Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Концепція PR

Сучасна Росія по суті нова країна, вона вперше на світовій арені виступає як демократична держава, в якому кожен учасник трудового процесу може проявити ініціативу і творчість у вирішенні економічних і соціальних проблем. У результаті в суспільстві з'являється нове мислення вимагає адекватних механізмів на державному рівні, що впливають на трансформацію товарно-грошових відносин за рахунок активізації ЗМІ, рекламних інструментів в усіх напрямках маркетингової діяльності в рамках державно-приватного партнерства.

З'явилася гостра необхідність у використанні професіоналів зі зв'язків з громадськістю та рекламному справі. 11ри цьому підготовка фахівців з PR та реклами далеко не повністю відповідає вимогам національного ринку. Наприклад, у Москві викладання спеціальностей "PR" і "Реклама" здійснюється тільки в МДІМВ, МГУ, НДУ-ВШЕ, Московському державному університеті комерції, Російському університеті інновацій, МГТУ ім. Н. Е. Баумана, Російському університеті дружби пародов ім. Патріса Лумумби, Фінансово-юридичної академії, Московському гуманітарному університеті. В даний час ліцензії на навчання за спеціальностями "Реклама" і "PR" мають 200 вузів країни.

Успіх комерційної діяльності прямо залежить від професійного вміння маркетологів взаємодіяти з фахівцями PR і реклами. При цьому ключова роль відводиться інститутам ЗМІ, від роботи яких залежить ступінь інформованості нашого суспільства в цілому кожної цільової аудиторії окремо.

В даний час у великих комерційних проектах активну участь беруть широкі маси, тому врахування громадської думки стає неодмінною умовою комерційного успіху. Ринкові відносини відображають цілісну сукупність економічних, організаційних, правових, соціальних комунікацій для успішного здійснення обміну товару па гроші і навпаки. При цьому ринок як сфера здійснення торгових операцій виконує найважливішу місію з розвитку суспільства, його гармонізації, підвищенню якості життя на землі. Саме ринок відіграє роль головного регулятора товарно-грошових відносин в результаті підтримки оптимального балансу між грошовою і товарною масою. Він виконує роль санітара, який очищає суспільство від низькосортної продукції. Це також і комп'ютер, який надає суспільству найбільш достовірну інформацію з метою успішної стиковки інтересів усіх учасників ринкового обороту.

PR і реклама - одні з найважливіших і активно розвиваються елементів сучасного ринку, безпосередньо пов'язаного з дослідженням і формуванням попиту та пропозиції у всіх галузях російської і світової економіки.

У розвитку товарно-грошових відносин помітно посилилося значення громадської репутації виробників товарів і послуг. Покупець став приділяти більше уваги якості, надійності, оперативності, сервісних та іншим нематеріальних чинників, які формують престиж постачальника. Зростаючий динамізм, мінливість і невизначеність ділового середовища виділяють необхідність формування ефективних комунікацій з партнерами, споживачами та представниками мас-медіа. Тому управління ринковими відносинами неможливе без участі науки PR як мистецтва встановлювати результативні комунікації в суспільстві, побудовані на правді і взаємній довірі. Саме інструменти дозволяють передбачити численні зміни ринкового середовища та успішно управляти ними в цільовому секторі масової свідомості.

У світі сучасних комунікацій, коли всі потоки інформації взаємопов'язані і іноді переплітаються самим химерним чином, складно провести межу між рекламою і PR. Відмінності є, але вони скоріше підкреслюють загальну мету - збільшення збуту товару і створення гідного іміджу. У цьому контексті реклама - доведення інформації про товар (послугу) до споживача, стимулювання збуту, спонукання до активної дії - покупці. А PR - створення сприятливої громадської думки про виробника. Напевно, визначення PR можна сформулювати приблизно як "створення репутації компанії", де під самою репутацією ми розуміємо позитивну громадську оцінку, створене загальна думка про якості і достоїнства компанії і вироблених нею товарах (послугах).

Істотна різниця між PR і рекламою зосереджена в стратегічному аспекті. Справа в тому, що стратегічне завдання реклами зводиться до створення бажання, мотивування попиту на товари. Стратегічним же покликанням PR є формування довіри, па основі чого тільки й може в перспективі виникнути позитивне ставлення до організації як соціального інституту. Інструменти PR на практиці позначені у формі сплаченого часу або площі в ЗМІ і часто використовуються як доповнення до паблісіті, акціям просування та прес-посередництва в цільовому секторі масової свідомості.

Реалізація практичних аспектів здійснюється з урахуванням моделі стратегії спілкування, в якій сконцентровані складові елементи маркетингу, механізм взаємодії з цільовими аудиторіями в рамках концепції партнерства для досягнення позитивної громадської думки. Модель стратегії спілкування ринкової участі проілюстрована на рис. 6.2.

Концепція PR повинна бути побудована на довірчому, уважному і шанобливому ставленні до думок, настроям, уподобанням, інтересам і поведінці цільової аудиторії. Концептуальна діяльність по зв'язках з громадськістю спрямована на забезпечення ефективної взаємодії як всередині фірми, так і з зовнішніми представниками соціального середовища.

Щоб здійснювати планомірні, тривалі заходи щодо створення і підтримання стабільних та гармонійних відносин з різними цільовими групами, необхідно мати повну та об'єктивну інформацію про стан і розвиток кожної цільової аудиторії окремо.

Концепція PR повинна бути побудована на довірчому, уважному і шанобливому ставленні до думок, настроям, уподобанням, інтересам і поведінці цільової аудиторії. Концептуальна діяльність по зв'язках з громадськістю направ

Модель стратегії спілкування

Рис. 6.2. Модель стратегії спілкування

ОМ - громадська думка покупців, владних структур, інвесторів, акціонерів

лена на забезпечення ефективної взаємодії як всередині фірми, так і з зовнішніми представниками соціального середовища.

Щоб здійснювати планомірні, тривалі заходи але створенню та підтриманню стабільних та гармонійних відносин з різними цільовими групами, необхідно мати повну та об'єктивну інформацію про стан і розвиток кожної цільової аудиторії окремо.

Мета PR - встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні і повній достовірності.

Головне завдання PR полягає в наведенні мостів між комерційними структурами та іншою частиною населення, в зламі перепоною недовіри, заздрості, образи і ворожості. Необхідно доводити до відома громадськості позитивні сторони бізнесу, талант підприємців, вміння організації приносити добро і користь у суспільстві. Стратегічне завдання PR. - Збирати, осмислювати і поширювати позитивний досвід і традиції історично сформованого російського підприємництва. Завдання, які вирішуються PR в рамках маркетингових комунікацій, представлені на рис. 6.3.

Будь-який конкретний успіх або провал у комерційній діяльності залежить від якості діяльності структурного підрозділу PR.

Комплексні завдання діяльності PR в комерційній структурі

Рис. 6.3. Комплексні завдання діяльності PR в комерційній структурі

Багатопланова діяльність включає в себе комплекс функцій, необхідних для вирішення поставлених завдань PR. Комплекс функцій по зв'язках з громадськістю наведено на рис. 6.4.

Комплекс функцій щодо здійснення зв'язків з громадськістю

Рис. 6.4. Комплекс функцій щодо здійснення зв'язків з громадськістю

  • 1. Аналітично-прогностична функція спрямована на вироблення інформаційної політики, її стратегії і тактики, що фіксує рух подій в динаміці. Вона включає ретельне вивчення партнерів, аналіз конкретних ситуацій при формуванні маркетингової діяльності, оцінку громадської думки, настроїв і реакцій населення, підготовку масиву аналітичних даних для прийняття ефективних рішень.
  • 2. Організаційно-технологічна функція - сукупні заходи і дії з проведення та організації активних акцій, PR - камнаній, різного рівня ділових зустрічей, виставок, конференцій з використанням засобів масової інформації, аудіо- та відеотехніки.
  • 3. Інформаційно-комунікативна функція націлена на продукування, тиражування інформації при виконанні інформаційно-роз'яснювальної та пропагандистсько-рекламної роботи, необхідної не тільки для партнерів спілкування, але і для підтримки соціально-психологічного клімату всередині фірми в рамках дотримання службової етики, фірмового стилю по створенню атмосфери довіри і надійності.
  • 4. Консультативно-методична функція - консультації з організації та налагодженню відносин з громадськістю. Розробка концептуальних моделей співпраці та соціального партнерства, програм, акцій і кампаній PR.
  • 5. Соціально-гуманістична функція спрямована на створення атмосфери довіри, злагоди, взаєморозуміння як усередині компанії, так і з зовнішніми партнерами. Саме дана функція враховує важливість розробки концепції партнерства з урахуванням інтересів зовнішніх учасників ринкового обороту, елементів матеріальної зацікавленості та корпоративної відповідальності за прийняті зобов'язання. Ця функція спрямована на досягнення взаємовигідних відносин між організацією і численними цільовими аудиторіями. Основу даної діяльності становить контроль думки і поведінки громадськості з метою задоволення інтересів і потреб організації. Головне при цьому зосереджено в оцінці зворотного зв'язку і своєчасному реагуванні на зміни громадської думки.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук