СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Теорія соціальної стратифікації є методологічною базою для аналізу сукупності соціальних переміщень в суспільстві. Зміна індивідом чи групою соціального статусу, місця в соціальній структурі називається соціальною мобільністю.

Феномен соціальної мобільності в глобально-історичному плані досліджений П. Сорокіним а роботі «Соціальна мобільність», що є класичним для західної соціології працею з проблем соціальної стратифікації. Согласпо Сорокіпу, соціальна мобільність означає переміщення індивідів по соціальних сходах у вертикальному і горизонтальному напрямках. Вертикальна мобільність - це рух вгору і вниз, а горизонтальна - це пересування на одному і тому ж соціальному рівні.

Найбільш значним для суспільства процесом є вертикальна мобільність в обох своїх варіантах - висхідному і низхідному. Перший з них означає соціальне піднесення, рух вгору, другий означає соціальний спуск, рух вниз.

Висхідна мобільність може бути професійною (службове підвищення), економічної (зростання добробуту, збагачення), політичної (перехід на більш високий рівень влади). Низхідна мобільність існує у формі як виштовхування окремих індивідів з більш високих соціальних статусів на більш низькі, так і зниження статусів цілих груп. Прикладами цієї форми мобільності можуть служити зниження в нашому суспільстві соціального статусу інженерів на початку 90-х років або цілого ряду партій, як це, наприклад, сталося з колись впливовим «Демократичним вибором Росії».

Вертикальна мобільність особливо характерна для динамічно розвиваються товариств. У Росії вона була досить інтенсивною за царювання Петра I, в радянський період 20-30-х років, під час перебудови і в 90-і роки. Приблизно з 1993 року вищий шар Росії стає все більш закритим, проглядається тенденція до його перетворенню в потомствений клас, яким давно є вищий шар розвинених країн.

Практика показує, що в низхідній мобільності укладено найбільший політичний потенціал. Такі процеси як втрата стійкості соціального стану (маргіналізація) і абсолютна деградація життєвих умов (люмпенізація) викликають зростання соціальної напруженості, провокують правий і лівий екстремізм. Негативні наслідки низхідній мобільності посилюються в державах, які переживають розпад домінуючих цінностей (аномія).

Основними каналами вертикальної мобільності, або соціальними ліфтами , Сорокін вважав соціальні інститути - армію, церкву, школу, власність, сім'ю.

Роль каналу вертикальної мобільності армія виконувала насамперед у воєнний час, коли втрати серед командного складу заповнюються вихідцями з нижчих чинів. В ході воєн з'являється можливість захоплювати трофеї, брати контрибуції, полонених. Завдяки армії найвищого положення домоглися

О. Кромвель, Дж. Вашингтон, Наполеон і ін.

Церква як канал соціальної циркуляції перемістила велике число людей з низів до вершин суспільства, але тисячі її ворогів були віддані під суд, розорені, знищені. Спадний рух було долею багатьох знатних людей - королів, герцогів, князів, лордів, аристократів, дворян і т. Д.

Потужними каналами соціальної циркуляції в усі віки служили інститути освіти, виховання і власності. Сім'я і шлюб стають каналами вертикальної циркуляції в тому випадку, коли в союз вступають представники різних соціальних статусів.

Горизонтальна мобільність може проявлятися в зміні професії, релігії, роду діяльності, місця роботи без помітного поліпшення соціального становища.

Різновидом горизонтальної мобільності є геогр фіческая мобільність - переміщення з одного місця в інше при збереженні статусу. Це перш за все міжнародний і регіональний туризм. Якщо зміна місця поєднується зі зміною статусу, то географічна мобільність перетворюється в міграцію.

Крім основних типів мобільності - вертикальної і горизонтальної розрізняють також мобільність межпоколенную і Внутрипоколенная, індивідуальну і групову, організовану добровільну і примусову .

Межпоколенная мобільність відображає досягнення дітьми більш високою або більш низькою соціальної позиції в порівнянні з батьками.

Внутрипоколенная мобільність проявляється в зміні індивідом своїх соціальних позицій протягом життя, інакше кажучи, в його кар'єрі.

Індивідуальна мобільність - це переміщення окремого індивіда по соціальних сходах, а групова мобільність - це колективне переміщення, наприклад, зміна правлячого класу або шару, заміна еліти контрелітою.

До факторів індивідуальної мобільності соціологи відносять: соціальний статус сім'ї, виховання; рівень освіти, що здобувається; національність; фізичні та розумові здібності; зовнішні дані; місце проживання; вигідний шлюб.

Основними причинами групової мобільності Сорокін вважав соціальні революції, іноземні інтервенції і навали, міждержавні та громадянські війни, військові перевороти, зміни політичних режимів, заміну конституцій, селянські повстання, міжусобну війну аристократичних родів, створення імперій.

Організована мобільність - це соціальні переміщення індивідів або груп під управлінням держави. Існує в двох формах - добровільної і примусової.

Організована мобільність добровільна - керовані державою переміщення за згодою індивідів і груп (наприклад, трудова міграція за оргнабором). Організована мобільність примусова - керовані державою переміщення індивідів або соціальних груп, які здійснюються як сашсціі (наприклад, розкуркулення, етнічні виселення за наказом влади).

Соціальна мобільність може супроводжуватися маргіналізацією суспільства (marginalis - знаходиться на краю), т. Е. Появою індивідів і груп, виключених із системи звичних соціальних зв'язків. Розрізняють економічних маргіналів, котрих позбавили колишнього статусу в результаті втрати роботи і матеріального благополуччя; політичних маргіналів, які втратили загальноприйняті норми і цінності політичної культури; етномаргіналов, що з'явилися в результаті міграції в іншу етнічну середу. Втрата великими групами людей соціальної ідентичності здатна привести до дестабілізації суспільства.

Соціальна мобільність вимірюється показниками швидкості та інтенсивності.

Під швидкістю мобільності розуміється соціальна дистанція або число страт, які проходить індивід у своєму русі вгору або вниз за певний проміжок часу.

Під інтенсивністю мобільності розуміється число індивідів, які змінюють соціальні позиції у вертикальному або горизонтальному напрямках за певний проміжок часу. Число таких індивідів в якийсь спільності дає абсолютну інтенсивність мобільності , а їх частка в загальній чисельності спільності служить показником відносної мобільності і виражається у відсотках.

У проблематиці соціальної мобільності чимало спірних питань. Наприклад, перехід з влади в бізнес і навпаки - це мобільність горизонтальна або вертикальна? Якщо вертикальна, то висхідна або низхідна?

Масштаби і характер соціальної мобільності - це важливий індикатор ступеня відкритості і закритості суспільства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  • 1. Сформулюйте поняття «соціальна структура».
  • 2. Які основні підходи до поняття «клас» вам відомі?
  • 3. Що таке «страта»?
  • 4. Охарактеризуйте внесок П. Сорокіна в створення теорії соціальної стратифікації.
  • 5. Які основні критерії соціальної стратифікації?
  • 6. Охарактеризуйте соціальну мобільність і її основні типи.
  • 7. Розкрийте зміст понять «швидкість мобільності» і «інтенсивність мобільності».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >