Функції управлінських рішень

Управлінське рішення як складний і відповідальний етап процесу управління, що полягає у виборі найбільш раціонального шляху досягнення поставленої мети.

Функціонально управлінське рішення характеризується наступними ознаками:

 • o приймається за наявності мети управління, встановлених критеріїв ефективності процесу управління і безлічі можливих способів досягнення мети або варіантів керуючих впливів, що забезпечують досягнення призначеної мети;
 • o служить результатом виконання одного з етапів процесу управління і включає обраний раціональний спосіб досягнення мети, або варіант керуючих впливів на об'єкт управління, для досягнення поставленої мети;
 • o може періодично коригуватися при зміні мети (завдання) управління і появі нових умов в обстановці навколишнього середовища.

Першооснова діяльності по розробці управлінського рішення - постійно виникають у практиці управління проблеми (проблемні ситуації). Поняття проблема означає сформувався або очікуваний розрив між бажаним і фактичним станами організації. Само по собі визнання факту наявності проблеми може не бути рушійним мотивом для її першочергового вирішення. Як правило, в організації існує цілий ряд проблем різного рівня складності рішення, різних за важливістю, суб'єктам та об'єктам виникнення.

Тактичні й оперативні управлінські рішення повинні бути орієнтовані на вирішення поточних проблем неузгодженості між необхідною функціональністю системи та її фактичним функціонуванням і досягнення цілей окремих функцій, підпорядкованих загальної функції організації, спрямованої на досягнення цілей організації як цілісної системи.

Стратегічні управлінські рішення мають бути спрямовані на вирішення стратегічних проблем, досягнення стратегічних цілей. Під стратегічною метою тут розуміється радикальна зміна стану підприємства протягом тривалого періоду.

Поряд з виявленням самих проблем з функціональної точки зору важливо виявити зв'язку між проблемами.

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків поряд з ранжируванням управлінських рішень - найважливіша функціональна задача управління.

До основних об'єктів прийняття рішень, визначальним функції управлінського рішення, відносяться такі види діяльності:

 • o стратегічне планування;
 • o розробка тактичних і оперативних планів;
 • o інноваційний розвиток;
 • o організація виробничих процесів;
 • o маркетингова діяльність;
 • o розвиток організаційної культури;
 • o економічний і фінансовий розвиток;
 • o бухгалтерська і кадрова діяльність.

З функціональної точки зору управлінське рішення являє собою процес пошуку доцільних і раціональних варіантів діяльності, що базується як на виборі найкращого варіанта з відомих на основі їх аналізу стосовно до конкретних ситуацій, так і на синтезі нових, раніше не використовуваних рішень.

До найбільш важливих етапах процесу вироблення рішення відносяться:

 • 1) усвідомлення завдання і розробка попереднього рішення на створення процесу розробки рішення;
 • 2) уточнення рішення на створення процесу розробки рішення, планування роботи, створення системи контролю за процесом і якістю розробки рішення;
 • 3) уточнення та деталізація завдань, визначення заходів, які необхідно здійснити, для досягнення поставлених цілей;
 • 4) аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на досягнення мети;
 • 5) прогнозне моделювання діяльності по досягненню мети;
 • 6) погодження проекту рішення з виконавцями;
 • 7) вибір одного з варіантів рішення і доведення його до виконавців.

Змістом управлінського рішення служить короткий виклад прийнятого варіанта по досягненню мети. Рішення має передбачати організацію взаємодії, забезпечення та оперативного контролю процесів реалізації рішення. Воно повинно включати завдання, які необхідно виконати виконавцям:

 • o нижчі рівні ієрархії - завдання щодо здійснення, реалізації самого рішення,
 • o більш високі рівні - завдання щодо здійснення планування, організації, мотивації, комунікації та копт-роля.

В цілому, при здійсненні функцій управління повинна створюватися керуюча підсистема, покликана управляти досягненням мети, тобто реалізовувати процеси виконання завдань управління і цільові управлінські організаційні функції, покликані здійснювати ці процеси.

Будь-яке управлінське рішення виконує щонайменше три функції: напрямну, організуючу і мотивуючу.

Напрямна функція управлінського рішення полягає в тому, що воно приймається виходячи з довгострокової стратегії розвитку організації: це цілепокладання, вибір і обгрунтування стратегії розвитку, великомасштабних структурних змін.

Організуюча функція управлінського рішення проявляється в необхідності узгодження дій виконавці, частин та елементів керованої системи для реалізації поставлених завдань у заплановані терміни і необхідної якості.

Мотивирующая функція управлінських рішень полягає в узгодженні інтересів кожного члена організації і в трансформації їх в єдиний вектор, єдиний напрямок для досягнення стратегічних цілей організації. Ця функція реалізується через систему організаційних заходів, економічних стимулів і соціально-психологічних оцінок.

Ефективність кожного управлінського рішення значною мірою залежить від виконання перерахованих вище функцій, тому їх реалізація та визначає місце управлінського рішення в процесі управління. Синтезуючи різні компоненти інструментів управління, управлінські рішення виступають способом постійного впливу керуючої підсистеми на керовану, тобто суб'єкта па об'єкт управління (рис. 1.4). Це постійне сполучна ланка між двома підсистемами, без функціонування якого не зможе існувати будь-яка організація. Дана обставина підкреслює визначальну роль, місце управлінського рішення в процесі управління.

Головний недолік в управлінській діяльності -це погане рішення, а відсутність рішення. Сума реалізованих управлінських рішень характеризує управлінський досвід керівника, його особисте мистецтво приймати рішення в потрібний час, в потрібному місці.

Функціонально управлінські рішення пов'язані з дозволом прийнятних заходів із заданої множини або з розробкою заходів, що раніше не заданих.

Управлінське рішення виникає з ряду взаємопов'язаних функцій і разом утворюють сам процес прийняття рішень (рис. 1.5).

Управлінські рішення як спосіб впливу керуючої підсистеми на керовану

Рис. 1.4. Управлінські рішення як спосіб впливу керуючої підсистеми на керовану

Функції, що утворюють процес прийняття рішень

Рис. 1.5. Функції, що утворюють процес прийняття рішень

Зміст функцій управлінського рішення як елементів, що реалізують процес прийняття рішення, наведено в табл. 1.1.

Таким чином, функції прийняття рішень тісно взаємопов'язані з процесом прийняття управлінських рішень. Якщо обраний варіант рішення не призводить до досягнення бажаного результату, то виникає необхідність у реалізації коригувальних дій, починаючи від переосмислення початкової завдання і поновлення пошуку альтернативних варіантів, і закінчуючи уточненням процедур аналізу та контролю.

Динаміка процесу прийняття рішення, представленого на рис. 1.5, зумовлюється тим впливом, який функції прийняття рішення роблять один на одного.

Таким чином, динаміка процесу прийняття рішення знаходить своє вираження у взаємозв'язку між функціями прийняття рішень. Існування такого взаємозв'язку означає, що дані функції мають велику значимість, коли вони розглядаються у взаємодії, що відбиває циклічність процесів прийняття рішень. Цей ефект взаємозв'язку (або "синергії") означає, що управлінські рішення, прийняті в рамках процесу, що визначається взаємопов'язаними функціями, мають більший потенціал для досягнення успіху.

Розглядаючи процес управління як частина управлінської діяльності, що включає формування системи комунікацій, розробку і реалізацію управлінських рішень, створення системи інформаційного забезпечення управління, досліджуємо предмет, засоби, результати процесу управління.

Таблиця 1.1. Зміст функцій управлінського рішення як елементів, що реалізують процес прийняття рішення

Функція

Зміст

Постановка завдань з управління

Прийняття рішень починається з постановки завдань, і даний конкретний цикл закінчується, коли виконана задача, яка зумовила даний цикл

Пошук варіантів

Полягає в "скануванні" внутрішнього і зовнішнього середовища з метою отримання необхідної інформації, потім використовується для пошуку прийнятних варіантів рішень, здатних привести до виконання поставленого завдання (цілі)

Порівняльний аналіз і оцінка наявних варіантів

Виробляється порівняльна оцінка наявних варіантів управлінських рішень але заданих або сформованим критеріям

Вибір

Па основі результатів багатоаспектного аналізу менеджер приймає раціональне управлінське рішення

Реалізація прийнятого рішення на практиці

Рішення перекладається з площини абстрактних умовиводів в площину професійної реальності

Подальший аналіз і контроль

11роізводітея опенька ступеня досягнення мети (рішення задачі) відповідно до прийнятим управлінським рішенням

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >