ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Оцінка ризику інвестиційного проекту проводиться в такій послідовності:

 • • на першому етапі визначаються конкретні види ризику, відповідні аспектам підприємницької діяльності виробництва туристського продукту і послуг, і виявляються зовнішні і внутрішні чинники, що збільшують або зменшують конкретний вид ризику;
 • • на другому етапі проводиться аналіз виявлених чинників;
 • • на третьому етапі оцінюються конкретні види ризику з фінансової точки зору на основі двох підходів з урахуванням обраних методів моделювання:
  • - визначення фінансової спроможності (ліквідності) бізнес- проекту;
  • - визначення економічної перспективи при реалізації бізнес-проекту (ефективності вкладення фінансових коштів);
 • • на четвертому етапі встановлюється допустимий рівень ризику;
 • • на п'ятому етапі проводиться аналіз окремих операцій за обраним рівнем ризику;
 • • на шостому етапі розробляється комплекс заходів щодо зниження ризику (в разі позитивного рішення про доцільність реалізації проекту).

Підприємницький ризик інвестиційних проектів в туризмі, має математично виражену ймовірність настання втрати, що спирається на статистичні дані, може бути розрахований з досить високою точністю. Але щоб кількісно визначити величину фінансового ризику, необхідно знати всі можливі наслідки будь-якого окремого дії і ймовірність самих наслідків. Тому оцінку підприємницького ризику інвестиційного проекту в туризмі можна здійснювати із застосуванням комплексного показника категорії ризику.

Для розрахунку даного комплексного показника застосовується метод якісної оцінки господарських ризиків для підприємницької діяльності, заснований на логіко-аналітичному моделюванні складних систем, до яких відноситься і система туризму, шляхом опису системи підприємницьких ризиків; оцінки показників ризиків на різних рівнях і етапах інвестиційного проектування.

Метод полягає в декомпозиції підприємницьких ризиків на все більш прості складові (показники ризику) і подальшій оцінці категорії ризику з урахуванням отриманих оцінок показників ризику.

На першому етапі здійснюється структурування критеріїв ризику у вигляді ієрархії на підставі принципу декомпозиції. Ієрархія будується від варіанту розрахунку категорії через проміжні рівні (групи і підгрупи показників ризику) до найнижчого рівня, яким є перелік відповідних критеріїв ризику.

Передбачаються наступні рівні структурування категорії ризику.

А. Варіанти розрахунку категорії ризику:

 • • конкурсний відбір туристських ресурсів при наявності конкурентів;
 • • проектне фінансування робіт і послуг при будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні підприємств туризму (наприклад, готелів, ресторанів, місць розваг і т.д.) в наступних випадках:
 • - замовлення розміщується в компанії, яка є спеціально створеної для реалізації даного проекту (наприклад, керуюча компанія по розгортанню комплексної забудови великої туристської дестинації);
 • - замовлення розміщується в компанії, яка є чинною.

Б. Групи показників ризику:

 • • якість партнера, що включає ризики зниження кредитоспроможності партнера з урахуванням підгрупи показників ризику:
  • - фінансовий стан;
  • - обороти активів;
  • - кредитна історія;
  • - ефективність менеджменту;
 • • якість проекту, що включає розподіл ризиків на підгрупи показників:
 • - технологічні;
 • - виробничі;
 • - маркетингові;
 • - екологічні;
 • - політичні;
 • - валютно-фінансові;
 • - природні ризики і регіональні;
 • • якість процесу по реалізації рішень у підприємницькій діяльності, що включає розподіл ризику на підгрупи показників:
 • - структури фінансування та забезпечення; моніторингу;
 • - ступеня опрацювання проекту (контракту).

В. Підгрупи показників ризику. Кожна підгрупа розбивається на встановлені критерії і параметри ризику.

На другому етапі проводиться оцінка встановлених критеріїв і параметрів ризику в балах.

Третім етапом є синтез параметрів, критеріїв та показників ризику і вибір варіанту управлінського рішення. Зазначений процес проводиться над послідовністю ієрархій: в цьому випадку результати, отримані в одній з них, використовуються в якості вхідних даних при вивченні наступної. Спочатку визначаються значення показників ризику за критерієм ризику, далі визначаються підсумкові значення підгруп шляхом підсумовування значень показників підгрупи, помножених на вагові коефіцієнти.

Потім визначаються підсумкові значення груп шляхом підсумовування підсумкових значень підгруп, помножених на вагові коефіцієнти. І тільки після цього проводиться підсумовування підсумкових значень груп, помножених на вагові коефіцієнти.

приклад

Розглянемо проект розвитку туристичної дестинації (Краснодарський край, туристська дестинації - м.Сочі). Взяти участь в інвестуванні розвитку цієї зони відпочинку виявили бажання багато інвесторів. Для їх відбору була визначена відповідна методика, в якій, зокрема, запропонований спосіб квалиметрической оцінки стану підприємств-конкур- сантов і категорій ризиків. Залежно від отриманих значень (в балах) по табл. 8.4 визначалася категорія ризику і відповідний рекомендований варіант про вибір комерційного партнера.

Таблиця 8.4

варіанти вирішення

Загальна

кількість

балів

Категорія

ризику

варіант рішення

більше 70

1

Допуск до участі в конкурсі можливий і доцільний на запропонованих умовах

Від 50 до 70

2

Можливий допуск до участі в конкурсі, але потрібна доробка деталей контракту - поліпшення умов інвестування

Загальна

кількість

балів

Категорія

ризику

варіант рішення

Від 35 до 50

3

Можливий допуск до участі, але потрібна серйозна доробка деталей проекту

Від 20 до 35

4

Можлива участь, але потрібно кардинальна зміна контракту і самого інвестиційного проекту

менше 20

5

участь неможливо

Однак вибір партнера в даному випадку свідчить тільки про його хорошому фінансово-економічний стан і певний досвід роботи на туристичному ринку. Але якість партнера ще нічого не говорить про якість пропонованого проекту і заходів по реалізації рішень. Тому для розрахунку категорії ризику по цих факторах використовувалися вагові коефіцієнти, отримані експертним шляхом (табл. 8.5).

При проектній діяльності (ПД):

де К - група показника ризику «якість партнера»; КП - група показника ризику «якість проекту»; КД - група показника ризику «якість процесу по реалізації рішень у підприємницькій діяльності».

При проектному фінансуванні робіт і послуг при будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні в разі діючого підприємства (ДП):

Таблиця 8.5

Вагові коефіцієнти для розрахунку категорії ризику

Групи показників

вагові коефіцієнти

проектна

чинне

створене

діяльність

підприємство

підприємство

(ПД)

(ДП)

(СП)

Якість партнера (К)

0,4

0,2

0,1

Якість проекту (КП)

0,2

0,6

0,7

Якість процесу по реалізації рішень у підприємницькій діяльності (КД)

0,2

0,2

0,2

При проектному фінансуванні робіт і послуг при будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні в разі, коли для реалізації проекту спеціально створюється підприємство (СП):

Група показників «якість партнера» включає в себе чотири підгрупи (табл. 8.6).

Вагові коефіцієнти для розрахунку показників якості партнера

підгрупи

вагові коефіцієнти

пд

дп

СП

Фінансовий стан

0,5

0,3

0

обороти

0,1

од

0

Кредитна історія

0,3

0,3

0

менеджмент

од

0,3

1,0

Разом

1,0

1,0

1,0

Далі оцінюється кожна підгрупа групи «якість партнера» (в балах) відповідно до критеріїв. Так, підгрупа показника ризику «Фінансовий стан» оцінюється в балах за критеріями, вагові коефіцієнти яких наведені в табл. 8.7.

Таблиця 8.7

Коефіцієнти для розрахунку показника ризику фінансового стану партнера

Найменування критерію

значення

бал

ваговій

фінансового стану

показника

коефіцієнт

коефіцієнт абсолютної

більше 0,2

100

0,05

ліквідності (КД

Від 0,15 до 0,2

70

Від 0,1 до 0,15

50

від 0,05

30

до 0,01

0

менш 0,05

проміжний коефіцієнт

більше 0,8

100

0,4

покриття (К 2 )

Від 0,5 до 0,8

70

Від 0,4 до 0,5

50

Від 0,2 до 0,4

30

менше 0,2

0

коефіцієнт поточної

понад 1,8

100

0,15

ліквідності (К 3 )

Від 1,5 до 1,8

70

Від 1,0 до 1,5

50

Від 0,8 до 1,0

30

менше 0,8

0

коефіцієнт відношення

більше 1,5

100

од

власних і позикових

Від 1,0 до 1,5

70

коштів (К 4 )

Від 0,8 до 1,0

50

Від 0,4 до 0,8

30

менше 0,4

0

Рентабельність продукції (К 5 )

більш 0,15

100

0,3

Від 0,1 до 0,15

70

Від 0,06 до 0,1

50

від 0,03

30

до 0,06

0

менш 0,03

Аналогічний підхід використовується при визначенні ступеня ризиків при оцінки «кредитної історії», «якості менеджменту управління проектами» идр.

Особливу підгрупу складають ризики, пов'язані з зовнішнім середовищем (валютні, політичні, регіональні, екологічні), які коливаються в межах 0,05 ... 0,1 (табл. 8.8).

Підгрупи ризиків групи показника ризику «якість проекту» і їх вагові коефіцієнти

Таблиця 8.8

Підгрупи показника ризику

вагові коефіцієнти

пд

ДП

СП

валютні

0,15

ОД

од

політичні

0,1

0,1

0,05

Регіональні

од

од

0,05

екологічні

0,05

0,05

0,05

природні

0,05

0,05

0,05

Підсумковий бал по кожній підгрупі визначається як сума значень (балів) показників, що входять в підгрупу, з урахуванням критеріїв оцінки. Як приклад в табл. 8.9 наведені показники валютнофінансових ризиків.

Показники валютно-фінансових ризиків

Таблиця 8.9

показники

Критерії оцінки

бал

Залежність капітальних і поточних вкладень від валютних ризиків

Капітальні і поточні витрати і валюта кредиту збігаються

30

До 30% витрат здійснюються у валюті, відмінній від валюти кредиту

15

Більше 30% витрат здійснюються у валюті, відмінній від валюти кредиту

0

Залежність туристичних продуктів і послуг від валютних ризиків

Продукція реалізується в валюті кредиту

30

До 30% туристського продукту і послуг реалізується в валюті, відмінній від валюти кредиту

15

Більше 20% туристського продукту і послуг реалізується в валюті, відмінній від валюти кредиту

0

Залежність проекту від ризиків зміни кредитних ставок

Ціна туристичного продукту і послуг змінюється адекватно зміни кредитних ставок

40

До 20% туристського продукту і послуг реалізується за цінами, що не коректованим адекватно відсотковими ставками

20

показники

Критерії оцінки

бал

Більше 20% туристського продукту і послуг реалізується за цінами, що не коректованим адекватно відсотковими ставками

0

Таким чином, був запропонований метод оцінки ступеня ризику з використанням логіко-аналітичного моделювання для отримання управлінського рішення. Однак основна проблема застосування такого методу полягає в об'єктивності оцінки. Для підвищення ступеня достовірності якісної оцінки проектів з урахуванням ризиків необхідно створювати експертні групи професіоналів в сфері туризму і інвестування його розвитку. Визначається професіоналізм призначаються експертів, які в свою чергу оцінюють різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємств, що беруть участь в інвестиційному процесі, а також величину можливих ризиків по кожному виду діяльності. Наприклад, проектна діяльність підприємства оцінюється в 70 балів (з 100), а можливі ризики в реалізації проекту, які оцінюються експертом, складають 0,1, отже, ступінь ризику буде дорівнює 7. Подібним чином оцінюються всі ризики, які потім сумуються і виводиться загальна оцінка ризику проекту. За іншими проектами теж проводиться така ж оцінка ризиків і в підсумку вибирається оптимальний варіант, який має найнижчу оцінку (в балах) ризиків.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >