Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення

Організаційні основи розробки управлінських рішень

Методологія розробки управлінських рішень базується на системному і комплексному використанні основних положень матеріалістичної діалектики стосовно до об'єкта управління (господарюючому суб'єкту). До них відносяться наступні.

 • 1. Моделювання можливих станів об'єкта управління в просторі і в часі. Визначається положенням матеріалістичної діалектики про необхідність розгляду всіх явищ і процесів у постійному русі, зміні та розвитку.
 • 2. Вивчення позитивних і негативних сторін кожного модельованого явища і процесу в керованій системі. Пов'язано з необхідністю розгляду кожного з них у єдність і боротьбу протилежностей.
 • 3. Моделювання діяльності об'єктів управління. Має проводитися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків.
 • 4. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків в процесі моделювання. Супроводжується визначенням їх кількісних характеристик, забезпечуючи вимір впливу факторів па результати діяльності.
 • 5. Вивчення і вимірювання рівня причинно-наслідкових зв'язків в процесі моделювання. Може здійснюватися методом індукції і дедукції.
 • 6. Використання системного підходу до вивчення об'єктів управління. Передбачає максимальну деталізацію досліджуваних явищ і процесів на елементи, їх систематизацію і синтез (інтеграцію).
 • 7. Розробка і використання системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків модельованих явищ і процесів в об'єкті управління.

Таким чином, моделювання ситуацій і розробка управлінських рішень являють собою системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення передбачуваного (можливого) спільного впливу некерованих і керованих (в результаті реалізації управлінського рішення) чинників на результати діяльності об'єкта управління.

За допомогою спеціалізованих інструментів повинна бути оброблена інформація про планові та очікуваних (в результаті реалізації управлінських рішень) фактичних показників, описуваних за допомогою багатофакторних динамічних моделей. При цьому вибирається варіант рішення, що забезпечує максимізацію зростання цільової ефективності.

Відповідно до системним підходом, до головних особливостей якого належать динамічність, взаємодія, взаємозалежність і взаємозв'язок елементів системи, комплексність, цілісність, підпорядкованість і визначення провідної ланки, виділяють наступні найбільш важливі етапи аналітичних досліджень, що характеризують організаційні засади розроблення управлінських рішень.

На першому етапі об'єкт управління представляється як системи, що містить окремі елементи, які можуть становити кілька рівнів. Встановлюється зв'язок об'єкта управління з іншими системами і взаємозв'язок між окремими елементами (підсистемами) об'єкта управління. Формулюються мета і завдання аналізу об'єкта управління, складається план вироблення управлінського рішення.

На другому етапі розробляється система синтетичних і аналітичних показників, за допомогою яких характеризуються елементи, взаємозв'язку і умови функціонування об'єкта управління.

На третьому етапі розробляється загальна схема об'єкта управління, де елементи характеризуються блоками, зв'язок між якими демонструє наявність і напрямок внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Збирається і готується до аналізу необхідна для вироблення управлінського рішення інформація.

На четвертому етапі будується економіко-математична модель керованої системи в загальному вигляді, при цьому виходячи з якісного аналізу визначаються математичні форми і коефіцієнти всіх рівнянь і нерівностей системи, що характеризують цільову функцію і ресурсні обмеження. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями провідних підприємств, галузі в цілому і т.д.

На п'ятому етапі здійснюється робота з моделлю керованої системи. При цьому шляхом заміни окремих параметрів економіко-математичної моделі (коефіцієнтів, обмежень), які характеризують ті чи інші фактори, визначається значення функції. Порівняння отриманих показників з фактичними, плановими та іншими дозволяє:

 • o оцінити підсумки господарювання, вплив факторів на величину результативних показників;
 • o визначити джерела та обсяги невикористаних внутрішньогосподарських резервів;
 • o сформувати варіанти управлінських рішень. Такий підхід до аналізу забезпечує:
 • o комплексність і цілеспрямованість дослідження процесів розробки управлінських рішень;
 • o методологічно обгрунтовану схему пошуку резервів підвищення ефективності функціонування керованого об'єкта;
 • o об'єктивну оцінку результатів функціонування керованого об'єкта;
 • o оперативність, дієвість, обгрунтованість, точність аналізу процесів розробки управлінських рішень і його висновків.

Використання аналітичних досліджень, що визначають організаційні засади розроблення управлінських рішень, проявляється в конкретних інструментах аналітичних досліджень як окремих сторін діяльності керованого об'єкта, так і їх комплексу. При цьому кожному інструментарію розробки управлінських рішень відповідає свій вид аналізу.

Будь-яка методика аналізу процесів розробки та реалізації управлінських рішень являє собою логічну сукупність методологічних рад з проведення аналітичних досліджень. Незалежно від особливостей об'єкта аналізу до складу типової методики входять наступні складові:

 • o формулювання цілей і завдань аналізу;
 • o визначення об'єкта аналізу;
 • o вироблення системи показників, за допомогою яких буде досліджуватися об'єкт аналізу;
 • o визначення послідовності та періодичності проведення аналітичних досліджень;
 • o опис технологій дослідження досліджуваного об'єкта;
 • o пошук джерел даних для проведення аналітичних досліджень;
 • o складання організаційного плану проведення аналізу;
 • o вибір інструментів для обробки аналітичної інформації;
 • o вироблення вимог і форм документів для відображення результатів аналізу;
 • o порядок роботи зі споживачами результатів аналізу (ОПР) з метою якнайповнішого врахування їх вимог.

Роль найважливіших елементів (інструментів) методики аналізу відводиться технічним прийомам і способам аналізу, використовуваним на різних етапах дослідження:

 • o для первинної обробки інформації (перевірки, угруповання, систематизації);
 • o вивчення стану, закономірностей і тенденцій розвитку досліджуваного об'єкта;
 • o визначення впливу факторів на результати діяльності досліджуваного об'єкта;
 • o підрахунку невикористаних і перспективних резервів збільшення ефективності діяльності досліджуваного об'єкта;
 • o узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності досліджуваного об'єкта;
 • o обгрунтування управлінських рішень, пов'язаних з діяльністю досліджуваного об'єкта.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >