ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

З переходом вітчизняної економіки на ринкові відносини роль планування як на макро-, так і на мікрорівні не знизилася, а зросла. Істотно змінилася методологія планування.

Під час перебування планової економіки кожному підприємству доводилися контрольні цифри, на основі яких воно становило п'ятирічні плани з розбивкою по роках. Основною формою планування в цей період були п'ятирічні і річні плани. Підприємства були добре забезпечені офіційними матеріалами методичного характеру по розробці планів економічного і соціального розвитку. Розробка цього плану для підприємств була обов'язковою. З переходом на ринкові відносини від підприємств вже ніхто цього не вимагав. І багато хто з них відмовилися від планування, особливо детального, тим самим зробивши суттєву помилку.

Аналіз показує, що саме ті підприємства, які з переходом на ринкові відносини мало звертали увагу на внутрі фірмове планування, виявилися у важкому фінансовому становищі або зовсім банкрутами.

Прогнозування і планування є найважливішими складовими управління туристського підприємства і без них навряд чи можлива успішна його робота.

Прогнозування і планування дозволяють туристському підприємству:

 • • передбачити перспективу розвитку на майбутнє;
 • • більш раціонально використовувати наявні ресурси;
 • • уникати ризику банкрутства;
 • • більш цілеспрямовано і ефективно проводити науково-технічну та інвестиційну політику;
 • • передбачити позитивні і негативні фактори, які можуть вплинути на фінансовий стан і своєчасно вжити необхідних заходів;
 • • підвищувати ефективність туристського виробництва і покращувати фінансовий стан підприємства.

Для того щоб прогнозування і планування могли виконувати ці функції, вони повинні бути побудовані на наукових принципах і методах. Під принципами планування розуміються основні теоретичні положення, якими слід керуватися в процесі планування на підприємстві туризму.

До них відносяться:

 • • безперервність планування - на туристському підприємстві повинні розроблятися довгострокові, середньострокові і короткострокові (річні) плани. Середньострокові і довгострокові плани повинні систематично переглядатися й корегуватися з урахуванням обставин, що змінилися, а річні плани повинні випливати з середньострокових планів. Цим досягається безперервність планування на підприємстві;
 • • науковість - планування має здійснюватися на науковій основі, тобто на достовірній інформації та науково перевірених методах. Крім того, цей принцип означає, що в планах повинні використовуватися найостанніші досягнення науки і техніки, а також передові методи роботи окремих підприємств (наприклад, досвід роботи готельних мереж);
 • • націленість планів на раціональне використання всіх ресурсів підприємства, на підвищення ефективності виробництва і досягнення максимального прибутку;
 • • принцип провідних ланок і пріоритет їх реалізації - на підприємстві туризму завжди необхідно вибирати провідні ланки, від реалізації яких залежить успіх справи, і прагнути їх реалізувати в першу чергу. Вибір провідних ланок повинен грунтуватися на глибокому аналізі стану справ на підприємстві, а це під силу тільки професійним менеджерам;
 • • принцип взаємної ув'язки і координації - планування має охоплювати всі виробничі підрозділи підприємства з метою забезпечення збалансованості в роботі між ними.

Ці основні принципи використовувалися при плановій економіці, але вони не втратили своєї актуальності і для умов ринкової економіки. Однак ринкова економіка має свою специфіку, особливості, і тому названі принципи повинні бути доповнені принципами такого змісту:

 • • в основі плану економічного і соціального розвитку підприємства повинен бути добре розроблений прогноз - стратегія розвитку туристичного підприємства на майбутнє;
 • • облік і передбачення інфляційних процесів;
 • • знання перспективи розвитку туристичної індустрії (на регіональному, національному та міжнародному рівнях);
 • • облік кон'юнктури туристського ринку і прогнозування цін;
 • • знання і врахування поведінки своїх основних конкурентів.

Облік сукупності принципів при розробці плану розвитку підприємства туризму дозволяє уникнути багатьох помилок і скласти науково обґрунтований і достовірний план.

План інвестицій (інвестиційний план) є одним з розділів плану економічного і соціального розвитку підприємства сфери туризму, тому цей план в першу чергу залежить від запланованої виробничої програми підприємства, від науково-технічної та інвестиційної політики підприємства.

Таким чином, план інвестицій повинен витікати з стратегії підприємства на майбутнє, з науково-технічної та інвестиційної політики на підприємстві.

Планування інвестицій на підприємстві туризму - дуже важливий і складний процес. Його складність полягає в тому, що необхідно враховувати багато факторів, в тому числі і непередбачені, а також ступінь ризику вкладення інвестицій. Важливість цього процесу для підприємства полягає в тому, що плануванням інвестицій закладається основа його роботи на майбутнє. Якщо план інвестицій добре організований, підприємство буде працювати добре, а якщо погано - в майбутньому воно може стати банкрутом.

При плануванні інвестицій необхідно керуватися наступними правилами:

 • • план інвестицій на туристичному підприємстві повинен витікати з довгострокової стратегії його розвитку;
 • • інвестувати кошти у виробництво, в цінні папери має сенс тільки в тому випадку, якщо підприємство отримає більшу вигоду, ніж від зберігання грошей в банку;
 • • інвестувати кошти доцільно тільки в найбільш рентабельні проекти;
 • • інвестувати кошти можна буде тільки в тому випадку, якщо рентабельність інвестицій перевищує темпи інфляції;
 • • приймати остаточні рішення щодо інвестування тільки в тому випадку, якщо забезпечується найбільша економічна вигода з найменшим ступенем ризику.

Всі ці правила свідчать про нагальну потребу економічного обґрунтування інвестицій на основі глибоко проробленого плану функціонування та розвитку підприємства туризму.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >