ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Загальноприйнятим на сьогоднішній день підходом до управління проектами є процесний підхід. Під процесом в управлінні проектом розуміється набір взаємозв'язаних дій і операцій, здійснюваних для створення заздалегідь певного продукту, послуги або результату. Кожен процес характеризується своїми входами, інструментами та методами, які можуть бути застосовані, а також результуючими виходами.

Не варто плутати структуру життєвого циклу проекту з групами процесів управління проектом, тому що в останньому випадку процеси складаються з дій, які можуть виконуватися і повторюватися в кожній фазі проекту, а також бути характерними для проекту в цілому [1] .

За останній час з'явився ряд наукових і методичних публікацій, презентацій консалтингових компаній (ТОВ «Пі-Ем-Ей»,

2

ЗАТ «БДО», «Гід Луарет Нуель», ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ» і ін.) І банків (Зовнішекономбанк, ВАТ «Газпромбанк» і ін.), Викладають специфіку управління проектами в сфері ДПП, зокрема з урахуванням галузевих і регіональних аспектів, і дозволяють структурувати процес підготовки і реалізації проектів ДПП. Варто відзначити, що найбільш опрацьованим в організаційно методологічному аспекті виявився процес розробки і реалізації ДПП-проектів в Санкт-Петербурзі.

У 2013 р Центр розвитку ДПП підготував «Рекомендації по реалізації проектів державно-приватного партнерства в суб'єктах Російської Федерації». Дані рекомендації хоча і мають рамковий характер, проте їх поява має полегшити суб'єктам процес формування регіональної системи державного і муніципального управління сферою ДПП, оскільки там визначені елементи і прописані етапи розвитку системи державного та муніципального управління ДПП. Крім того, в рекомендаціях описаний процес державного і муніципального управління сферою ДПП.

З урахуванням існуючих методологічних підходів до управління проектами ДПП, а також актуальних на сьогоднішній день законодавства і нормативних правових актів регіонального рівня в сфері ДПП можна структурувати процес управління проектом в рамках ДПП для органів регіонального управління та приватних компаній (табл. 2.5).

Традиційно управління проектами включає п'ять груп процесів [2] . Однак специфіка ДПП передбачає внесення змін до групи процесів управління проектами даної сфери. При цьому варто відзначити, що основною відмінністю ДПП-проектів є проведення процедури конкурсного відбору та підписання угоди про ДПП, що забезпечує реалізацію проекту з заданими параметрами з дотриманням інтересів всіх стейкхолдерів. При цьому треба пам'ятати, що концесійна угода може укладатися і без проведення конкурсної процедури (з особою, у якого права володіння і користування майном, що виступає в якості концесійної угоди, виникли на підставі договору оренди, при дотриманні умов, зазначених в ч. 2 ст. 37 Федерального закону від 21 липня 2005 № 115-ФЗ «Про концесійні угоди» [3] ).

О)

зі

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика процесів управління проектами за традиційною схемою і в сфері ДПП

Групи процесів управління проектом але РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

Трупа процесів ініціації - процеси виконуються для формальної авторизації початку нового проекту:

 • • розробка статуту проекту;
 • • розробка попереднього опису змісту проекту

Ініціація проекту :

 • • ідентифікація проекту;
 • • первинний аналіз показників проекту, ініційованого органом ГМ У і оцінка його ефективності (розробка концепції проекту);
 • • експертиза концепції проекту;
 • • перевірка проекту на відповідність стратегічним цілям розвитку регіону;
 • • перевірка на предмет можливості бути реалізованим в рамках ДПП;
 • • рішення про підготовку проекту

Ініціація проекту :

 • • розробка концепції проекту:
  • - ідентифікація проекту,
  • - первинний аналіз показників і розрахунок ефективності проекту,
  • - попередній розподіл ризиків і ір .;
 • • подача заявки

Група процесів планування - процеси виконуються для визначення змісту робіт, постановки цілей і розробки послідовності дій, необхідних для досягнення цілей проекту:

 • • розробка плану управління проектом;
 • • розробка планових документів проекту, що описують всі аспекти його змісту, термінів, вартості, якості, людських ресурсів, ризиків, закупівель і ір.

Підготовка (комплексна оцінка , структуризація і експертиза) проекту і конкурсною документацією :

 • • комплексна оцінка документації по проектам ДПП, запропонованим приватними компаніями;
 • • розробка та затвердження повної документації по проекту ДПП, ініційованого органом державного

і муніципального управління;

• вибір правової моделі реалізації ДПП-проекту

і форми угоди з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів;

 • • оцінка і розподіл ризиків (побудова матриці ризиків);
 • • вибір фінансової моделі: джерел, механізму фінансування і розподілу доходів, а також виду державної підтримки ДПП;
 • • незалежна експертиза проекту;
 • • підготовка конкурсної документації

Підготовка (комплексна оцінка та обгрунтування) проекту і конкурсною документацією:

 • • розробка та затвердження повного пакету документації по проекту (паспорта проекту, ТЕО, плану управління проектом та ін.);
 • • оцінка і розподіл ризиків (побудова матриці ризиків);
 • • підготовка конкурсної документації

О)

зі

Групи процесів управління проектом по РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

Група процесів виконання - процеси, які застосовуються для виконання робіт, зазначених в плані управління проектом, з метою відповідності специфікація м проекту:

 • • координація людей і ресурсів;
 • • управління очікуваннями зацікавлених сторін;
 • • інтеграція та виконання операцій проекту відповідно до плану управління проектом

Управління конкурсом і управління контрактом '.

 • • процеси управління конкурсом:
  • - твердження з конкурсною документацією,
  • - оголошення конкурсу,
  • - прийом, попередній відбір заявок і повідомлення про результати відбору,
  • - прийом, розгляд і оцінка конкурсних пропозицій,
  • - визначення переможця конкурсу;
 • • проведення переговорів з переможцем;
 • • укладення угоди про ДПП;
 • • організація проектного фінансування і фінансове закриття проекту;
 • • контрактом

Участь у конкурсній процедурі та управління реалізацією проекту '.

 • • процеси участі в конкурсному відборі:
  • - подача заявки,
  • - подача конкурсних пропозицій;
 • • укладення угоди про ДПП;
 • • управління реалізацією проекту:
 • - координація людей і ресурсів,
 • - управління очікуваннями зацікавлених сторін,
 • - інтеграція і виконання операцій проекту відповідно до плану управління проектом

Група процесів моніторингу та контролю - процеси:

• відстеження, аналізу

і регулювання виконання проекту;

• моніторингу відповідності поточних операцій проекту плану управління проектом;

Моніторинг і контроль виконання зобов'язань за угодою ДПП :

 • • моніторинг виконання угоди про ДПП та планових показників проекту;
 • • моніторинг ефективності використання бюджетних коштів;
 • • моніторинг ризиків і зобов'язань за проектом;

Моніторинг і контроль реа лізації проекту:

 • • моніторинг виконання планових показників і результатів реалізації проекту;
 • • моніторинг ризиків проекту;

Групи процесів управління проектом по РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

 • • виявлення областей, що потребують внесення змін до плану;
 • • ініціювання змін;
 • • контролю змін

і розробки рекомендацій щодо застосування коригувальних впливів

 • • моніторинг якості послуг об'єкта угоди;
 • • робота зі змінами по проекту;
 • • контроль проектування, будівництва, введення

в експлуатацію і експлуатації об'єкта угоди

 • • контроль проектування; будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації об'єкта угоди;
 • • робота зі змінами по проекту

Група процесів закриття - процеси:

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків;
 • • архівація всіх значущих документів проекту в інформаційній системі управління проектами;
 • • виконання оцінки всіх членів команди і вивільнення ресурсів проекту та ін.

Закриття проекту :

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків

Закриття проекту :

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків;
 • • архівація всіх значущих документів проекту в інформаційній системі управління проектами;
 • • виконання оцінки всіх членів команди і вивільнення ресурсів проекту та ін.

До іншим особливостям процесів і процедур управління проектами ДПП можна віднести необхідність:

 • • перевірки проекту на відповідність стратегічним цілям розвитку регіону, доцільності його включення в портфель проектів ДПП;
 • • перевірки проекту на предмет можливості бути реалізованим в рамках ДПП і вибору найбільш ефективної моделі ДПП, з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів проекту;
 • • визначення механізму державної підтримки в рамках угоди ДПП;
 • • комплексної оцінки ефективності та результативності проекту (бюджетної, економічної, комерційної, соціальної, екологічної та ін.);
 • • використання єдиної системи критеріїв ефективності і результативності з боку як органів державної влади, так і бізнесу;
 • • розподілу ризиків проекту на тих учасників угоди ДПП, які можуть більш ефективно ними управляти (побудова матриці ризиків проекту);
 • • обов'язкової комплексної експертизи проектів (технічної, фінансової, юридичної, податкової) і залучення в проект кваліфікованих консультантів.

Групи процесів управління проектом для органів публічної влади та приватних компаній за змістом будуть відрізнятися.

 • [1] Керівництво до зводу знань з управління проектами (Керівництво РМВОК).
 • [2] Див .: Керівництво до зводу знань з управління проектами (РуководствоРМВОК).
 • [3] Практика застосування концесійних угод для розвитку регіональнойінфраструктури в Росії. М., 2014. URL: http://pppccntcr.ru/asscts/docs/ppp+.pdf.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >