Передмова

У загальному вигляді управління являє собою вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки та інтелект людей. По суті, мова йде про прямому впливі на людей для перетворення з маси хаотичних, не об'єднаних єдиною задачею елементів у ефективну і продуктивну силу. Таким чином, управління -це інструмент використання людських можливостей, за допомогою яких керівники використовують ресурси для досягнення стратегічних і тактичних цілей організації.

Розглядаючи управління як спрямований вплив на колективи людей для організації і координації їх діяльності по досягненню цілей організації, можна говорити про те, що управлінське рішення являє собою результат обгрунтованого вибору одного з можливих варіантів дій.

Ухвалення управлінських рішень обумовлено необхідністю реакції підприємства як на вплив зовнішнього середовища, так і на внутрішні зміни, що відхиляються від запланованих цілей і планів. При цьому управлінське рішення являє собою результат обробки менеджером зворотного зв'язку - інформації про стан об'єкта управління та навколишнього його середовища.

У підручнику розглянуті основні функції вирішення в методології та організації процесу управління. Досить докладно представлена авторська версія типології управлінських рішень. Наведено детальний аналіз умов і факторів якості управлінських рішень. Описано моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення. Описано варіанти цільової орієнтації управлінських рішень. Розглянуто аспекти багатоваріантного аналізу можливих способів дій. Особливу увагу приділено аналізу впливу зовнішнього середовища на реалізацію різних варіантів рішень. Окремо описані способи урахування умов невизначеності та ризику при прийнятті управлінських рішень. Розглянуто різні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень. Описано способи контролю реалізації управлінських рішень. Показано зв'язок управлінських рішень з відповідальністю за їх реалізацію.

В окремому розділі представлені типові методи прийняття управлінських рішень, скомпоновані автором в найбільш поширені класи.

Знання теорії і практики прийняття управлінських рішень - основа ефективного розвитку особистості, підприємства, держави і світового суспільства в цілому. В даний час багато організації все більше уваги приділяють вивченню та використанню науково обгрунтованих методів прийняття управлінських рішень, створюють і вдосконалюють підрозділи, які спеціалізуються на управлінської діяльності, здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління і розширюють взаємодію зі спеціалізованими управлінськими структурами.

Методи прийняття управлінських рішень як складова частина менеджменту це навчальна дисципліна, яка входить в базову (загальнопрофесійну) частина професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) третього покоління.

Дисципліна "Методи прийняття управлінських рішень" в ряду економічних, управлінських і фінансових дисциплін дозволяє формувати у студентів управлінське мислення, засноване на розумінні сутності управлінської діяльності в різних сферах функціонування сучасних господарюючих суб'єктів.

У сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна "Методи прийняття управлінських рішень" забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій бакалавра.

При вивченні дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" студент повинен:

знати

  • o основні моделі прийняття рішень;
  • o ключові поняття та сучасні принципи роботи з діловою інформацією;

вміти

  • o вирішувати типові задачі, які використовуються при прийнятті управлінських рішень;
  • o застосовувати математичний мову і математичну символіку при побудові організаційно-управлінських моделей;
  • o обробляти емпіричні та експериментальні дані;

володіти

o кількісними та якісними методами вирішення типових організаційно-управлінських завдань.

Вивчення дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" базується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння економічної теорії (мікро- і макроекономіки), математики, статистики, інформаційних технологій в менеджменті.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін "Бізнес-планування", "Дослідження систем управління", "Маркетинг", "Менеджмент", "Управління проектами" та інших, в економічних вищих і середніх навчальних закладах Росії і країн СНД.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >