Розділ VII. Інвестиційна стратегія підприємства

Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку

Поняття та основні елементи інвестиційного ринку

Інвестиційний ринок слід розглядати як сукупність окремих ринків об'єктів реального і фінансового інвестування.

Ринок об'єктів реального інвестування об'єднує ринок прямих капітальних вкладень, ринок об'єктів, що приватизуються і ринок об'єктів нерухомості.

Ринок капітальних вкладень є одним з найбільш значущих сегментів вітчизняного інвестиційного ринку. Він органічно пов'язаний зі змінами, які є результатом інвестиційної діяльності. Формою інвестування на цьому ринку виступають капітальні вкладення на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

Ринок приватизованих об'єктів отримав широкий розвиток у зв'язку з процесами приватизації державних підприємств. Однак предметом реального інвестування на цьому ринку є ті підприємства, які цілком продаються на аукціонах або повністю викуповуються трудовими колективами.

Ринок нерухомості є самостійним елементом інвестиційного ринку у зв'язку з його специфікою і суттєвими перспективами розвитку і розширення.

Ринок об'єктів фінансового інвестування включає в себе фондовий ринок (ринок цінних паперів), ринок об'єктів тезаврації і грошовий ринок.

Основна функція фондового ринку полягає в мобілізації коштів за допомогою цінних паперів для цілей організації і розширення масштабів господарської діяльності реального сектора економіки. Крім того, фондовий ринок виконує найважливішу інформаційну функцію, оскільки ситуація на ньому дає інвесторам інформацію про економічну кон'юнктуру і орієнтири для розміщення капіталів. Стан фондового ринку має важливе значення для стабільного розвитку економіки, його крах може викликати застій в економіці.

Ринок об'єктів тезаврації, службовець для здійснення операцій по інвестуванню в дорогоцінні метали, предмети колекціонування та інші цінності (скарби), хоча й почав складатися, поки не відіграє помітної і суттєвої ролі в нашій країні.

Грошовий ринок справедливо включений до складу інвестиційного ринку самостійним сегментом, оскільки частина його формується за допомогою таких об'єктів фінансового інвестування, як банківські депозитні вклади та іноземна валюта.

Стан інвестиційного ринку характеризують такі його елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція. Співвідношення цих елементів ринку постійно змінюється під впливом безлічі різних факторів як загальноекономічного, так і внутрішньоринковий характеру. Назадній, що кожен інвестор у своїй діяльності повинен знати стан ринку, правильно оцінювати його, вміти прогнозувати зміну ситуації, для того щоб виживати і розвиватися в умовах ринку. У прийнятті грамотних, економічно обґрунтованих інвестиційних рішень ключовим моментом є фінанси підприємства, його менеджмент, який неможливий без знання ступеня розвитку та активності інвестиційного ринку. Саме ці знання лягають в основу розробки ефективної інвестиційної стратегії бізнесу та формування інвестиційного портфеля. Помилки і прорахунки інвестора в оцінці інвестиційного ринку можуть спричинити за собою зниження рівня доходів, збільшити ризик повної втрати не тільки доходів, а й інвестованого капіталу.

Ступінь активності інвестиційного ринку, співвідношення окремих його елементів визначається шляхом вивчення ринкової кон'юнктури, яка представляє собою форму прояву на інвестиційному ринку в цілому або окремих його сегментах системи факторів (умов), що визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін і рівня конкуренції.

Кон'юнктура інвестиційного ринку характеризується циклічністю. Зазвичай виділяють чотири основні стадії зміни ринкової кон'юнктури: підйом, кон'юнктурний бум, ослаблення і спад.

Перша стадія, звана "підйом кон'юнктури", пов'язана з пожвавленням економіки в цілому. Характерними ознаками є зростання обсягу попиту на об'єкти інвестування, підвищення рівня цін на них, розвиток конкуренції серед інвестиційних посередників.

Друга стадія - кон'юнктурний бум, який характеризується різким зростанням попиту на всі об'єкти інвестування. При цьому попит вже не може бути повністю задоволений пропозицією, наявними на ринку. Одночасно зростають ціни на об'єкти інвестування, підвищуються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

Ослаблення кон'юнктури як третя стадія циклу пов'язано зі зниженням інвестиційної активності, обумовленим спадом в економіці в цілому. Відбувається практично повне насичення попиту на об'єкти інвестування і спостерігається деякий надлишок їх пропозиції. На даній стадії відбувається спочатку стабілізація рівня цін на більшість об'єктів інвестування, а потім їх повільне зниження. Відповідно знижуються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

Ознакою кон'юнктурного спаду інвестиційного ринку (четверта стадія) є найнижчий рівень попиту і різке скорочення обсягу пропозиції об'єктів інвестування, хоча рівень пропозиції перевищує попит. На цій стадії циклу істотно знижуються ціни на об'єкти інвестування, доходи учасників ринку падають до найнижчого рівня, можливі навіть збитки в окремих сферах інвестиційної діяльності.

Вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку включає: моніторинг, аналіз і прогнозування кон'юнктури.

Моніторинг передбачає поточне спостереження за інвестиційною активністю. Основна увага при цьому приділяється тим сегментах ринку, в яких здійснюється або передбачається здійснювати інвестиційну діяльність. В основі моніторингу лежить організація постійного спостереження за зміною системи показників, що характеризують попит, пропозиція, ціни і рівень конкуренції, результати якого відображаються на графіках зміни кон'юнктури, подаються у вигляді таблиць, діаграм та інших формах спостережень.

Аналіз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку має на меті виявлення тенденцій її розвитку на основі дослідження особливостей окремих сегментів інвестиційного ринку і тих змін, які відбуваються на ринку в момент спостереження але порівнянні з попереднім періодом. Аналіз поточної кон'юнктури передбачає в першу чергу проведення розрахунків системи аналітичних показників, що характеризують поточну кон'юнктуру на основі інформації, зібраної в процесі моніторингу, а потім визначення передумов до зміни поточного кон'юнктурного циклу інвестиційного ринку.

Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку необхідно для вибору основних напрямків стратегії інвестиційної діяльності та формування інвестиційного портфеля. Основна мета прогнозу полягає у визначенні тенденції розвитку факторів, що визначають в перспективі кон'юнктуру ринку. Для складання прогнозу необхідно визначити горизонт прогнозування, вибрати методи та здійснити прогнозні розрахунки.

Горизонт прогнозування може бути довгостроковим, середньостроковим і короткостроковим. Довгостроковий прогноз пов'язаний з виробленням інвестиційної стратегії і формуванням інвестиційного портфеля, що включає великомасштабні капіталомісткі об'єкти реального інвестування. Довгостроковий прогноз може розроблятися на термін понад три роки. Середньостроковий прогноз необхідний для коригування інвестиційної стратегії підприємства; формування інвестиційного портфеля за рахунок окремих не надто капіталомістких реальних інвестиційних проектів, довгострокових фінансових інструментів; реінвестування капіталу, вкладеного в неефективні проекти. Середньостроковий прогноз розробляється на строк від одного року до трьох років. Короткостроковий прогноз необхідний для вироблення тактики інвестування і формування інвестиційного портфеля за рахунок різних короткострокових фінансових інструментів. Короткостроковий прогноз складається на основі врахування впливу на кон'юнктуру інвестиційного ринку факторів, що мають короткочасний, випадковий характер. Період складання короткострокового прогнозу не перевищує одного року.

У сучасних умовах прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку здійснюється двома основними методами: фундаментальним і технічним. Фундаментальний метод заснований на вивченні загальноекономічних і внутрішньоринковий факторів, що впливають на попит, пропозиція, ціни і рівень конкуренції і визначенні можливої зміни цих факторів у прогнозованому періоді. Технічний метод заснований на поширенні виявленої в процесі аналізу кон'юнктурної тенденції на прогнозований період. Фундаментальний метод більшою мірою використовується для довгострокового і середньострокового прогнозування, тоді як технічний метод в основному застосуємо для побудови короткострокових прогнозів. Часто на практиці ці методи доповнюються методом експертних оцінок.

Процес вивчення інвестиційного ринку здійснюється послідовно, як правило, зверху вниз. Спочатку здійснюється оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку, потім дається оцінка і прогноз інвестиційної привабливості галузей, підгалузей економіки та окремих регіонів. З урахуванням макроекономічних, галузевих і регіональних прогнозів оцінюється інвестиційна привабливість підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >