Розділ III. Фінансове середовище підприємництва та підприємницькі ризики

Теоретичні основи підприємницьких ризиків

Фінансова мікросередовище підприємництва

Фінансова середу підприємництва представляє сукупність господарюючих суб'єктів, що діють поза даного підприємства і впливають на можливості фінансового менеджменту розміщувати грошові кошти та отримувати доходи.

Фінансова середу підприємництва складається з мікросередовища і макросередовища.

Мікросередовище характеризується суб'єктами, що мають безпосереднє відношення до даного підприємства і до можливостей його керівництва по витяганню доходів. У неї входять постачальники, посередники, покупці (клієнти), конкуренти, контактні аудиторії.

Макросередовище представлене більш широким оточенням, який впливає на кон'юнктуру ринку в цілому, і включає природний, технічний, політичний, економічний, демографічний і культурний фактори.

Охарактеризуємо суб'єктів, складових мікросередовище підприємництва.

Постачальниками є юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство та його конкурентів виробничими запасами, необхідними для випуску готової продукції. Вплив постачальників на фінансову діяльність підприємства значно і може призвести до негативних результатів. Підвищення цін на предмети постачання в чому обумовлює підвищення цін на готову продукцію підприємства. Непостачання тих чи інших виробничих запасів, їх неритмічність, будь-які негативні події на підприємствах-постачальниках призводять до порушення графіків відвантаження готової продукції підприємства.

Посередниками є організації, що допомагають підприємству в просуванні, поширенні та збуті готової продукції серед покупців і таким чином впливають на величину одержуваних доходів. Посередники бувають торговельні (дилери), з організації руху товару, маркетингові та фінансово-кредитні.

Торгові посередники представляють організації, що допомагають даному підприємству знаходити покупців і безпосередньо продавати їм готову продукцію. Необхідність існування торгових посередників обумовлена тим, що вони забезпечують зручні умови продажу готової продукції з меншими витратами, ніж це зробив би сам виробник. Зручність розташування створюється дилерами за рахунок накопичення запасів готової продукції в місцях знаходження самих покупців. Зручність часу створюється наявністю готової продукції в ті періоди, коли попит на неї особливо великий, що важливо для товарів сезонного просування та продажу. Зручність придбання готової продукції полягає в продажу товару з одночасною передачею права користування ним.

Разом з тим вибір та організація роботи з торговими посередниками є для фінансового менеджера аж ніяк непростим завданням. Посередницькі організації в даний час володіють достатньою потужністю і в змозі диктувати свої умови виробнику або взагалі не допустити його на ринки збуту готової продукції. Проте в ланцюжку взаємин виробник - торговий посередник первинною ланкою є виробник чинності пріоритетності сфери матеріального виробництва але порівнянні зі сферою розподілу.

Посередники з організації руху товару допомагають виробнику готової продукції створювати запаси своїх виробів та здійснювати їх транспортування від місць виробництва до місць призначення. До них відносяться складські та транспортні організації.

Складські організації забезпечують накопичення та збереження готової продукції але шляхи її просування. Транспортні організації переміщають запаси готової продукції в місця призначення. Для фінансового менеджера досить важливим є вибір більш економічних методів відвантаження і транспортування готової продукції, а також облік таких факторів, як схоронність вантажів, обсяги і швидкість їх транспортування.

Маркетингові посередники є організації, що займаються маркетинговими дослідженнями, а також проблемами підприємницького ризику, консалтингові фірми, рекламні агентства. Основне призначення таких посередників - допомагати виробнику точніше адресувати і просувати готову продукцію на підходящі ринки збуту з можливо меншим ризиком і великим витяганням доходу. Користування їх послугами є для виробника менш поширеним явищем.

До числа фінансово-кредитних посередників належать банки, кредитні установи, страхові компанії, основне призначення яких - допомагати виробнику фінансувати угоди але придбання виробничих запасів і збуту власної готової продукції і (або) страхувати себе від підприємницького ризику, пов'язаного з купівлею та продажем товарів. Практично всі підприємства вдаються до допомоги фінансово-кредитних посередників при фінансовому забезпеченні угод. Істотний вплив на фінансове становище підприємства можуть зробити підвищення вартості кредиту та (або) скорочення можливостей кредитування, а також фінансові кризи, паралізуючі роботу фінансово-кредитних посередників.

Клієнти бувають покупцями споживчого ринку, ринку виробників, ринку проміжних продавців, ринку державних установ та міжнародного ринку.

Покупці споживчого ринку - фізичні особи, які набувають товари або послуги з метою особистого споживання.

Покупцями ринку виробників є організації, які отримують товари або послуги для подальшого використання в процесі виробництва і випуску іншої продукції.

Покупці ринку проміжних продавців - фізичні та юридичні особи, що купують товари або послуги для подальшого перепродажу і витягання власного прибутку в сфері обігу.

Покупці - державні установи купують товари або послуги для власного споживання, а також для використання у сфері комунальних послуг або в цілях добродійності.

Покупці міжнародного ринку перебувають за межами країни виробництва товарів або послуг.

Серед конкурентів виділяють бажання-конкуренти, товарно-родові та товарно-видові конкуренти, а також марки-конкуренти.

Бажання-конкуренти - це ті, які покупець, можливо, захоче задовольнити. При наявності транспортних можливостей альтернативними бажаннями-конкурентами можуть бути покупка автомашини або мотоцикла і т.д.

Товарно-родові конкуренти - це основні способи задоволення бажання обраної раніше покупки, наприклад певного типу мотоцикла.

Товарно-видові конкуренти - це різновиди одного і того ж товару, здатні задовольнити конкретне бажання покупця, наприклад разноціліндровие види мотоциклів.

Марки-конкуренти - це товари різних виробників, здатні задовольнити остаточно определившееся бажання покупця. У оремо випадку це мотоцикли аналогічних тванню і видів, але вироблені різними фірмами.

Розуміння того, як саме покупці приймають рішення, полегшує фінансовому менеджеру виявлення можливих конкурентів, що заважають підприємству продавати більше своєї продукції. Основоположною є конкуренція марок-конкурентів, так як саме вони активно обмежують можливості збуту готової продукції та отримання доходів підприємством.

Контактні аудиторії класифікують але двома ознаками: за характером впливу на інтереси підприємства, але змістом самих контактних аудиторій.

Під контактної аудиторією розуміють будь-яку групу, яка проявляє інтерес до діяльності даного підприємства і може вплинути на його здатність отримувати дохід від реалізації готової продукції (послуг) у процесі господарської діяльності.

За характером впливу контактні аудиторії можуть бути доброчинними, шуканими і небажаними.

Благотворні аудиторії - це ті групи, увага яких до підприємства носить зацікавлений позитивний характер (наприклад, спонсори).

Шукані аудиторії - це ті групи, в яких зацікавлене саме підприємство, але не завжди їх знаходить (наприклад, користувачі засобів масової інформації, групи депутатів).

Небажані аудиторії - це ті групи, інтерес яких підприємство не має привертати, але обов'язково змушене рахуватися з ним, якщо він проявляється (наприклад, товариства споживачів, податкові органи тощо).

За змістом контактні аудиторії класифікуються на фінансові кола, групи засобів інформації, групи державних установ, цивільні групи дій, місцеві групи, широку публіку, внутрішні групи.

Фінансовими колами називаються ті контактні аудиторії, які впливають на здатність підприємства забезпечувати себе капіталом. До цієї групи відносяться банки та інші кредитні установи, інвестиційні компанії, брокерські фірми і акціонери. Фінансовий менеджер повинен домагатися їх прихильного розташування шляхом публікації річних звітів, відповідей на питання, що стосуються фінансової діяльності, але не представляють комерційну таємницю. Таким чином фінансовим колам надаються докази фінансової стійкості і у них формується сприятливий образ підприємства.

Контактні аудиторії засобів інформації являють собою організації, що поширюють новини, статті та коментарі. Це телекомпанії, радіостанції, газети і журнали. Фінансовий менеджер зацікавлений у створенні сприятливого образу підприємства в засобах масової інформації за рахунок реклами власної готової продукції, публікації статей, наприклад про благодійну діяльність.

При відношенні до контактних аудиторіям державних установ фінансовий менеджер повинен враховувати всі зміни, що відбуваються в державній сфері і адекватно на них реагувати. Наприклад, він повинен своєчасно відгукуватися на державні вимоги і заборони в області екологічного контролю, прав покупців, безпеки виробництва і готової продукції, правдивих відомостей в рекламі і т.д.

До контактних аудиторіям цивільних груп дії належать спілки споживачів, захисники навколишнього екологічного середовища, представники релігійних, національних меншин і т.зв. З метою створення і підтримки сприятливого образу підприємства з цими групами доцільно підтримувати постійні контакти або враховувати побажання по відношенню до господарюючого суб'єкта.

Місцевими контактними аудиторіями є навколишні жителі і їх общинні організації. В силу близькості свого проживання вони проявляють більший інтерес до діяльності підприємства, наприклад, до виробництв підвищеного рівня небезпеки (хімічним та ін.) Вони, як правило, будуть ставитися упереджено, особливо до інноваційних проектів з підвищеним підприємницьким ризиком.

Для взаємин з місцевими контактними аудиторіями підприємству доцільно мати відповідального за зв'язки з громадою, бути присутнім на зборах її членів і взаємодіяти з представниками місцевих органів законодавчої та виконавчої влади.

Широка публіка зазвичай не виступає по відношенню до підприємства в якості організованої сили, але від того, як вона сприймає образ підприємства, залежать результати його комерційної діяльності. Господарюючому суб'єкту слід постійно уважно стежити за ставленням широкої публіки до виробленої ним продукції та до своєї діяльності. З метою створення більш сприятливого образу для широкої публіки підприємству доцільно робити пожертвування на благодійні цілі, уникати недобросовісної реклами, розробити чіткий порядок розгляду претензій покупців і т.д.

До внутрішніх контактним аудиторіям ставляться власні робітники і службовці підприємства, керуючі, а також добровільні помічники. Як правило, якщо власні робітники і службовці позитивно налаштовані але відношенню до свого підприємству, це ставлення поширюється і на інші контактні аудиторії. Для цього підприємству доцільно видавати інформаційні бюлетені, щоб своєчасно інформувати власних працівників про актуальні проблеми виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >