ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ

Соціальний ефект, як правило, виражається такими показниками, як:

 • • підвищення рівня зайнятості населення в працездатному віці;
 • • підвищення рівня забезпеченості населення благоустроєним житлом;
 • • поліпшення стану навколишнього середовища;
 • • підвищення доступності та якості послуг населенню в сфері транспорту, охорони здоров'я, освіти, фізичної культури і спорту, культури, житлово-комунального господарства.

Видно, що зазначені методики не враховують специфіки проектів ДПП і не припускають будь-якого алгоритму прийняття рішення про вибір конкретного механізму реалізації інвестиційних проектів - ДПП або державне замовлення.

Спроба усунути цей недолік зроблена фахівцями Центру ДПП: в процес первинної оцінки інвестиційного проекту після позитивного висновку про технічної можливості бути реалізованим проекту і визначення його соціально-економічної та бюджетної ефективності включена оцінка ефективності реалізації проекту в рамках ДПП. Дана процедура базується на порівнянні фінансових показників проекту (сумарні обсяги витрат на підготовку проекту, а також поточних і капітальних витрат) при реалізації проекту тільки державою (державні закупівлі) і в формі ДПП [1] . При цьому показники фінансової ефективності (чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, дисконтований термін окупності) пропонується оцінювати тільки при розрахунку варіанта реалізації проекту з використанням механізмів державно-приватного партнерства.

У світовій практиці для обліку всіх виникаючих ефектів від реалізації проекту і можливості включення їх в оцінку ефективності проекту широко використовується метод Value for Money (VfM). У застосуванні до оцінки ефективності ГЧП- проектів цей метод дозволяє знайти найкраще співвідношення ціни і якості, пов'язане з економікою, результативністю і ефективністю послуги, продукту або процесу (наприклад, порівняння вартості витрат і цінності результатів, кількісна та якісна оцінка методів по залученню, використанню та управління ресурсами). Під якістю виконання проекту розуміється досягнення очікуваних ефектів для всіх його учасників [2] .

Методологія даного підходу полягає в порівнянні фінансових моделей майбутнього проекту в двох варіантах - модель в разі реалізації проекту державою і фінансова модель ГЧП- проекту як найкраще наближення очікуваного конкурсної пропозиції [3] . Відповідно, фактором вибору тієї чи іншої схеми є обсяг витрат на проект. Ключовий момент в даній моделі - моделювання і облік впливу ризиків на очікувані потоки вигод для сторін проекту.

Порівняльний рівень витрат (англ. Public Sector Comparator, PSC) - показник вартості витрат протягом усього життєвого циклу проекту з урахуванням ризиків, якщо проект реалізується традиційним способом (для вираження використовуються показники чистої приведеної вартості). Суттєвою характеристикою PSC є те, що, крім витрат та вигод протягом життєвого циклу проекту, що реалізується тільки зусиллями держави, показник враховує грошову оцінку ризиків, які несе держава. Тобто PSC є «оцінку повних гіпотетичних витрат при реалізації проекту державою па протягом усього його життєвого циклу» [4] . Такий гіпотетичний проект називається еталонним проектом (англ. Reference Project).

За основу розрахунку береться фінансова модель еталонного проекту (модель грошових потоків по проекту). Далі проводиться розрахунок за чотирма компонентами:

 • • базовий PSC (англ. Raw PSC) - відображає витрати держави по еталонному проекту, в тому числі прямі витрати (можуть бути безпосередньо віднесені на даний проект), непрямі витрати (мають місце, але не можуть бути віднесені на даний конкретний проект), а також поправка на можливі доходи і витрати третіх осіб від реалізації проекту;
 • • переданий ризик (англ. Transferred risk) - оцінка ризику, який передбачається передати приватній стороні;
 • • залишковий ризик (англ. Retained risk) - оцінка ризику, що залишається у держави;
 • • преференції держави (англ. Competitive neutrality) - поправка на величину витрат, які несла б приватна сторона, але яких немає при реалізації проекту державою (наприклад, окремі види податків) (рис. 4.9).

Необхідно відзначити, що в даний час робляться спроби застосувати окремі концептуальні положення і практичний інструментарій методу VfM в російській практиці реалізації проектів ДПП [5] .

Компоненти розрахунку порівняльних витрат і співвідношення ціна / якість

Мал. 4.9. Компоненти розрахунку порівняльних витрат і співвідношення ціна / якість 1

Наприклад, практика структурування ДПП-проекга в Price- waterhouseCoopers включає кілька етапів 2 :

 • 1) якісний аналіз широкого спектру фінансово-правових схем реалізації проекту націлений на відбір найбільш доцільних моделей (DB, DBF, DBFO та ін.);
 • 2) кількісний аналіз включає комплексний аналіз ризиків за проектом, прогнозування грошових потоків, різних за різних схемах реалізації проектів, розрахунок конкурентних поправок і поправок на ризики, дисконтування потоків по одній ставці для забезпечення порівнянності результатів (табл. 4.1);
 • 3) аналіз потреби в фінансуванні проекту і бюджетної ефективності.

Таблиця 4.1

Приклад оцінки VflVI

Public Sector Comparator, PSC

Public Private Partnerships, РРР

Капітальні витрати

460

бюджетні інвестиції

150

операційні витрати

100

Сервісний платіж

500

Разом

560

650

Поправка на ризик '

65

-

Конкурентна поправка '

40

-

'Наводиться по: Grimsey D., Lewis М. Are Public Private Partnerships value for money? Evaluating alternative approaches and comparing academic and practitioner views // Accounting Forum. 2005. № 29. P. 345-378.

 • 2 Див .: Фінансове моделювання та аналіз ризиків в ДПП (лютий 2013). URL: http://www.spbstu.ru/ppp/2013_tr/Kuznccov.pdf.
 • 1

Закінчення табл. 4.1

Public Sector Comparator, PSC

Public Private Partnerships, РРР

Нерозподілені витрати і ризики

120

Нерозподілені витрати і ризики

95

Разом

875

745

* Ризики, які можуть бути передані приватній стороні при реалізації ДПП. ** Страхування + податки.

Приклад [6] [7]

фонду РФ, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку РФ від 30 жовтня 2009 № 493.

Таким чином, оцінка ефективності проектів ГЧ11 базується на традиційних показниках ефективності без урахування специфіки

ДПП.

 • [1] Див .: Рекомендації щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства в суб'єктах Російської Федерації. Москва, 2013. URL: http://pppcenter.ru /assets/docs/ppp.pd f.
 • [2] Див .: Соловйов 10. В. Зарубіжний досвід вимірювання і забезпечення ефективності в сфері державно-приватного партнерства // Проблеми і перспектівиекономікі і управління: матеріали міжнар. науч. конф. (м.Санкт-Петербург, квітень 2012 року). СПб .: Реноме, 2012. С. 3-7.
 • [3] Див .: Практичний посібник але питань ефективного управлінняі сфері ДПП / Організація Об'єднаних Націй. Пио-Йорк і Женева, 2008.С. 112-113.
 • [4] Переклад з: National Public Private Partnership Guidelines. Volume 4: PublicSector Comparator Guidance / Published by Infrastructure Australia, December 2008.P. 7.
 • [5] Див .: Шаріпова E. Оцінка проектів ДПП: застосування критерію «ціна - якість» і оцінка public sector comparator. 2013. URL: http://www.pppinrussia.ru/.
 • [6] Відбір і оцінка ефективності проектів ГЧПв Свердловської області Методологічні основи реалізації проектів ДПП закладених постанові уряду Свердловської області «Про затвердження Порядку формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Свердловської області» (від 16 грудня 2013 р № 1504-ПП). Зокрема, визначено порядок отбораінвестіціонних проектів, що претендують на отримання бюджетнихассігнованій, положення з контролю і моніторингу ходу реалізації проектів. Формально ДПП-нроекти не виділяються в окрему категоріюпроектов, а розглядаються як комплексні інвестиційні проекти, де позначено елемент партнерства - приватний інвестор фінансує створення або реконструкцію об'єктів приватної власності, держава - створення або реконструкцію об'єктів державноївласності в рамках проекту, діючи на основі угоди про реалізацію інвестиційного проекту в рамках законодавства про ГЧПілі концесійні угоди. Затверджено наступні вимоги до проектів: • наявність інвестора, офіційно підтвердив готовностьк участі в інвестиційному проекті на території Свердловскойобласті; • частка участі інвестора - не менше 70% власних або позикових коштів; • мінімальна вартість проекту - 500 млн руб .; • термін реалізації - не більше 5 років;
 • [7] цілі і завдання проекту повинні відповідати цілям Стратегіісоціально-економічного розвитку Свердловської області до 2020 року Програми соціально-економічного розвитку Свердловської області на 2011-2015 роки; • відповідність критеріям фінансової, бюджетної та економічної ефективності, який визначається відповідно до Методики розрахунку показників і застосування критеріїв ефективності регіональних інвестиційних проектів, що претендують на отримання державної підтримки за рахунок бюджетних асигнувань Інвестиційного
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >