ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

 • • основні види податків;
 • • методи розрахунку суми і термінів виплати податків; вміти
 • • розраховувати суми сплачуваних податків;
 • • складати графік (план) виплати податків; володіти
 • • методами розрахунку суми сплачуваних податків;
 • • методами оптимізації податкових виплат.

Роль і завдання податкового планування на підприємстві

Ефективність діяльності підприємства залежить від рівня організації фінансового управління. Однією з основних завдань управління фінансами підприємства є забезпечення всіх видів діяльності фінансовими ресурсами, в першу чергу сформованими за рахунок власних коштів.

У складі власних джерел фінансування пріоритет віддається прибутку, яка є кінцевим результатом діяльності комерційної організації і визначається як різниця між доходами і витратами, визнаними у звітному періоді. Розмір прибутку залежить від рівня використання ресурсів підприємства, а також від ефективності організації всіх аспектів діяльності підприємства. Чистий прибуток є основним джерелом самофінансування розвитку організації. Крім перерахованих факторів на неї впливає рівень податкового навантаження на підприємство. Це дозволяє зробити висновок про те, що податкове планування є складовою частиною загальної системи управління і планування фінансів підприємства (рис. 7.1).

Завдання, які вирішуються в рамках фінансового управління, взаємообумовлені і націлені на реалізацію загальної фінансової стратегії і тактики підприємства.

Підприємства використовують різні підходи до обліку фактора оподаткування у своїй діяльності:

 • традиційний , тобто підприємство сплачує податки і організовує ведення обліку і звітності відповідно законодавством, не плануючи податкове навантаження і не оптимізуючи її рівень;
 • ухилення від сплати податків , засноване на протизаконних методах з метою мінімізації податків або їх обходу;
 • податкове планування.
Завдання, які вирішуються в рамках фінансового управління діяльністю підприємства

Мал. 7.1. Завдання, які вирішуються в рамках фінансового управління діяльністю підприємства

Податкове планування полягає в оптимізації податкових витрат в рамках чинного податкового законодавства з метою формування фінансових ресурсів, необхідних для досягнення встановлених показників діяльності підприємства як на поточний, так і на довгостроковий період.

Найчастіше, говорячи про податкове планування, мають на увазі мінімізацію податкових витрат. Однак такий підхід суттєво спрощує поняття податкового планування. Це не ідентичні поняття.

Оптимізація не завжди означає мінімізацію податкових витрат, так як не завжди метою підприємства є мінімізація оподатковуваної бази. Це обумовлено низкою факторів:

 • • одним з основних принципів податкового планування є економічна ефективність, тобто економія на зниженні податків повинна покривати витрати, пов'язані з її отриманням. В іншому випадку краще відмовитися від податкової економії;
 • • оптимізація полягає в створенні умов для реалізації стратегії і тактики розвитку підприємства. Податкове планування передбачає аналіз різних методів здійснення діяльності і варіантів розміщення активів з метою вибору найбільш прийнятних з точки зору досягнення стратегічних і поточних цілей підприємства і не суперечать податковому законодавству.

Таким чином, в основі податкового планування лежить системний підхід, заснований на зборі та обробці економічної інформації, що характеризує діяльність підприємства, і формуванні цілей його розвитку.

Позитивний вплив податкового планування на діяльність підприємства очевидно:

 • • застосування податкового планування дозволяє виявити невикористовувані досі зовнішні і внутрішні можливості;
 • • сприяє поліпшенню фінансового стану і платоспроможності організації;
 • • створює передумови для активізації як основний, так і інвестиційної діяльності за допомогою збільшення вільного грошового потоку і більш раціонального розподілу ресурсів;
 • • сприяє зростанню вартості бізнесу, а отже, інвестиційної привабливості організації.

В процесі податкового планування необхідно враховувати макроекономічну ситуацію. У той же час податкове планування має специфічні особливості, обумовлені розмірами і організаційно-правовою формою підприємств, періодом планування, прийнятим на підприємстві, і рядом інших факторів. На формування системи податкового планування істотно впливає також вид діяльності організації.

Виходячи з цього можна виділити наступні види податкового планування (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Види податкового планування

критерій класифікації

Види податкового планування

1. Вид юридичних осіб

У комерційних організаціях.

У некомерційних організаціях

2. Організаційно-правова форма

У господарських товариствах.

У товаристві з обмеженою відповідальністю. В акціонерних товариствах.

В унітарних підприємствах.

У виробничих кооперативах

Закінчення табл. 7 .1

критерій класифікації

Види податкового планування

3. Розмір підприємства

На великих підприємствах. На середніх підприємствах. На малих підприємствах. на мікропідприємствах

4. Стадія життєвого циклу організації

На стадії створення підприємства.

На стадії росту і стабілізації діяльності. На стадії ліквідації підприємства

5. Період планування

Оперативне (період планування - тиждень, декада, місяць, квартал).

Поточне (період планування - один рік). Перспективний (понад рік)

6. Суб'єкти, які здійснюють податкове планування

Здійснюване власниками (засновниками). Здійснюване менеджерами організації. Здійснюване консультантами з податкового планування

7. Об'єкт планування

На рівні організації в цілому.

На рівні підрозділів. Планування окремих операцій

Класифікація видів податкового планування показує, що податкове планування має здійснюватися на всіх стадіях життєвого циклу господарюючого суб'єкта. Вже на стартовому етапі, в момент створення підприємства, вибору організаційно-правової форми та схеми ведення бізнесу необхідно планувати рівень податкового навантаження. Тільки в даному випадку буде отримано максимальний ефект від формування і використання системи податкового планування.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >