Фінансовий менеджмент

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
До читачівРозділ І. Введення у фінансовий менеджмент Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент Ринкова середу і управління фінансами підприємств Основні напрямки фінансової діяльності підприємства Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємствіРозділ II. Теоретичні основи фінансового менеджменту Принципи організації фінансового менеджменту Сутність і функції фінансового менеджменту Суб'єкти та об'єкти фінансового управління Фінансовий механізм і його основні елементи Фінансові рішення і забезпечення умов їх реалізації Інформаційне забезпечення фінансового управління Фінансова інформація про діяльність підприємства Баланс підприємства, його активи і пасиви Ліквідність і способи її оцінкиРозділ III. Фінансове середовище підприємництва та підприємницькі ризики Теоретичні основи підприємницьких ризиків Фінансова мікросередовище підприємництва Фінансова макросередовище підприємництва Теорії підприємницьких ризиків Сутність і функції підприємницьких ризиків Види підприємницьких ризиків Управління фінансовими ризиками Ризик банкрутства як основний вид фінансових ризиків Методи прогнозування банкрутства підприємства Методи аналізу фінансових ризиків Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства Методи управління фінансовими ризиками Відповідальність і підприємницький ризикРозділ IV. Фінансове забезпечення підприємництва Управління фінансовим забезпеченням Поняття фінансового забезпечення та принципи його організації Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльності Управління власними фінансовими ресурсами Власні фінансові ресурси підприємства Використання методів операційного аналізу для визначення оптимальної величини власних джерел фінансування Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності Факторинг і його роль в джерелах фінансування діяльності підприємства Сутність лізингу Класифікація і характеристика основних видів лізингу Джерела фінансування лізингових проектів Переваги та недоліки лізингу як методу фінансування Форми залучення позикових коштів Позикові кошти: методи боргового фінансування підприємства Довгострокові позикові кошти Облігаційні позикиРозділ V. Довгострокова фінансова політика Ціна і структура капіталу Ціна капіталу і методи її оцінки Визначення ціни основних джерел капіталу Виробничий і фінансовий ризик підприємства Моделі структури капіталу підприємства Дивідендна політика підприємства Дивідендна політика та її значення в управлінні фінансами підприємства Фактори, що визначають дивідендну політику Форми і процедури виплати дивідендів Дивідендна політика і ціна акцій підприємстваМетодика дроблення акційМетодика консолідації акційМетодика викупу акцій Прогнозування та планування в фінансовому управлінні підприємством Цілі і завдання фінансового планування та прогнозування на підприємстві Роль фінансового планування та прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства Бюджетування в системі фінансового планування на підприємствіРозділ VI. Короткострокова фінансова політика Управління цінами на підприємстві Системоутворюючі ціни, форми і методи регулювання цін підприємств Основи цінової політики підприємства та головні напрямки менеджменту цін Управління цінами на нові вироби і коректування діючих цін Управління середньою ціною і політика підтримки цін продажів Управління поточними витратами Класифікація витрат Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу Управління оборотними активами Принципи управління оборотними активамиДинамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємстваВизначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємстваОптимізація обсягу оборотних активів здійснюється на основі одного з трьох принципових підходів до їх формуванняОптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштівУправління ліквідністю оборотних коштівЗабезпечення підвищення рентабельності оборотних активівФормування принципів фінансування та оптимізація структури джерел фінансування оборотних коштів Управління запасами Управління дебіторською заборгованістю Управління грошовими коштами Управління фінансуванням поточної діяльності підприємства Поточні фінансові потреби і оперативне управління їх фінансуванням Комплексне управління грошовим обігом і фінансова політика нормування Оптимізація залишку грошових коштівРозділ VII. Інвестиційна стратегія підприємства Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку Поняття та основні елементи інвестиційного ринку Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку Інвестиційна привабливість галузей економіки та регіонів Інвестиційна привабливість підприємств Інвестиційна стратегія підприємства Поняття інвестиційної стратегії та її чинників Етапи формування інвестиційної стратегії підприємстваВизначення періоду формування інвестиційної стратегії Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльностіРозробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльностіКонкретизація інвестиційної стратегії за інвестиційними програмами та строками Оцінка розробленої інвестиційної стратегії Перегляд стратегії залежно від зміни зовнішніх умов і стану підприємства Бізнес-план інвестиційного проекту Передінвестиційні дослідження Інвестиційний бізнес-план Оперативне управління інвестиційним проектом Портфель реальних інвестиційних проектів Формування портфеля капітальних вкладень Оперативне управління портфелем Портфель цінних паперів підприємства Типи портфелів і цілі портфельного інвестування Особливості формування та управління портфелем цінних паперівРозділ VIII. Спеціальні теми фінансового менеджменту Реструктуризація та банкрутство підприємства Загальні положення Поняття, що використовуються при банкрутстві Боржник і кредитори Спостереження Зовнішнє управління Конкурсне виробництво Черговість задоволення вимог кредиторів Мирова угода Основні напрямки запобігання банкрутству і санація підприємства Іноземні інвестиції Загальна характеристика, види Масштаби і тенденції міжнародного інвестування Іноземні інвестиції в Росії
 
Наст >