PEST-аналіз

Близьке оточення має безпосередній вплив на системи, а далеке - опосередковане.

Дальня зовнішнє середовище (або макроокружение) - частина зовнішнього середовища, але частина універсальна: загальна для всіх організацій. Проте реакція кожної конкретної організації на вплив макрооточення виявляється специфічної, що відбиває особливість кожної організації та ту конкретну ситуацію, в якій вона знаходиться.

Макроокружение як система об'єднує наступні підсистеми: політика, економіка, суспільство, технологія, інститути, природно-географічні підсистеми і т.д.

Найчастіше проводиться PEST-аналіз. Абревіатура PEST утворена за допомогою з'єднання початкових букв від слів повного найменування: Policy - Economy - Society - Technology (політика - економіка - соціум - технологія).

Політична складова зовнішнього середовища надає потужний вплив на всі сторони життєдіяльності оптимізації і проявляється не тільки у зміні становища держави в міжнародному співтоваристві, а й у відносинах організації з усіма гілками влади.

Економічні аспекти впливу зовнішнього середовища на організацію виявляються в зміні темпів курсу національної валюти, темпів інфляції (дефляції), ставки рефінансування Центробанку Росії та інших параметрів, які впливають на ділову активність організації.

Соціальні фактори зовнішнього середовища в значній мірі пов'язані зі зміною базових соціокультурних параметрів населення, образом його життя і середовища проживання, а також з демографічною ситуацією в країні і в конкретному регіоні зокрема. Відносно впливу змін на організацію необхідно відзначити, що воно проявляється у прагненні організації випередити конкурентів за рахунок своєчасного використання результатів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

Всі чотири перерахованих компоненти зовнішнього середовища взаємопов'язані, тому аналіз їх впливу па організацію повинен бути скоректований з урахуванням того, що зміни одного з факторів можуть як створити нові можливості для організації, так і нести нові загрози. Пріоритетність зазначених факторів для кожної організації має свою специфіку.

В якості ближньої зовнішнього середовища аналізується вплив на організацію з боку постачальників, споживачів, конкурентів і місцевого співтовариства (рис. 7.6).

Структура факторів зовнішнього середовища організації

Рис. 7.6. Структура факторів зовнішнього середовища організації

Структурна схема аналізу зовнішнього середовища організації наведена на рис. 7.7.

Структура параметрів ближньої (а) і дальньої (б) зовнішнього середовища

Рис. 7.7. Структура параметрів ближньої (а) і дальньої (б) зовнішнього середовища

Прима-аналіз

Внутрішня середа організації являє собою стратегічний ресурс її розвитку.

Як і будь-яка система, організація допускає опис її змісту за допомогою різних мов (економічного, технічного, управлінського, соціологічного, екологічного і т.д.) і представлення її допомогою різних підсистем - це обумовлено постановкою конкретного завдання. Тому аналіз внутрішнього середовища організації завжди індивідуальний і неповторний. Але загальне для всіх організацій - повнота аналізу і його багатофакторність.

Іноді аналіз проводиться за функціональним принципом, коли об'єктом аналізу виступають функціональні підрозділи організації, але такий підхід може не забезпечити необхідної повноти і цілісності результату. Або проводиться стратегічний аналіз по окремих біз-несам або бізнес-процесам.

Структура параметрів ресурсної складової (а) і менеджменту (б) організації

Рис. 7.8. Структура параметрів ресурсної складової (а) та менеджменту (б) організації

На наш погляд, раціонально проводити аналіз внутрішнього середовища організації за двома напрямками: аналіз ефективності переробки основних видів ресурсів в організації та аналіз рівня менеджменту в організації (рис. 7.8).

Як ресурсів доцільно розглядати час, енергію, фінанси, матеріали, інформацію та людські ресурси. Аналіз характеристик менеджменту в організації складається з аналізу рівня стратегії, якості торгової марки, організаційної структури, іміджу, структури витрат та інноваційності організації. Подібний аналіз внутрішнього середовища назвемо аналізом переробки ресурсів та менеджменту (прима-аналіз).

(закінчення)

Рис. 7.8 (закінчення)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >