ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ ЦИВІЛЬНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ВИНАГОРОД ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Однією з причин виникнення конфлікту інтересів на державній службі є отримання цивільним службовцям винагород від фізичних та юридичних осіб.

Законодавство Російської Федерації, що регулюють питання дарування державним службовцям, грунтується на нормі п. «6» ч. 1 ст. 17 Федерального закону від 27 липня 2004 № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації». Відповідно до зазначеної норми, цивільному службовцю забороняється отримувати у зв'язку з виконанням посадових обов'язків винагороди від фізичних та юридичних осіб (подарунки, грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди). Подарунки, отримані цивільним службовцям у зв'язку з протокольними заходами, зі службовими відрядженнями і з іншими офіційними заходами, визнаються відповідно федеральною власністю і власністю суб'єкта Російської Федерації і передаються цивільним службовцям за актом до державного органу, в якому він заміщає посаду цивільної служби, за винятком випадків , встановлених Цивільним кодексом Російської Федерації.

Логічна конструкція цієї норми включає дві основні частини.

Перша сформульована як жорстка заборона на отримання будь-якої винагороди від фізичних та юридичних осіб в зв'язку з виконанням службових обов'язків. Перелік таких винагород сформульований у вигляді прикладів і носить відкритий характер. Це - подарунки, грошову винагороду, позички, послуги, оплата розваг, відпочинку, транспортних витрат та інших винагород.

Друга стосується одних лише подарунків, отриманих цивільним службовцям у зв'язку з протокольними заходами, зі службовими відрядженнями і з іншими офіційними заходами. Заборона в даному випадку сформульований в аналізованої статті не настільки жорстко, як в першому випадку. Тут міститься відсильна норма, що передбачає випадки, коли заборона може і не діяти. Причому регулюються такі ситуації Цивільним кодексом Російської Федерації, а не службовим (адміністративним) законодавством. У всіх інших випадках подарунки, отримані цивільним службовцям на офіційних заходах, оголошені державною власністю і повинні передаватися цивільним службовцям за актом до державного органу, в якому службовець заміщає посаду державної служби.

В цілому позиція законодавця виражена тут ясно: норма носить виражену антикорупційну спрямованість і покликана припиняти будь-які спроби корупційного поведінки цивільного службовця. Ця заборона стосується саме винагороди, тобто отримання будь-яких вигод від третіх осіб, а не від держави в встановлених законом формах у зв'язку з виконанням обов'язків цивільного службовця. У розглянутій нормі в число винагород внесені і подарунки, які в сенсі ГК РФ власне винагородою не є. Іншими словами можуть бути подарунки, які прямо або побічно є винагородою за дії, що здійснюються цивільним службовцям у зв'язку з виконанням службових обов'язків, і подарунки, які з виконанням обов'язків не пов'язані і винагородою за це не є.

Тут слід ще раз підкреслити найважливіше кваліфікується обставина даної статті: дарування в якості винагороди заборонено щодо державних службовців лише в зв'язку з виконанням посадових обов'язків. В інших випадках дарування допустимо, якщо навіть під ним мається на увазі винагороду.

Ця обставина ще більше уточнено в ст. 575 ГК РФ, в якій врегульовані заборони на дарування. В п.п. «3» п. 1 ст. 575 встановлено, що не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян особам, що заміщає державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федерації, муніципальні посади, державним службовцям, муніципальним службовцям, службовцям Банку Росії у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

Тут мова йде про заборону дарування державним службовцям не тільки в зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а й у зв'язку з їх службовим становищем. Таким чином, заборона на дарування особам, що є цивільними службовцями, з урахуванням положень ст. 575 ГК РФ і ст. 17 Федерального закону № 79-ФЗ виглядає не настільки вже й жорстким. Ця заборона має силу тільки в ситуаціях, коли:

  • 1) дарування має приховану форму винагороди, коли наявна зустрічна передача речі або права або зустрічного зобов'язання;
  • 2) обдаровуваним в акті дарування виступає особа, яка виступає, згідно з договором дарування (а цей договір найчастіше полягає в усній формі):
    • а) в якості цивільного службовця, який займає цілком певну посаду, що означає дарування в силу службового становища;
    • б) цивільному службовцю у зв'язку з виконанням посадових повноважень; характер зв'язку з цим в законодавстві не встановлено: це може бути опосередкована або безпосередній зв'язок, що також важливо в зв'язку з практичною оцінкою питань дарування, розглянутих в Методичних рекомендаціях;
    • в) подарунок не є простим, тобто його вартість перевищує три тисячі рублів.

У всіх інших випадках ГК РФ і службове законодавство не містить обмежень на дарування державним службовцям. Наприклад, що знаходиться на своєму робочому місці цивільний службовець може отримати подарунок від будь-якої юридичної або фізичної особи (навіть якщо це відбувається в робочому кабінеті цивільного службовця), якщо не мають місця зазначені вище обставини.

При цьому подарунок повинен бути зроблений саме фізичній особі без будь-якого зв'язку з його посадовим становищем або повноваженнями за посадою, тобто, умовно кажучи, конкретній людині (фізичній особі, громадянину РФ) Петру Івановичу Іванову, але не раднику Російської Федерації, раднику відділу правового забезпечення Петру Івановичу Іванову від особи, справами якого він зараз займається.

Більш того, навіть радник Російської Федерації, радник відділу правового забезпечення Петро Іванович Іванов може отримати подарунок, вартість якого не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (звичайні подарунки). У цих випадках цивільно-правовий статус цивільного службовця Петра Івановича Іванова законодавством не обмежується.

Правове регулювання питань дарування в зв'язку з офіційними заходами більш чітко відображено в законодавстві і прийнятих на його основі нормативних правових актах. Загальним правилом, встановленим Федеральним законом № 79-ФЗ, як уже зазначалося, є наступні положення.

Подарунки, отримані цивільним службовцям у зв'язку з протокольними заходами, зі службовими відрядженнями і з іншими офіційними заходами, визнаються відповідно федеральною власністю і власністю суб'єкта Російської Федерації.

Порядок повідомлення про отримання подарунка в зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, здачі та оцінки подарунка, реалізації (викупу) та зарахування коштів, виручених від його реалізації встановлений Постановою Уряду Російської Федерації, який затвердив відповідне Типове положення [1] .

«Отримання подарунку у зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, участь в яких пов'язане з виконанням службових (посадових) обов'язків» - це отримання особою, що заміщає державну (муніципальну) посаду, службовцям, працівником особисто або через посередника від фізичних ( юридичних) осіб подарунка в рамках здійснення діяльності, передбаченої посадовою регламентом (посадовою інструкцією), а також у зв'язку з виконанням службових (посадових) обов'язків в випадках, встановлених федеральними законами та іншими нормативними актами, що визначають особливості правового становища і специфіку професійної службової та трудової діяльності зазначених осіб.

Державні і муніципальні службовці зобов'язані в установленому порядку повідомляти про всі випадки отримання подарунка в зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, участь в яких пов'язане з виконанням ними службових (посадових) обов'язків, державний (муніципальний) орган, в яких зазначені особи проходять державну (муніципальну) службу.

Повідомлення про одержання подарунка в зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, участь в яких пов'язане з виконанням службових (посадових) обов'язків, подається не пізніше 3 робочих днів з дня отримання подарунка в уповноважена структурний підрозділ державного (муніципального) органу, в яких вони проходять державну (муніципальну) службу. До повідомлення додаються документи (при їх наявності), що підтверджують вартість подарунка (касовий чек, товарний чек, інший документ про оплату (придбання) подарунка). У разі якщо подарунок отримано під час службового відрядження, повідомлення надається не пізніше трьох робочих днів з дня повернення особи, яка отримала подарунок, зі службового відрядження.

Повідомлення складається у двох примірниках, один з яких повертається особі, яка подала повідомлення, з відміткою про реєстрацію, другий примірник направляється в комісію з надходження та вибуття активів державного (муніципального) органу, утворені відповідно до законодавства про бухгалтерський облік (далі - комісія або колегіальний орган).

Подарунок, отриманий особою, що заміщає державну (муніципальну) посаду, незалежно від його вартості, підлягає передачі на зберігання в порядку, встановленому і. 7 Типового положення.

До передачі подарунка але акту прийому-передачі відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації за втрату або пошкодження подарунка несе особа, яка отримала подарунок.

З метою прийняття до бухгалтерського обліку подарунка в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, визначення його вартості проводиться на основі ринкової ціни, що діє на дату прийняття до обліку подарунка, або ціни на аналогічну матеріальну цінність в порівнянних умовах із залученням при необхідності комісії або колегіального органу. Відомості про ринкову ціну підтверджуються документально, а при неможливості документального підтвердження - експертним шляхом. Подарунок повертається здав його особі за актом прийому-передачі в разі, якщо його вартість не перевищує 3 тис. Руб.

Уповноважена структурний підрозділ забезпечує включення в установленому порядку прийнятого до бухгалтерського обліку подарунка, вартість якого перевищує 3 тис. Руб., До реєстру федерального майна або відповідного реєстру суб'єкта Російської Федерації (реєстр муніципального освіти).

Особа, що заміщає державну (муніципальну) посаду, службовець, працівник, здали подарунок, можуть його викупити, направивши на ім'я представника наймача (роботодавця) відповідну заяву не пізніше двох місяців з дня здачі подарунка.

Подарунок, щодо якого не надійшла заява, зазначена в пункті 12 Типового положення, може використовуватися державним (муніципальним) органом з урахуванням висновку комісії або колегіального органу про доцільність використання подарунка для забезпечення діяльності державного (муніципального) органу.

Беручи подарунки поза офіційних заходів цивільний (муніципальний) службовець щоразу повинен оцінити супутні цьому обставини і мотиви дарувальника. Якщо є підозри про те, що подарунок зроблений з метою вплинути на виконання повноважень, то приймати такий подарунок не можна. У такого роду випадках краще керуватися правилом краще зайвий раз відмовитися від подарунка, ніж прийняти його, чи не продумавши справжніх мотивів дарувальника.

Приймати подарунки без шкоди для авторитету державного органу найкраще в неофіційній обстановці і поза службою. У такому випадку мова буде йти про відносини приватних осіб. Чи буде при цьому обдаровуваний службовець пов'язаний зобов'язаннями по службі залежить від нього самого. У разі неправомірних дій на користь дарувальника пов'язати це з забороною на подарунки практично буде неможливо. Адже службові заборони на позаслужбову життя цивільного службовця законодавством ие поширюються.

  • [1] Постанова Уряду РФ від 9 січня 2014 р № 10 «Про порядок сообщеніяотдельнимі категоріями осіб про отримання подарунка в зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, участиев яких пов'язане з виконанням ними службових (посадових) обов'язків, здача оцінки подарунка, реалізації (викупу) та зарахування коштів, виручених від його реалізації »// Відомості Верховної РФ. 20.01.2014, №3, ст. 279.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >