ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ: СТРУКТУРА ТА ВИДИ

Термін «перестрахування» у вузькому розумінні означає вторинне страхування об'єкта з передачею частини відповідальності за ризиком і відповідної частини (частки) грошей, отриманих страховиком від страхувальника, перестраховикові.

Згідно ст. 13 Закону про страхування перестрахування - діяльність по захисту одним страховиком (перестрахувальником) майнових інтересів іншого страховика (перестраховика), пов'язаних з прийнятим останнім за договором страхування (основному договору) зобов'язань по страховій виплаті.

У Законі перестрахування ув'язується з майновим інтересом страховика. Більш повно сенс перестрахування розкривається в ув'язці його з методами, інструментами перерозподілу ймовірного збитку від застрахованих ризиків і з формами організації перестрахування.

Як метод перестрахування ґрунтується на системі розрахунків, що забезпечують дотримання взаємних фінансових зобов'язань беруть участь в перестрахуванні осіб, за умови, що страхова компанія передає частину своєї відповідальності за договорами страхування разом з частиною отриманої премії перестраховику.

У правовому відношенні перестрахування є самостійним видом підприємницької діяльності в галузі страхування.

В основі перестрахування лежить договір страхування між страховиком і перестрахувальником про умови страхової виплати на користь страховика при виникненні у нього зобов'язання по страховій виплаті або їх сукупності на користь страхувальника або вигодонабувача.

Договір перестрахування є самостійним договором, хоча його висновок неможливо за відсутності договорів прямого страхування, що укладаються прямим страховиком із страхувальниками.

Перестрахування ґрунтується на таких основних принципах, обумовлених специфікою перестрахувальних відносин:

 • - наявність страхового інтересу у страховика, який бажає передати ризик на перестрахування;
 • - оплатне;
 • - найвища сумлінність.

Перераховані принципи мають істотне значення. Так само, як і в страхуванні, вони складають основу економічних перестрахувальних відносин між страховиками. Потреба в придбанні перестрахувального захисту виникає тільки при наявності у страховика страхового інтересу, який обумовлений обов'язком страховика здійснити страхову виплату при настанні страхової події. Перестрахувальник (страховик) зобов'язаний дати перестрахувальникові повну і достовірну інформацію про переданому в перестрахування ризик. Цей принцип особливо важливий для довгострокових відносин між страховиком і перестрахувальниками, так як останні приймають рішення про укладення договору перестрахування зі страховиком і виплаті страхового відшкодування за цим договором лише на основі інформації, що повідомляється перестрахувальникам в документах страховика. Перестрахувальник представляє повну інформацію про ризики, а перестрахувальник часто нс своєму розпорядженні достатній обсяг часу для прийняття зваженого рішення, для детального вивчення ризику. Особливе значення (в більшій мірі, ніж в страхуванні) в зв'язку з цим набуває принцип найвищої сумлінності. Принцип оплатне означає, що після відшкодування збитку страхувальнику страховиком за договором прямого страхування перестрахувальник зобов'язаний провести виплату останньому за договором перестрахування.

Об'єкт договору перестрахування можна визначити наступним чином:

 • • при факультативному перестрахуванні це частина конкретного ризику (об'єкта) оригінального поліса. Звідси випливає, що цим видом перестрахування найкраще користуватися тоді, коли загроза втрат через ризик досить висока;
 • • при облігаторного перестрахування це перелік ризиків та премії за ним, що визначаються по портфелю договорів перестрахування. У цьому випадку ризики перемішані і їх багато;
 • • при непропорційному перестрахуванні це відповідальність передавальної компанії за оригінальним полісу. Цим методом перестрахування користуються, якщо цедент прийняв на страхування мала кількість великих ризиків або навпаки - велика кількість виключно дрібних ризиків;
 • • при пропорційному перестрахуванні об'єктом перестрахування в залежності від умов договору може бути будь-який з перерахованих вище ризиків.

Практика перестрахування виробила вимоги до договорів перестрахування, що визначив їх стандартні умови. Структура договору перестрахування включає:

 • - Загальні умови;
 • - загальні виключення;
 • - спеціальну частину;
 • - застереження;
 • - спеціальні виключення;
 • - додатки.

Наприклад, список стандартних статей із загальних умов пропорційного перестрахування містить застереження про перестрахування, обсяг перестрахування, відповідальність перестраховика, перестрахувальну премію, помилки та упущення, збитки і претензії, валюту договору, розрахунки, право перевірки, термін дії договору, сповіщення та повідомлення, арбітраж і застосовне право.

У спеціальній частині (на прикладі непропорційного договору перестрахування) уточнюється:

 • - обсяг перестрахування (перераховуються види страхування, виключення з покриття території страхування, географічної території збитків, визначається нетто-утримання перестрахувальника);
 • - відповідальність перестраховика (покриття, ліміт і пріоритет, частка перестраховика і Г.Д.);
 • - перестрахувальна премія (депозитна премія, мінімальна премія, відновна премія, дати платежів і т.д.);
 • - збитки і претензії, валюта договору, термін дії договору, арбітраж і застосовне право.

При цьому кожна перестрахувальна компанія повинна мати свій стандартний текст договору. Стандартний текст договору звільняє від щорічної перевірки умов, знижує кількість помилок, нерозуміння, спрощує переговори і обговорення умов сторонами.

Договори перестрахування класифікують за формою взаємно взятих зобов'язань і методу встановлення відповідальності. Особливості договорів перестрахування (факультативних, облігаторних, факультативно-облігаторних, облигаторно-факультативних) розглянемо нижче.

При використанні факультативного або факультативно-облігаторного договору перестрахувальник має право вирішувати, чи передавати ризик у перестрахування і на яких умовах. Використовуючи облігаторний або облигаторно-факультативний договір, у нього виникає обов'язок передавати всі ризики, передбачені умовами договору.

Перестрахувальник ж відповідно до факультативним і облігаторнофакультатівним договором має свободу прийняття рішення про перестрахування ризику і на яких умовах. Облігаторне і факультативно-облігаторне перестрахування зобов'язує його приймати ризики, передані відповідно до умов договору.

Факультативний договір являє собою індивідуальну угоду, що стосується кожного окремого ризику.

Тривале оформлення факультативного договору може призвести до того, що страхувальник звернеться в іншу компанію, що крім матеріального збитку спричинить зниження іміджу компанії. Надання повної інформації страховиком про ризик обумовлює доступність його андеррайтерських політики, що також відноситься до істотних недоліків розглянутої форми перестрахування.

Протягом терміну дії договору цедент не може вносити істотні зміни в умови договору. Наприклад, якщо це стосується страхової суми, тарифної ставки, переліку страхових ризиків. Крім того, в ряді договорів може обмежуватися свобода цедента і в виплаті компенсації по великих збитків.

Витрати по факультативному перестрахуванню можуть істотно зростати через необхідність неодноразової пропозиції ризику при первісному його розміщенні і при поновленні договору перестрахування. Це єдина форма перестрахувальної цесії, використовуючи яку перестрахувальник має можливість до прийняття на себе зобов'язань детально вивчити ті окремі ризики, які йому пропонують прийняти в перестрахування. Страхова компанія зобов'язана надати перестраховику всі відомості, необхідні для визначення ступеня ризику і прийняття рішення. Перестрахувальник аналізує інформацію і оцінює ризик, співвідносить з основними принципами своєї діяльності, визначає, яку перестрахувальну ємність надати і на яких умовах (мається на увазі вид перестрахування, перестрахувальна премія, особливі умови).

Для цього перестрахувальник готує і надсилає перестраховикові сліп-пропозиція до висновку перестрахувального договору, в якому викладається докладна характеристика ризику. Розглянувши пропозицію, перестрахувальник може прийняти ризик повністю або частково або відхилити його. Перестрахувальник має право запросити додаткову інформацію.

Пропозиція прямого страховика про факультативному перестрахуванні має містити всю суттєву інформацію про ризик, яка дозволила б перестрахувальникові правильно оцінити ризик. Приблизний перелік інформації включає:

 • - назва і адреса страховика:
 • - вид страхування;
 • - вид перестрахування (пропорційне або непропорційне);
 • - місце розташування ризику (країна, адреса);
 • - застрахований інтерес;
 • - умови страхування (застраховані небезпеки);
 • - загальна страхова сума (максимально можлива сума збитку із зазначенням валюти страхування, ставка премії);
 • - франшиза страховика;
 • - перестрахувальна премія, перестрахувальна комісія;
 • - початок і кінець факультативного перестрахування;
 • - запропонована в перестрахування частка;
 • - заходи і можливості запобігання збиткам;
 • - можливість надання сюрвейєрського звіту;
 • - статистичне проходження договорів прямого страхування про страхування об'єкта, страхового інтересу, переданого в перестрахування (принаймні за останні п'ять років);
 • - вказівка на можливе об'єднання з іншими діючими договорами перестрахування, перестрахувальне покриття по яким поширюється і на перестраховуються факультативно ризик;
 • - частка і розмір власного утримання страховика за договором прямого страхування;
 • - назва основного страховика і вказівка на співстраховиків, якщо такі є.

У разі згоди прийняти ризик у перестрахування перестрахувальник висилає письмове підтвердження (акцепт) в формі, передбаченої чинним законодавством (по факсу, шляхом відправки підписаної копії пропозиції із зазначенням частки перестраховика і т.п.). Договір перестрахування вступає в силу з моменту отримання підтвердження (акцепту).

Договір облігаторного перестрахування - це угода, що має обов'язкову силу як для перестраховика, гак і для перестрахувальника, про передачу і, відповідно, прийняття в перестрахування всіх ризиків конкретного страхового портфеля, перерахованих в умовах договору.

Основні особливості договору наступні:

 • - автоматичне надання покриття;
 • - забезпечує зниження витрат, оскільки не потрібно дорогої і тривалої процедури передачі кожного окремого ризику;
 • - більш тісна і довгострокове співробітництво між страховиком і перестрахувальником.

Договір облігаторного перестрахування накладає на цедента обов'язку передавати узгоджену частку або повністю всі ризики, прийняті на страхування. Передача цих ризиків перестраховику відбувається лише в тому випадку, якщо сума перевищує певне заздалегідь власну участь страховика. Договір облігаторного перестрахування зобов'язує також і перестрахувальника прийняти ці ризики в перестрахування. З економічних міркувань за цедентом закріплюється право на свій розсуд підбору ризиків, переданих у перестрахування, приймати необхідні рішення щодо перестрахованих полісів, встановлювати премії, визначати розміри збитків і т.п. Облігаторні договори укладаються, як правило, на один рік. Дострокове припинення договору облігаторного перестрахування можливо тільки на умовах, спеціально передбачених договором. До числа таких умов відносять:

 • - неможливість виконання договору де-юре і де-факто;
 • - нездатність одного боку оплатити свої борги, або її банкрутство, або ліквідацію, або відкликання повноважень або ліцензії на ведення ділових операцій;
 • - втрату другою стороною всього сплаченого капіталу або його частини;
 • - злиття другої сторони з іншою юридичною особою або перехід під контроль іншої юридичної особи або держави;
 • - якщо країна, де знаходиться або зареєстрована інша сторона, веде бойові дії проти будь-якої іншої країни, з оголошенням або без оголошення війни, або частково або повністю окупована іншою державою.

Особливості пропорційного і непропорційного перестрахування визначаються умовами відповідних договорів перестрахування.

Квотний договір пропорційного перестрахування передбачає, що перестрахувальник приймає фіксовану (незмінну) частку (квоту) у відсотках від усіх ризиків перестраховувати портфеля. У відповідній пропорції перестрахувальник бере участь в отриманні премії та відшкодування збитків за всіма ризиками. Власне утримання перестраховика змінюється в абсолютному вираженні відповідно до зміни величини страхової суми.

З огляду на, що страхові суми за деякими прийнятим на страхування ризиків можуть бути значними, участь перестраховика звичайно домовляються певним лімітом відповідальності по окремому ризику.

приклад

Припустимо, страховий портфель складається з двох груп ризиків - 100000 і 400000 руб. За квотним договором цедент зобов'язується брати на власне утримання 30% страхової суми, а решту 70% передавати в перестрахування. Ліміт відповідальності перестраховика за договором - 200000 руб. по кожній групі. Тоді по першій групі власне утримання складе 30000 руб, передається в перестрахування 70000 руб. Друга група ризиків об'ємом в 400000 руб. розподілиться таким чином: 120000 руб. - власне утримання, 280000 - перестрахувальник. Але ліміт його відповідальності обмежується 200 000 руб., Які він і приймає, а 80000 руб. залишиться за рамками даного договору.

Розподіл збитків за квотним договором здійснюється пропорційно до участі сторін у ньому. Так, якщо за першою групою ризиків збиток склав 50000 руб., Тоді ця сума збитку розподілиться таким чином: 15000 руб. виплачує цедент, а 35000 руб. - перестрахувальник. По другій групі збиток склав 320000 руб., Тоді 96000 руб. платить цедент і 224000 руб. припадає на перестраховика. Фактично останній заплатить з урахуванням свого ліміту тільки 200000 руб.

Квотне перестрахування використовують практично для всіх видів страхування. Досить часто воно використовується при пропорційних частини операцій; при збільшенні обсягів страхування та коли прямому страховику потрібна фінансова підтримка (участь у витратах на ведення справи, в формуванні резервів), а також при формуванні програм за новими видами страхування і нових видів ризиків. Цей вид цесії може бути використаний як фактор, що сприяє досягненню достатнього рівня платоспроможності.

Договір ексцедента суми (surplus treaty) - це найбільш поширений вид пропорційних договорів. Має ряд відмінностей від договору квотного перестрахування.

Згідно з умовами ексцедентного договору всі прийняті на страхування ризики, страхова сума яких перевищує власне утримання цедента, підлягають перестрахування як ексцедент. Обсяг ексцедента обмежується кількістю ліній (часток). Він являє собою величину, кратну власним утриманню перестраховика, з чого випливає, що сума ексцедента виражається в сумі власного утримання передавальної компанії, помноженої на обумовлене число раз.

приклад

Страхова компанія перестрахувала портфель автострахування обсягом 720000 Д.Є. договором ексцедента суми, за умовами якого власне утримання компанії становить 180000 Д.Є., ексцедент суми - три лінії. Розмір ексцедента, придбаний страховиком, становить 540000 Д.Є.

Ексцедент суми захищає портфель перестраховика від окремих великих збитків, забезпечуючи його велику збалансованість. Однак на відміну від квотного договору ексцедент суми в меншій мірі захищає від коливань в кількості дрібних і середніх збитків, а також при кумуляції безлічі окремих дрібних збитків по одній події.

Договори непропорційного перестрахування {ексцедент збитку XL (за ризиком і але події) і ексцедент збитковості SL), але суті, відрізняються лише способом розрахунку збитку перестраховика.

приклад

Страхова компанія уклала договір ексцедента збитків з наступними умовами: пріоритет перестраховика за першим збитку - 110000 руб., По другому - 80000, по третьому - 300000 руб.

Участь перестраховика і перестрахувальника в покритті збитків:

 • - перший збиток: страховик - 100000 руб., Перестрахувальник - 10000 руб .;
 • - другий збиток - 80 000 і 0 руб .;
 • - третій збиток - 100000 і 150000 руб.

Договір ексцедента за ризиком використовується в разі необхідності покриття великих ризиків; коли ризик випадкових коливань призводить в основному до окремих великих збитків; в разі відсутності захисту щодо високої частоти настання дрібних збитків. Часто використовується для захисту від ризиків відповідальності автовласника, можливо при страхуванні збитку дорогих автомобілів.

Ексцедент збитку за подією забезпечує захист від кумулятивних збитків, особливо якщо окремі збитки не великі. Використовується також для ризиків КАСКО в разі їх кумуляції, захисту від стихійних лих автомобілів і т.д.

Існують застереження, які відрізняють XL за подією від XL але ризику. До них відносяться:

 • - застереження «про двох ризики»;
 • - годинна застереження;
 • - застереження про продовження відповідальності.

Суть застереження «про двох ризики» полягає в тому, що страховим випадком повинні бути порушені як мінімум два ризики.

Годинна застереження, або тимчасова, визначає межі часу дії страхового події і які збитки враховуються при розрахунку події, наприклад 72 години в результаті урагану, і т.д.

Якщо договір закінчується під час, коли збиток, що покриваються даним договором, ще не врегульовано, перестрахувальник продовжує нести свою відповідальність, як ніби даний збиток стався перед закінченням договору, за умови, що ніяка частина даного збитку нс буде заявлена проти будь-якого відновлення даного договору.

Практика показує, що зазвичай але договором ексцедента збитку встановлюється максимальний річний ліміт покриття, який часто представляється у вигляді абсолютної величини або в кількості відновлень оригінального ліміту відповідальності.

Договір ексцедента збитковості є агрегатним ексцедента збитку. Він забезпечує покриття за сукупністю всіх збитків, які настали протягом періоду перестрахування, тобто захист показників збитковості. Ліміт відповідальності і пріоритет зазвичай виражаються в процентах від відповідного обсягу премії, крім того, ліміт відповідальності обмежується абсолютної цифрою.

приклад

Договором ексцедента збитковості передбачається захист страхування від градобою при покритті 70% понад 95% збитковості. Якщо збитковість складе 90%, то перестрахувальник не бере участі в покритті. При збитковості 120% перестрахувальник оплатить 25% і при збитковості 170% - тільки 70%.

Більшу частину умов договорів перестрахування займають так звані застереження. У договорах непропорційного перестрахування, крім розглянутих вище, важливе значення приділяється стандартній застереження про валюту договору. Валюта договору прописується в спеціальній частині, в подальшому в ній виражаються всі суми, оплачуються всі збитки, складаються рахунки. Стандартна застереження про валюту не враховує ймовірність коливання курсу валюти, що обумовлює актуальність застосування застереження про коливання курсу валюти. Вона використовується в разі, коли перестрахувальник може нести збитки в валюті, відмінній від валюти перестрахувального договору, - по-перше, і по-друге, в разі коливання курсу. Мета використання даної застереження полягає в розподілі ефекту коливання валютного курсу між страховиком і перестрахувальником. Призначення застереження про остаточне іетто-збитку обумовлено тим, що непропорційне перестрахування направлено на компенсацію остаточних нетто-збитків перестраховика. До них відносяться збитки, які оплачені після вирахування всіх повернутих сум (суброгация), від перестрахувальників, що беруть участь в перестрахуванні, власного утримання страховика на облігаторній або факультативній основі і ін.

Розглянуті застереження не вичерпують всієї їх сукупності, яка обчислюється десятками: про право перевірки, про помилки та упущення, про перестрахування на оригінальних умовах, «проходженні долі», про ліміти, відновлення страхової суми; положення про базу договорів (страховий або андеррайгерскій і календарний), про арбітраж і застосовне право і т.д.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >