ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ СТРАХУВАННЯ

Страхування як економічна категорія

Розвиток страхування засноване на необхідності суспільства захистити себе від випадкових небезпек. Розвиток суспільних відносин і залучення в господарську діяльність різноманітних напрямків діяльності людини, в свою чергу, призводять до розширення сфери діяльності страхування. Страхування є складовою частиною фінансового сектора економіки. Воно виникло в результаті суспільного розподілу праці, відокремлення різних видів трудової діяльності. Потреба у страхуванні обумовлена необхідністю управління ризиками, що виникають в процесі життєдіяльності людини і господарської діяльності організацій (юридичних осіб).

Страхування можна розглядати як систему суспільних (економічних, правових, інформаційних та ін.) Відносин з формування страхового фонду з метою його використання для відшкодування збитків від несприятливих випадкових явищ і інвестування.

Страхування визначається законодавством як відносини по захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків.

У порівнянні з іншими економічними відносинами страхування має такі особливості :

 • - система економічних відносин у страхуванні виникає в зв'язку з випадковими негативними подіями, а також з економічними збитками, отриманими в результаті настання таких подій;
 • - страхування забезпечує замкнуту і солідарний захист від випадкових збитків, тобто захист поширюється на тих, хто уклав договір страхування і оплатив захист своїми коштами або застрахований відповідно до закону (обов'язкове страхування);
 • - страхові економічні відносини реалізуються відповідно до умов договору або закону;
 • - страхові економічні відносини забезпечують еквівалентність економічних інтересів учасників угоди;
 • - грошові внески страхувальників використовуються для створення страхового фонду, який є джерелом відшкодування випадкових збитків.

Страхування можна розглядати поряд з фінансами і кредитом як самостійну економічну категорію, що обгрунтовано процесом страхування. Страхуванню притаманні такі ознаки :

 • - наявність перерозподільних відносин. Страхові організації утворюють страхові фонди за рахунок грошових перерозподільних відносин, обумовлених наявністю ризику, реалізація якого здатна завдати якої-небудь шкоди;
 • - наявність страхового ризику. Передача ризику через систему страхування від особи, яке зазнає цим ризиком, страховику дозволяє вирішувати проблеми щодо його захисту та, як наслідок, впливає на економіку країни в цілому;
 • - формування страхового співтовариства з числа страхувальників і страховиків;
 • - поєднання індивідуальних і групових страхових інтересів;
 • - солідарна відповідальність усіх страхувальників за шкоду;
 • - замкнута розкладка збитку. Для страхування характерна замкнута розкладка збитку, пов'язана з солідарною відповідальністю страхувальників - учасників страхового фонду;
 • - перерозподіл збитку в просторі і часі. Страхуванням передбачається перерозподіл збитків або вирівнювання збитку по території і в часі;
 • - зворотність страхових платежів. Для страхування характерна зворотність акумульованих в страховий фонд страхових платежів через систему виплат але таким, що відбувся страховими випадками.

Сутність економічної і фінансової категорій страхування полягає в розподілі збитку між всіма учасниками страхування. Відшкодування збитків страхувальників проводиться в грошовій формі, тому виробничі відносини, що лежать в основі страхування, виявляються через оборот грошей, тобто через грошові відносини. У зв'язку з цим страхування можна віднести до системи фінансів. Як і фінанси, страхування є категорією розподілу, в той же час страхування використовується на всіх стадіях суспільного відтворення: виробництва, розподілу, обміну, споживання.

Як економічна категорія страхування є як система економічних відносин, пов'язаних з формуванням цільових фондів грошових коштів за рахунок внесених страхових внесків страхувальниками та їх використанням на відшкодування збитків при різних непередбачених несприятливих явищах. Сутність фінансів як економічної категорії пов'язана з економічними відносинами в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Страхування захищає страхувальників від різних ризиків, при цьому носіями економічного ризику виступає окрема людина, групи людей, що розглядаються в умовах особистої, громадської та виробничо-господарського життя. Якщо для фінансів завжди необхідні грошові відносини і характерно формування фондів грошових коштів, то страхування може бути і натуральним. У визначенні сутності страхування найголовніше - його замкнута розкладка збитку між зацікавленими учасниками. Одночасно страхування завжди прив'язане до можливості настання страхового випадку, тобто страхуванню притаманний обов'язкова ознака - імовірнісний характер відносин. Використання коштів страхового фонду пов'язане з настанням і наслідками страхових випадків.

Страхування передбачає замкнутий перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду, утвореного за рахунок страхових внесків. При страхуванні виникають перерозподільні відносини щодо формування та використання цього фонду, що наближає страхування до фінансів, але водночас і підкреслює особливості. Рух грошової форми вартості в страхуванні підпорядковане ступеня ймовірності нанесення збитку в результаті настання страхового випадку.

Страхування можна порівняти з категорією кредиту на підставі такої особливості, як повернення коштів страхового фонду. Кредит забезпечує зворотність отриманої грошової позики, відзначаючи таку зворотність страхових платежів як характерну рису страхування. Слід мати на увазі, що вона відноситься перш за все до страхування життя. Дійсно, велика частина внесків (нетто-платежі) повертається при настанні страхового випадку (дожиття застрахованого до певного терміну або в разі його смерті). Це дійсно повернення внесків, і він має обов'язковий характер. Але при майновому страхуванні, при страхуванні від нещасних випадків і при багатьох інших видах страхування виплати страхового відшкодування або страхового забезпечення відбуваються тільки при настанні страхового випадку і в розмірах, обумовлених відповідними документами. При виплатах страхового відшкодування по майновим чи іншим ризиковим видам втрачається адресність цих сум, а економічний зміст цих виплат відмінно від повернення страхових платежів.

Одночасно можна говорити, що страхування є інструментом забезпечення фінансової та соціального захисту населення, так як забезпечує і підтримує рівень життя і добробуту людини і окремої сім'ї. Комерційне страхування на додаток до державного соціального страхування виступає однією з форм соціальної допомоги, що дозволяє зберегти досягнутий рівень добробуту людини.

Фінансово-виробниче середовище, що містить різні ризики, оцінює страхування як форму захисту або гарантій, необхідних для стабільного розвитку підприємництва, галузей виробництва, економіки держави. На мікрорівні можливість перекласти частину ризиків на страховика дозволяє підприємцю захистити свій бізнес від непередбачених втрат, оперативно відшкодувати завдані збитки і відновити процес виробництва. На макрорівні при виникненні величезних, а іноді катастрофічних збитків страхування допомагає забезпечити безперебійність відтворювального процесу економічного розвитку. Сформовані в страхуванні фінансові кошти перерозподіляються на користь постраждалого регіону (людини, організації, галузі), сприяючи його відновленню. Отже, страхування не ліквідує можливість виникнення несприятливих наслідків різних негативних явищ, а дає можливість організувати фінансове забезпечення потерпілому через страховий захист.

Страхування є одним з найважливіших факторів ділової активності. Його значна роль визначається тим, що воно розширює можливості підприємця в освоєнні та впровадженні нових продуктів і технологій, захищаючи бізнес від можливих збитків в інноваційній діяльності, стимулює виробників до розробки нових ідей, дозволяє їм ризикувати, оскільки забезпечує захист від збитків, якщо вони виникнуть при настанні страхового випадку. Страховики, контролюючи рівень ризику, взятого на страхове забезпечення, зацікавлені в зниженні страхових випадків і тяжкості понесених збитків, що здійснюється через систему фінансування превентивних (попереджувальних) заходів, спрямованих на запобігання або скорочення ризиків, узятих на страхове забезпечення.

Формування страхових фондів із засобів, отриманих від страхувальників (страхових премій), дозволяє страховикам мати значні грошові ресурси в своєму розпорядженні і виступати великими інвесторами. Можливість страховиків брати участь в інвестиційній діяльності обумовлена наявністю тимчасово вільних грошових коштів, що виникають у зв'язку з тимчасовим розривом між моментом сплати страхових премій і виплатою страхового відшкодування за страховими випадками. Сукупність власних коштів і страхових резервів дозволяє страховикам отримувати додатковий дохід від інвестиційної діяльності, тим самим забезпечуючи гарантії страхувальникам і свою фінансову стійкість. Ведення інвестиційної діяльності дозволяє страховику, дотримуючись як свої інтереси, так і інтереси страхувальника, одночасно стимулювати розвиток різних галузей економіки і сфер життєдіяльності суспільства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >