захисту службовців.

В умовах правових демократичних перетворень в суспільстві розробка державної кадрової політики є складним і багатогранним процесом. Найбільш активно цей процес пішов після прийняття Конституції РФ і Федерального закону «Про основи державної служби Російської Федерації» [2] . Після цього було видано Укази Президента РФ «Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби» [3] від 6 червня 1996 № 810, «Про підвищення ролі жінок в системі федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» від 30 червня 1996 р № 1005 [4] , а також «Про додаткове професійну освіту державних цивільних службовців Російської Федерації» від 1 липня 2007 р № 1 474 [5] .

На це спрямована і система заходів реалізованих в Федеральному законі «Про державну цивільну службу Російської Федерації», Указах Президента РФ «Про проведення атестації державних цивільних службовців Російської Федерації» від 1 лютого 2005 № 110 [6] , «Про порядок складання кваліфікаційного іспиту державними цивільними службовцями Російської Федерації та оцінки їх знань, навичок і умінь (професійного рівня) »від 1 лютого 2005 № 111 [7] ,« Про конкурс на заміщення вакантної посади державної цивільної служби р ссійской Федерації »від 1 лютого 2005 № 112 [8] і« Про порядок присвоєння та збереження класних чинів державної цивільної служби Російської Федерації федеральним державним цивільним службовцям »від 1 лютого 2005 № 113 [9] .

Зазначені нормативно-правові акти заклали правові передумови для цілеспрямованого розвитку державної цивільної служби та підвищення якості держапарату. Певну роботу виконала також утворена за розпорядженням Президента РФ комісія з державного устрою. Під керівництвом цієї комісії була розроблена концепція адміністративної реформи, одним з головних напрямків якої стало перетворення державної служби. У даній концепції упор зроби нема на структурний, а на кадровий аспект реформи.

Особливості формування та використання кадрового потенціалу державної служби показані на рис. 9.1.

Незалежно від кон'юнктури і можливих подальших корекцій до числа головних цілей кадрової політики слід також віднести:

 • - забезпечення високого професійного управлінського і технологічного процесу, професійної службової діяльності кваліфікованими, активно діючими, добросовісними працівниками;
 • - створення сприятливих і рівних соціальних умов і правових гарантій для прояву кожним державним службовцем своїх здібностей, знань і умінь, для досягнення вершини творчості;
 • - встановлення надійних перепон на шляху проникнення на керівні та управлінські посади в системі державної служби людей, схильних до кар'єризму;
 • - всебічне стимулювання професійного зростання і службового просування, підвищення якості та ефективності професійної службової діяльності державних службовців.
Особливості формування та використання кадрового потенціалу державної служби

Мал. 9.1. Особливості формування та використання кадрового потенціалу державної служби

Ще одним важливим моментом, пов'язаним з аналізом концептуальних основ сучасної державної кадрової політики, є вивчення основних механізмів її реалізації. Стосовно до предмету кадрової політики це система, призначена для перетворення, руху кадрових процесів в заданому напрямку. Дана система направлена на кадрове забезпечення реформ і спирається на концепцію кадрової політики і законодавчої бази, а також на принципи, методи, способи, методики, технології і форми кадрової роботи. Використання цих та інших видів забезпечення державної кадрової політики дозволить ефективно проводити її на всіх рівнях - від федерального до місцевого.

 • [1] Ноздрачев А. Ф. Державна служба: підручник для підготовки государственнихслужащіх. М .: Статут, 1999. С. 296.
 • [2] Федеральний закон від 31.07.1995 № 119-ФЗ «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» // Відомості Верховної РФ. 1995. №31. Ст. 224.
 • [3] Указ Президента РФ від 06.06.1996 № 810 (ред. Від 27.06.2000) «Про заходи щодо укрепленіюдісціпліни в системі державної служби» (втратив чинність з 28 червня 2005 року в связіс виданням Указу Президента РФ від 28.06.2005 № 736) // Відомості Верховної РФ.1996. № 24. У розділі ст. 2868.
 • [4] Указ Президента РФ від 30.06.1996 № 1005 «Про підвищення ролі жінок в сістемефедеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» (втратив чинність з 26 листопада 2001 року в зв'язку з виданням УказаПрезідента РФ від 26.11.2001 № 1360) // Відомості Верховної РФ. 1996. № 27.Ст. 3238.
 • [5] Указ Президента РФ від 28.12.2006 № 1474 (ред. Від 08.03.2015) «Про дополнітельномпрофессіональном освіту державних цивільних службовців Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 203.
 • [6] Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 110 «Про проведення атестації государственнихгражданскіх службовців Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005.№ 6. Ст. 437.
 • [7] Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 111 «Про порядок складання кваліфікаційного іспиту державними цивільними службовцями Російської Федерації та оцінки їх знань, навичок і умінь (професійного рівня)» // Відомості Верховної РФ.2005. № 6. Ст. 438.
 • [8] Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 112 «Про конкурс на заміщення вакантної посади державної цивільної служби Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6. У розділі ст. 439.
 • [9] Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 113 «Про порядок присвоєння та збереження класних чинів державної цивільної служби Російської Федерації федеральнимгосударственним цивільним службовцям» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6.Ст. 440.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >