СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОСТІ

Соціально-територіальна спільність - це сукупність людей, які постійно проживають па певній території і здійснюють спільну діяльність для задоволення своїх економічних і соціальних потреб.

До соціально територіальним спільнотам відноситься населення міст, сіл, селищ, а також більш складних утворень - областей, земель, штатів і т. Д.

Розвиток міст пов'язане з урбанізацією, для якої характерний приплив у міста сільського паселепія, зростання частки міського населення, збільшення числа великих міст.

В процесі урбанізації відбувся перехід від «точкової» до «ареальної» структурі розселення, який означав розширення не найбільш міста, а зони його впливу. Соціальне простір, що включає місто, передмістя, населені пункти, отримало назву агломерації . Для агломерацій характерна маятникова міграція населення, пов'язана зі зростаючою мобільністю жителів міста і його периферійного оточення.

Процес урбанізації має позитивні і негативні наслідки. До числа позитивних відносяться поширення нових, більш досконалих форм способу життя і соціальної організації, створення сприятливих умов для розвитку науки, техніки і культури, розширення можливостей вибору видів освіти, професійної діяльності і дозвілля. Негативними наслідками урбанізації є загострення екологічних проблем, зростання злочинності, проявів девіантної поведінки і т. Д.

Важливу роль в історії людства грають етнічні спільності. Етнос як соціальна спільність - це стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, з притаманними їй особливостями культури і психічного складу, з самосвідомістю. Етноси представлені перш за все плем'ям, народністю і нацією.

Найбільш давня етнічна спільність - плем'я. Воно грунтувалося на родових зв'язках, мало власною мовою або діалектом, територією, організацією влади (вождь, племінна рада), загальними традиціями і культами. Чисельність племен доходила до десятків тисяч чоловік.

Архаїчні племена існують і в умовах постіндустріального та інформаційного суспільства. Місця їх розселення - тропічна Африка, басейн річки Амазонки в Латинській Америці, Океанія і деякі інші території.

Архаїчні (або реліктові) племена не сприймають сучасну цивілізацію і відкидаються її. Більшість з них знаходиться на межі вимирання, а деякі (переважно в Африці) асимілюються родинними народами.

На зміну племенам прийшов інший тип етнічної общпості - народність. 11о порівнянні з племенами народності відрізняють значно вищий рівень соціально-етнічної консолідації, розвитку мови, матеріальної і духовної культури. Саме на цьому етапі етногенезу стали складатися національні характери багатьох народів, особливо їх свідомості і самосвідомості.

На початку III тисячоліття на кожному континенті існують сучасні народності. Однією з найбільших в світі є народність кечуа, що налічує 13 млн чоловік і проживає на території шести латиноамериканських держав - Перу, Аргентини, Болівії, Еквадору, Колумбії і Чилі. В Африці найбільш численна народність - хауса (18 млн чоловік), яка мешкає в Нігерії, Гані, Камеруні, Малі, Сенегалі.

Починаючи з Нового і особливо в Новітній час для народностей характерна ассоциированность з великими націями. Так, в Європі з англійської нацією асоційована народність кельтської групи - уельсьці (валлійці), французькою нацією - романоязичних корсиканці і німецькомовні ельзасці, з російською нацією - північні народності (чукчі, коряки, ненці, евенки, ханти, мансі та ін.). При цьому деякі асоційовані народності асимілюються великими націями (наприклад, вепси в Ленінградській області).

З розвитком машіппого виробництва і ринку народності Західної Європи консолідувалися в нації. Для нації як етнічної спільності характерні єдиний господарський уклад, спільність походження, території, мови, культури і психічного складу. Нації можуть налічувати десятки і сотні мільйонів людей.

П. Сорокін визначав націю як групу індивідів, які:

1) є громадянами однієї держави; 2) мають загальний або схожу мову і загальну сукупність культурних цінностей; 3) займають загальну територію, на якій живуть або жили їхні предки.

Підхід до нації як до найвищого типу етносу, який формується в ході історичного розвитку, характерний для вітчизняної науки. У країнах Заходу нації зазвичай розуміються як сограж- данства, політична спільність, що є носієм колективного суверенітету.

Для позначення сукупності установок або схильностей того чи іншого народу діяти, мислити, відчувати або сприймати світ певним чином використовується поняття «національний менталітет *.

Усвідомлена потреба нації в самозбереженні, розвитку та забезпеченні безпеки становить зміст національного інтересу. Він є результатом узгоджених прагнень різних груп суспільства і їх відображення в політиці держав.

Виділяють кілька типів генезису націй.

Перший тип виступає в двох варіантах: а) освіту нації на базі відповідних народностей (датська, японська, корейська нації); б) освіту нації в результаті об'єднання кількох споріднених народностей (французька, італійська нації).

Другий тип генезису націй проходив у формі взаємодії декількох народностей, які пов'язані генетичним спорідненістю, але однотипних в расовому відношенні. Він характерний для переселенських націй канадської та австралійської, які включили в себе вихідців з європейських країн.

Третій тип гепезіса націй протікав на базі декількох расових груп. Так, латиноамериканські нації (бразильська, аргентинська, болівійська тощо.) Увібрали в себе три етнорасових групи - европеоидную, негроїдної і монголоїдної, гілкою якої є американські індіанці. У процесі спільного життя і змішання різних рас утворилася американська нація.

Після утворення націй тривалий час тривав процес їх внутрішньої консолідації. Його в повній мірі не завершили навіть класичні європейські нації - французька та італійська. В рамках італійської нації долається культурний регіоналізм між пьемонтца, ломбардійцамі і іншими місцевими групами. У французькій нації інтенсивно нівелюються відмінності між провансальцями, гасконцями і бургундцями. У Швейцарії відбувається міжетнічна інтеграція німців і французів, що супроводжується асиміляцією іммігрантських груп.

Величезний вплив на формування всіх етносів зробила релігія. Виняткову роль в становленні російської нації зіграло прийняття в 988 році православ'я як державної релігії Київської Русі. На думку П. Сорокіна, основні риси російської свідомості, все компоненти російської культури і соціальної організації представляли собою втілення установок православ'я з кінця IX до XVIII століть. Пізніше на формування російської нації впливали чинники світського життя, в тому числі і західна культура.

Релігія стала головним системоутворюючим фактором формування специфічних спільнот - етпоконфессіональпих. Прикладами таких спільнот можуть служити католики і протестанти Північної Ірландії, мусульмани в Боснії і Герцеговині.

Етнічна картина світу складна, різноманітна і не вкладається в тріаду «плем'я, народність, нація *. Існує безліч нестандартних етнічних утворень - діаспор, мігрантів, транснаціональних спільнот. До останніх можуть бути віднесені, наприклад, сотні тисяч азербайджанців, що курсують між Росією, Азербайджаном і Туреччиною. Сьогодні такі утворення можуть викликати події найвищого і непередбачуваного порядку.

У міжнаціональних відносинах глобалізованого світу протікають наступні найбільш характерні процеси: 1) етнічна консолідація народів, т. Е. Розвиток їх самостійності, зміцнення національно-державної цілісності; 2) зростання національної самосвідомості, що виражається в повсюдному стійкому інтересі до витоків своєї історії і культури, в прагненні до самовираження; 3) міжетнічна інтеграція, яка полягає в розширенні і поглибленні співробітництва народів у всіх сферах суспільного життя; 4) асиміляція, в ході якої народи, що втратили свою мову, традиції і культуру, засвоюють традиції і культуру інших народів; 5) поширення західної, в значно мірою американізованої, поп-культури, що підриває основи національної соціокультурної самобутності та ідентичності.

Широко вживається поняття «національність * позначає етнічні ознаки не тільки націй, що проживають компактно на певних територіях, а й усіх їх представників, де б вони дисперсно не жили.

Міжнаціональні відносини існують і па особистісному рівні в процесі повсякденного спілкування людей різних національностей. Ці відносини носять вельми делікатний характер з огляду на вразливості національних почуттів людей. Тут особливо важливі такт і взаємна терпимість, яка грунтується на знанні звичаїв, звичаїв і традицій інших народів. Культура міжнаціонального спілкування є однією з найважливіших характеристик сучасного цивілізованого суспільства.

У країнах, що йдуть по шляху створення інноваційної економіки і відповідної їй соціального середовища, актуальним є питання про зміст національної ідентичності, способах вироблення і зміцнення загальних для її громадян цінностей і смислів. Росія в даний час знаходиться на проміжній стадії між розпадається радянської ідентичністю і поки ще пе сформувалася національногосударственной ідентичністю. Більш гомогенний, ніж в СРСР, етно- конфесійний склад населення є важливою передумовою формування вперше в історії Росії нації-держави.

Для поліетнічної і поліпаціонального російського суспільства перспективна ідея так званої громадянської нації, яка представляла б собою співтовариство націй, «націю націй *. Ця ідея апробована світовою практикою національно-державного будівництва, включаючи позитивні аспекти радянського досвіду.

Саме громадянська нація здатна стати базовим фактором у забезпеченні цілісності та єдності країни. Наповнення цього поняття реальним змістом неможливо без подолання існуючого соціального нерівності, проведення політичних реформ, які стимулювали б громадську активність. У формуванні громадянської нації і вихованні у росіян загальнонаціональних цінностей, традицій і смислів головну роль могли б зіграти політичні еліти і держава.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  • 1. Розкрийте зміст поняття «соціальна спільність».
  • 2. Які ознаки характерні для групи як форми соціальної общпості?
  • 3. Охарактеризуйте основні типи соціальних груп.
  • 4. Дайте визначення поняттю «етнос».
  • 5. Які етапи формування етнічних спільнот?
  • 6. Які типи генезису націй вам відомі?
  • 7. Яка роль релігії у формуванні етносів?
  • 8. Які процеси характерні для сучасних міжнаціональних відносин?
  • 9. Розкрийте зміст поняття «громадянська нація». У чому його актуальність для Росії?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >