Процес управління: предмет, засоби, результати

Процес управління як сукупність окремих видів діяльності, спрямованих на впорядкування та координацію функціонування і розвитку організації та її елементів в інтересах досягнення поставлених перед ними цілей, вирішує завдання різних рівнів в залежності від їх масштабності. Основні з них - тактична і стратегічна.

Тактична завдання полягає в підтримці стійкості, гармонійності взаємодії і працездатності всіх елементів об'єкта управління в реальному масштабі часу. Рішення стратегічної завдання забезпечує розвиток і вдосконалення керованого об'єкта, його переклад в якісно і кількісно інший стан в довгостроковій перспективі.

Процес управління характеризується безперервністю, циклічної повторюваністю окремих фаз (див. Рис. 1.4), нерівномірністю, інерційністю та іншими ознаками. При цьому реалізація процесів управління удосконалюється в міру розвитку самої організації.

Управлінський процес об'єднує в собі такі моменти, як управлінський працю, її предмет і засоби і реалізується в певному продукті.

Предметом праці в процесі управління визнається інформація. Вихідна інформація про об'єкт управління і умовах його функціонування служить "сировинною основою" для підготовки управлінських рішень. При цьому, з одного боку, збільшення часу па збір інформації збільшує її повноту, точність і достовірність, підвищуючи тим самим ймовірність прийняття раціональних управлінських рішень. З іншого боку, затягування в часі процесу збору інформації для прийняття управлінського рішення може знизити (аж до нуля) саму актуальність даного рішення. Особливо помітні такі відставання в ринковій боротьбі, коли можливо не ідеальні, але ухвалені швидше за конкурентів управлінські рішення дають переваги одним підприємствам перед іншими.

Засобом праці в процесі управління виступають інструменту)! прийняття управлінських рішень, включаючи інструменти аналізу, оцінки, моделювання і прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій і ймовірних їх результатів.

До засобів управлінської праці відноситься все те, що сприяє здійсненню операцій але роботі з інформацією, включаючи засоби:

 • o аналізу та обробки інформації (наприклад, комп'ютери);
 • o передачі інформації (наприклад, телекомунікаційні мережі);
 • o реєстрації інформації (наприклад, принтери). Продуктом (результатом) праці в процесі управління є раціональне управлінське рішення.

Перетворена інформація з урахуванням фаз аналізу, оцінки та інших етапів зрештою набуває форму рішення, що підлягає реалізації. При цьому велике значення має як своєчасність прийняття рішень, так і оперативність їх реалізації, оскільки з одного боку, рішення, прийняте із запізненням, втрачає цінність через зниження актуальності розв'язуваної задачі, а з іншого - зволікання з реалізацією рішень призводить до затримки в часі керуючого впливу, а значить до неповного його відповідності фактичної ситуації.

Управлінська праця як один з різновидів розумової праці здійснюється в операторної, евристичної, адміністративно-директивної, редуктивного та контрольно-аналітичної формах.

Управлінська праця в операторної формі передбачає збір первинної інформації, її накопичення, передачу інформації різного ступеня обробки і т.д. і здійснюється фахівцями на виконавському (Loïc management) рівні (табл. 1.2).

Евристичний праця зводиться до сукупності дій з аналізу та вивчення тих чи інших проблем, що стоять перед організацією, і розробці на основі цього різних варіантів управлінських рішень - соціально-економічних, техніко-технологічних, організаційних і т.д. У залежності від складності та характеру самих проблем ця праця виконується керівниками середньої ланки управління (Middle management) та фахівцями виконавського рівня (Low management).

Таблиця 1.2. Розподіл ресурсу часу у менеджерів різних рівнів управління

Розподіл ресурсу часу у менеджерів різних рівнів управління

Адміністративно-директивна форма управлінської праці пов'язана безпосередньо з прийняттям управлінських рішень і здійснюється керівниками вищої ланки управління (Тор management). Прийняті управлінські рішення, що стосуються перспективних напрямків розвитку, організації, координації та розпорядництва, директивно доводяться вищими керівниками до керівників середньої ланки управління. На рівні середньої ланки управління стратегічні, доленосні і складні управлінські рішення вищого керівництва редукуються (деталізуються і спрощуються) до рівня компетенції керівників нижчої ланки управління.

У міру реалізації управлінських рішень керівники середнього рівня управління контролюють і аналізують процес їх виконання на детальному рівні. Більш масштабні контрольно-аналітичні дослідження проводять керівники вищої ланки управління.

Діаграма, що демонструє динаміку форм управлінської праці по етапах процесу управління, наведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Динаміка форм управлінської праці по етапах процесу управління

Етапи процесу управління

Рівні управління

Тор management

Middle management

Low management

Виявлення проблеми

-

Евристичний

-

Ухвалення рішення про дослідження проблеми

Адміністративно-директивний

Визначення програми досліджень

Евристичний, редуктивного

Збір інформації

-

-

Операторний

Аналіз

-

Евристичний

Евристичний

Планування

Евристичний, адміністративно-директивний

Евристичний

Організація

Адміністративно-директивний

Редуктивного

-

Регулювання

-

Редуктивного

Операторний

Контроль

Контрольно-аналітичний

Контрольно-аналітичний

-

11рііятіе рішення про коригування

Адміністративно-директивний

Редуктивного

Коригування

-

Редуктивного

Операторний

Результати реалізації управлінських рішень проявляються у здійсненні функцій управління. Типові питання, які потребують відповіді при прийнятті управлінських рішень, за основними функціями управління наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Типові запитання за основними функціями управління, які потребують відповідей для прийняття рішень

Планування

 • 1. Яка місія (призначення) організації?
 • 2. Якими повинні бути цілі організації?
 • 3. Як зміни в зовнішньому середовищі можуть відбитися на майбутньому організації?
 • 4. Яку стратегію і тактику слід вибрати для досягнення цілей організації?

Організація

 • 1. Як випливає структурне роботу організації? Які найбільш раціональні розміри блоків виділяються робіт?
 • 2. Як скоординувати функціонування блоків З урахуванням несуперечності і охоплення всіх виконуваних робіт?
 • 3. Які повноваження слід делегувати на кожному рівні управління?
 • 4. Які мають бути зміни

в структурі організації у зв'язку зі змінами у навколишньому середовищі?

Контроль

 • 1. Як слід вимірювати результати роботи?
 • 2. З якою періодичністю слід оцінювати результати?
 • 3. Наскільки ефективно досягнення поставлених цілей?
 • 4. У чому причини низької ефективності досягнення поставлених цілей? Які корективи слід внести?

Мотивація

 • 1. У чому потребують підлеглі?
 • 2. Якою мірою ці потреби задовольняються в ході діяльності по досягненню поставлених цілей?
 • 3. У чому причини зміни продуктивності і задоволеності роботою співробітників?
 • 4. Що потрібно зробити, щоб підвищити продуктивність і задоволеність роботою співробітників?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >