ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

 • • види і системи оперативного планування; вміти
 • • розраховувати показники ефективності системи оперативного планування; володіти
 • • методикою застосування календарних нормативів оперативного планування.

Зміст, завдання і види оператівнокалендарного планування

Успішне виконання підприємством виробничої програми багато в чому залежить від результативності та узгодженості дій всіх його підрозділів. Для вирішення цього завдання, а також для забезпечення підприємства матеріальними і виробничими ресурсами необхідно визначити конкретні планові завдання з виробництва готової продукції, вузлів і деталей для цехів, дільниць і робочих місць на короткі відрізки часу (місяць, декада, зміна, годину).

Техніко-економічне планування цього завдання не вирішує і тому знаходить свій подальший розвиток в системах оперативно-календарного планування.

Оперативно-календарне планування (ОКП) дозволяє організувати злагоджену роботу всіх ланок підприємства для забезпечення своєчасного випуску продукції згідно з установленими в договорах обсягами, номенклатурою та строками поставки при найбільш повному використанні всіх ресурсів.

Використання ОКП сприяє виконанню двох важливих завдань: безперервності виробничого процесу - ритмічності виробництва і закріпленню взаємозв'язку між його окремими ланками - диспетчеризація.

Ритмічність виробництва - виконання підрозділами однакових обсягів робіт за рівні або кратні проміжки часу, що забезпечує ефективне використання всіх ресурсів підприємства. Ритмічна робота підприємства - це перш за все показник високої культури виробництва і фактор забезпечення його конкурентоспроможності.

Рівномірність виробництва проявляється в тому, що:

 • - дотримуються заявки споживачів але номенклатурі, обсягу, якості і термінів поставки продукції;
 • - забезпечується зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації простоїв робітників і поліпшення обслуговування робочих місць;
 • - забезпечується зниження собівартості продукції за рахунок зменшення шлюбу і витрачання грошових коштів на оплату понаднормових робіт.

Чітко організована система ГКІ дозволяє максимально скоротити перерви в русі предметів праці через послідовні фази технологічного процесу, що призводить до підвищення щільності виробничого циклу, скорочення обсягів незавершеного виробництва, а також до прискорення оборотності оборотних коштів.

Важливим завданням ГКІ є забезпечення рівномірного завантаження устаткування, що призводить до підвищення його фондовіддачі. Слід зазначити, що рівномірна робота підприємства забезпечується крім надійної системи ОКП і ще цілим комплексом заходів. До найважливіших з них відносяться:

 • - забезпечення пропорційності потужностей (пропускної спроможності) виробничих підрозділів (груп устаткування);
 • - послідовне здійснення спеціалізації підприємства і його виробничих підрозділів;
 • - впровадження потокових методів організації виробництва;
 • - підвищення якості та своєчасності технічної і технологічної підготовки виробництва;
 • - чітка організація матеріально-технічного забезпечення підприємства та його ланок.

В даний час значення оперативно-календарного планування незмірно зросла. Динаміка ринкової кон'юнктури і попиту викликає досить часті відхилення фактичного ходу виробництва від запланованих цехових завдань. Тому одним з головних вимог, що пред'являються до організації ОКП, є гнучкість. В умовах мінливого попиту система ОКП повинна швидко і чітко реагувати на технологічні і номенклатурні зрушення у виробничій програмі і швидко усувати виникаючі відхилення в виробничому процесі з тим, щоб забезпечити для кожної виробничої ланки належні умови виконання планових завдань з урахуванням вимог споживачів.

Це можливо лише при використанні інформаційних технологій на базі ЕОМ. Сучасну комп'ютерну систему можна запрограмувати на автоматизоване управління ходом виробництва і видачу сигналу в випадках появи в ньому відхилень. Тим самим працівник диспетчерської служби звільняється від необхідності реагувати на звичну інформацію, зосередивши головну увагу на вирішенні неза- програмованих ситуацій.

Основними функціями оперативно-календарного планування є розробка і планування:

 • - номенклатурно-календарних планів запуску (випуску) продукції підприємства його основними підрозділами;
 • - календарно-планових нормативів руху виробництва;
 • - розрахунків завантаження устаткування і виробничих площ.

Крім того, в обов'язки служб, розробляють оперативно-календарний план, входить оперативний облік і контроль виконання планів виробничими підрозділами, а також оперативне регулювання виробництва, тобто виявлення виникаючих відхилень і здійснення заходів щодо їх усунення. Велике значення має також виявлення внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності на підприємствах з великою питомою вагою освоюваної продукції. До завдань органів оперативно-календарного планування входить не тільки контроль за ходом виробництва в цехах, але також перевірка дотримання графіка технічної підготовки виробництва нових виробів. Тому в оперативному плануванні розробляються наскрізні графіки технічної підготовки і організації виробництва продукції.

Відмінною особливістю оперативно-календарного планування є поєднання розробки планових завдань основних цехах з організацією їх виконання, тобто своєчасним постачанням кожного робочого місця необхідними матеріалами, напівфабрикатами, інструментом. Отже, функції оперативно-календарного планування органічно поєднуються з функціями оперативного управління виробництвом.

Оперативно-календарне планування - деталізація річного (квартального, місячного) плану виробничої програми заводу за термінами запуску-випуску виробів, вузлів і деталей по всіх операціях виробничого процесу і своєчасне доведення планових показників до кожної виробничої ланки.

Воно поділяється на два види:

внутрішньоцехове оперативне планування, організація виконання виробничих завдань, встановлених цеху; доведення сменносуточних завдань до виробничих ділянок і робочих місць; розробка календарних планів-графіків на короткі відрізки часу (декаду, зміну, годину). Функціями внутрішньоцехового планування є також оперативне регулювання, контроль і облік виконання планів;

- межцеховое оперативне планування, розробка взаємопов'язаних виробничих завдань, що випливають з виробничої програми заводу; забезпечення узгодженості роботи всіх основних цехів по виконанню общезаводской виробничої програми. Інструментами цього виду планування є календарно-планові нормативи виробничих процесів і наскрізні графіки, за допомогою яких контролюється виконання програми заводу цехами.

Іншою важливою функцією ОКП є організація виконання планових завдань, тобто диспетчеризація. Воно являє собою безперервне спостереження і контроль за ходом виробництва на основі отримання оперативної інформації про фактичне виконання цехових планів-графіків, змінно-добових завдань і про всі відхилення від плану. Отримання оперативної інформації відбувається на основі сучасних засобів зв'язку, обчислювальної техніки і ЕОМ. Останні забезпечують автоматизацію отримання, переробки і передачі інформації, що різко скорочує трудомісткість роботи по ОКП, підвищує якість і обгрунтованість оперативних управлінських рішень, які дозволяють в найкоротші терміни коригувати графіки руху предметів купа по окремим виробничим процесам і ліквідувати негативні відхилення від запланованого ходу виробництва.

Міжцеховим плануванням, а також методичним керівництвом і контролем за реалізацією принципів внутрішньоцехового планування займається виробниче управління підприємства, очолюване заступником директора з виробництва. Органом оперативного планування і регулювання в цехах є планово-диспетчерський відділ, очолюваний заступником начальника цеху з виробництва.

Система оперативного планування - сукупність методів і засобів оперативного планування і регулювання ходу процесу виробництва.

Її функціями є:

 • - вибір одиниць виміру виробничої програми цеху;
 • - розрахунок нормативів організації виробничого процесу; розробка методів контролю за ходом виробництва продукції

за допомогою загальнозаводських або цехових графіків руху продукції за стадіями виробничого процесу;

 • - оперативно-диспетчерське регулювання виробничого процесу і усунення виниклих відхилень;
 • - оперативний облік виконання планів цехів.

Ця система лежить в основі як внутрішньоцехового, так і межцехового оперативного планування. Зміст системи диференціюється в залежності від типу організації виробництва.

Тип організації виробництва - організаційно-технологічна характеристика виробничого процесу, заснована на його спеціалізації, повторюваності і ритмічності. Для оперативного планування найважливішою ознакою типу виробництва є характер завантаження робочих місць, тобто кількість деталей-операцій, що припадають на одне робоче місце, виражене через коефіцієнт закріплення операцій:

де - число операцій і-го виду, які проходить i -я деталь в про-

1 = 1 до

процесі її обробки на робочому місці, в цеху, на ділянці; ? рт - число ра-

1 = 1

чих місць ki різновиди на даній ділянці, в цеху.

Для різних типів організації виробництва існують свої нормативи До 30 :

 • - масове виробництво 2-5;
 • - серійне виробництво 6-10:
 • - одиничне виробництво 11-25.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >