До читачів

В умовах сучасної економіки Росії посилюється значення первинної ланки всіх перетворень - господарюючих суб'єктів. Саме тут формуються валовий дохід і грошові накопичення, майбутні потенційні можливості розвитку - інвестиційні ресурси. На базі фінансів підприємства, опосередковуючи кругообіг його фондів, не тільки створюються необхідні передумови його виробничої діяльності, а й видно позитивний фінансовий результат, в ім'я якого починається будь-який бізнес. Успішне управління фінансами в ринкових умовах неможливе без чіткого уявлення процесів формування витрат, доходів, капіталу, розподілу ресурсів, відповідної політики розвитку, інвестиційної діяльності тощо Таким чином, управління фінансами виступає одним з головних елементів управління підприємством.

У міру становлення і розвитку ринкових відносин в нашій країні питання підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами і фінансами в цілому набувають все більшого значення. Саме але цієї причини "Фінансовий менеджмент" як самостійний навчальний курс включений в навчальні плани вузів але цілого ряду економічних спеціальностей відповідно до Державного освітнього стандарту.

Пропонований підручник підготовлений колективом викладачів кафедри фінансового менеджменту Фінансової академії при Уряді Російської Федерації відповідно до приблизною програмою дисципліни "Фінансовий менеджмент", рекомендованої Міносвіти Росії для спеціальності "Фінанси та кредит". У восьми розділах підручника досить повно розкривається зміст вузлових проблем сучасного фінансового менеджменту: сутність та функції фінансового менеджменту; характеристики його суб'єктів і об'єктів; вимоги, пропоновані до фінансових рішень та умов їх успішної реалізації. Описано принципи організації фінансового забезпечення підприємництва, а також супроводжуючі його ризики та проблеми управління цими ризиками.

Досить повно висвітлюється довгострокова і короткострокова фінансова політика підприємства. Велику увагу приділено питанням розробки та реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Детально освітлено стан інвестиційного ринку, аналізуються його основні елементи, показано, як слід управляти інвестиційним портфелем, а також наведені методи формування бізнес-планів інвестиційних проектів.

Розглянуті в підручнику методи і прийоми управління фінансами можуть бути використані в практичній діяльності організацій при вирішенні конкретних управлінських завдань.

Професор Є.І. Шохін

Розділ І. Введення у фінансовий менеджмент

Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент

Ринкова середу і управління фінансами підприємств

Становлення нових економічних відносин формується російської економіки вимагає усвідомлення необхідності кардинальних перетворень, формування принципово нової культури виробничих відносин, розуміння об'єктивності вимог принципів організації ефективного бізнесу. Створювана економічна система у своїй основі має в якості складових елементів численні підприємства та організації різних форм власності та підпорядкованості, об'єднаних в єдине ціле не тільки незліченними виробничими, господарськими, фінансовими та іншими зв'язками, а й націленістю на позитивний фінансовий результат, що забезпечує загальну ефективність господарювання.

Можливість взаємодії між господарюючими суб'єктами, а також між державними, громадськими та іншими організаціями забезпечується завдяки закону вартості, грошей, фінансів і кредиту.

Організовуючи власну діяльність, кожне підприємство займає певну нішу на ринку, оцінивши можливості і реальність досягнення поставлених цілей. При цьому до реалізації намічаються, як правило, не одна, а кілька цілей, що залежать як від стадії життєвого циклу проекту, що реалізується в підприємстві, так і від зовнішніх і внутрішніх факторів, що обумовлюють поведінку господарюючого суб'єкта. Самостійність в оцінці ситуацій та прийнятті тих чи інших господарських рішень, відповідальність за результат висувають особливі вимоги до управління на підприємстві. Організація діяльності, мотивація, планування, координація, контроль підпорядковані рішенню всього комплексу завдань, головною з яких є фінансова результативність. Досягнення певного фінансового результату - це не тільки індикатор оцінки ефективності всієї сукупності організаційних, виробничих, збутових та інших систем, складових підприємство, а й показник і фактор оцінки можливостей підприємства, виробничого і соціального розвитку, привабливості для інвесторів і зацікавленості власників. Крім того, фінансова результативність дозволяє судити про якість менеджменту на підприємстві.

Формулювання однією з цілей в діяльності підприємства як ефективне управління фінансами означає широке використання фінансів на всіх стадіях процесу відтворення.

Постійно відбувається обмін товарами, матеріальними цінностями та послугами шляхом купівлі-продажу з використанням грошей і цін обумовлює існування системи грошових відносин, поява фінансів господарюючих суб'єктів. Таким чином, фінанси - це економічні відносини, здійснювані за допомогою обороту грошей, що забезпечують процеси розподілу по всіх стадіях суспільного відтворення.

Будучи найважливішою частиною загальної фінансової системи держави, фінанси підприємств "працюють" у сфері матеріального виробництва, де створюються національне багатство, сукупний суспільний продукт і національний дохід. Беручи участь у процесах виробництва, розподілу, обміну та споживання, фінанси підприємств є індикатором стану економіки як окремого підприємства, так і країни в цілому. Виробничі особливості кожного господарюючого суб'єкта відображаються в специфіці формування грошових фондів, що мають різне функціональне призначення у вирішенні завдань виробничого і соціального характеру і що накладають відбиток і на фінанси підприємства.

Фінанси підприємств є опосередковану в грошовій формі сукупність економічних відносин, що виникають у процесі виробництва, розподілу і використання сукупного суспільного продукту, національного доходу і національного багатства за допомогою освіти, розподілу і використання валового доходу грошових накопичень і фінансових ресурсів.

Фінанси підприємств як навчальна дисципліна вивчають загальну організацію фінансів господарюючого суб'єкта: формування витрат, організацію і використання оборотних коштів, формування та використання виручки від реалізації та грошових накопичень, кругообіг фондів та джерела фінансування основної і інвестиційної діяльності, принципи фінансового планування та оцінку ефективності господарювання. Такий підхід до вивчення навчального курсу передбачає деяку статичність розглянутих процесів, оскільки елементна база фінансів підприємств тут розглядається, як правило, поза взаємозв'язку окремих елементів системи. Рух грошових потоків, послідовність протікання фінансових процесів, взаємозв'язку і взаємозумовленості об'єктивних економічних і фінансових відносин, визначення можливості ефективного впливу на ці процеси виділяють науку управління фінансами в самостійну галузь знань - фінансовий менеджмент.

Управління фінансами на підприємстві передбачає не тільки оцінку процесів, що відбуваються, а й вироблення відповідних алгоритмів рішень, що виникають на підприємстві тих чи інших фінансових питань і проблем. Причому все, що відбувається оцінюється і виповнюється в динаміці, що враховує більшу кількість факторів, ризиків, які супроводжують будь-яку підприємницьку діяльність.

Знання і розуміння процесів, що відбуваються дозволяє своєчасно відповідати на питання і приймати рішення про співвідношення грошових ресурсів і товарно-матеріальних цінностей, дивідендної та інвестиційної політики, структурі капіталу підприємства і його активах.

Зародившись на початку XX ст., Фінансовий менеджмент як наука за минулі десятиліття динамічно змінювався як в теорії, так і в господарській практиці. Удосконалення економічних відносин, впорядкування ринкової стихії шляхом введення державного регулювання, зміна законодавчої бази, у тому числі зміни в податковій сфері, можливості оперативного контролю ринку завдяки сучасним засобам зв'язку, суттєве зростання корпоративної культури та інші фактори зумовили створення достатньо стрункої системи управління фінансами підприємства. Великий вплив на становлення фінансового менеджменту зробили сучасні інформаційні системи та комп'ютерна техніка, її багатофункціональне програмне забезпечення. Швидкодія виконуваних розрахунків дозволяє вибудовувати багатофакторні моделі відбуваються і передбачуваних процесів, знаходячи варіанти, що забезпечують максимізацію ефекту з урахуванням поставлених завдань і мінімізацію можливих ризиків.

Як і кожна наука, фінансовий менеджмент, "йдучи в глибину процесів", породжує все нові і нові питання, пошук відповідей на які буде не тільки доповнювати картину економічних взаємин, але й забезпечувати зростання ефективності суспільного відтворення. Зрештою прийняття фінансових рішень залишається за фінансовим менеджером, і як не був би досконалий інструментарій його знання, досвід, навички, інтуїція залишаться основою ефективного господарювання. Націленість на позитивний фінансовий результат, турбота про процвітання початого справи, власників і фірми на ринку - конкретні показники ефективного управління фінансами, кваліфікації фінансових менеджерів, що організують і здійснюють таку роботу.

Управління за допомогою фінансів процесами руху грошових і товарних потоків, формуванням, розподілом і використанням різних фондів і ресурсів дозволяє підприємству реалізувати власну ринкову стратегію, характер якої може змінюватися в залежності від кон'юнктури і життєвого циклу самого підприємства. Використовуючи розподільну і контрольну функцію фінансів, фінансовий менеджер має можливість впливати на всі стадії відтворювального процесу: обмін, виробництво, розподіл і споживання. Неабиякою мірою фінанси підприємства сприяють організації системи контролю на всіх стадіях відтворення. Без контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень неможливо і саме ефективне управління. Оскільки фінанси відображають всі відбуваються па підприємстві процеси, даючи їм вартісну оцінку, то фінансовий менеджмент використовує цю функцію відображення в оцінці та систематизації грошових потоків, визначаючи їх вихідний і кінцевий пункти, інтенсивність руху.

Фінанси підприємства поряд з бухгалтерським і управлінським обліком забезпечують управлінську діяльність необхідною інформаційною базою. Фінансова звітність легко порівнянна і дозволяє вибудовувати тимчасові ряди показників, що дають картину змін, що відбуваються в динаміці. Крім того, така порівнянність забезпечує соизмерение ефективності діяльності різних підприємств і фірм в одній або різних галузях. Прозорість фінансів партнерів по бізнесу забезпечує не тільки зміцнення взаємовигідних господарських зв'язків, але й дає можливість найбільш раціонально організувати грошові потоки, забезпечуючи підвищення швидкості обороту коштів, а отже, і фінансову результативність, знижувати підприємницькі ризики, зміцнювати грошовий обіг країни в цілому. Використання міжнародних стандартів обліку дозволить російським підприємствам активніше залучати іноземних інвесторів, більш широко функціонувати на світових фондових біржах, стати повноправними учасниками світового ринку, без чого неможливо динамічний розвиток жодної економічної системи будь-якої держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >