Прийоми розробки і виборів управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику

Необхідність обліку та оцінки ступеня ризику при розробці рішення

Під невизначеністю розуміється неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту (рішення), у тому числі пов'язаних з ними витрати і результати. Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттям ризику.

Фактори ризику та невизначеності підлягають обліку в розрахунках ефективності, якщо при різних можливих умовах реалізації витрати і результати за проектом різні.

При оцінюванні проектів найбільше істотними рекомендуються такі види непевності ризиків:

 • o ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
 • o зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю і постачання, закриття кордонів тощо);
 • o невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні або регіоні;
 • o неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрах нової техніки і технології;
 • o коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів і т.п .;
 • o невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих;
 • o виробничо-технологічний ризик (аварії і відмови устаткування, виробничий брак тощо);
 • o невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників;
 • o неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділової репутації підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань).

Організаційно-економічний механізм реалізації проекту, сполученого з ризиком, повинен включати специфічні елементи, що дозволяють знизити ризик або зменшити пов'язані з ним несприятливі наслідки.

У цих цілях використовуються:

 • o розроблені заздалегідь правила поведінки учасників в певних "позаштатні" ситуації (наприклад, сценарії, що передбачають відповідні дії учасників при тих чи інших змінах умов реалізації проекту);
 • o керуючий (координаційний) центр, що здійснює синхронізацію дій учасників при значних змінах умов реалізації проекту.

Невизначеність умов реалізації проекту не є заданою. У міру здійснення проекту учасникам надходить додаткова інформація про умови реалізації та раніше існувала невизначеність "знімається".

З урахуванням цього система управління реалізацією прийняття рішення повинна передбачати збір та обробку інформації про мінливих умовах його реалізації та відповідне коригування рішення, графіків спільних дій учасників, умов договорів між ними.

Для обліку факторів невизначеності і ризику при оцінці ефективності вирішення використовується вся наявна інформація про умови його реалізації, в тому числі і не виражається у формі будь-яких ймовірнісних законів розподілу. При цьому можуть застосовуватися такі три методи (у порядку підвищення точності):

 • o перевірка стійкості;
 • o коригування параметрів рішення та економічних нормативів;
 • o формалізований опис невизначеності.

Метод перевірки стійкості передбачає розробку сценаріїв реалізації проекту в найбільш ймовірних або найбільш "небезпечних" для будь-яких учасників умовах. По кожному сценарієм досліджується, як буде діяти у відповідних умовах організаційно-економічний механізм реалізації проекту, які будуть при цьому доходи, втрати і показники ефективності в окремих учасників, держави і населення. Вплив факторів ризику на норму дисконту при цьому не враховується.

Метод коригування параметрів рішення та економічних нормативів передбачає, що:

 • o терміни виконання робіт збільшуються на середню величину можливих витрат;
 • o враховується середнє збільшення вартості робіт, обумовлене помилками проектування, переглядом проектних рішень у ході їх реалізації непередбаченими витратами;
 • o враховуються запізнювання платежів, неритмічність поставок сировини і матеріалів, позапланові відмови устаткування, що допускаються персоналом порушення технології, що сплачуються і одержувані штрафи та інші санкції за порушення договірних зобов'язань;
 • o у випадку, якщо проектом не передбачено страхування учасника від певного виду інвестиційного ризику, до складу його витрат включаються очікувані втрати від цього ризику.

Метод формалізованого опису невизначеності (мет од сценаріїв) - найбільш точний спосіб обліку факторів невизначеності і ризику при оцінці ефективності рішення, але водночас і найбільш складним з технічної точки зору. При оцінці інвестиційних проектів цей метод включає наступні етапи:

 • o опис всіх можливих умов реалізації проекту (або у формі відповідних сценаріїв, або у виді системи обмежень на значення головних технічних, економічних тощо параметри проекту) і відповідають цим умовам (включаючи можливі санкції і витрати, пов'язані зі страхуванням і резервуванням ), результатів і показників ефективності;
 • o перетворення вихідної інформації про чинники непевності інформацію про можливості окремих умов реалізації і відповідних показників ефективності або про інтервали їхньої зміни;
 • o визначення показників ефективності проекту в цілому з урахуванням: невизначеності умов його реалізації - показників очікуваної ефективності.

Управлінське рішення вважається стійким і ефективним, якщо у всіх розглянутих ситуаціях інтереси учасників дотримуються, а можливі несприятливі наслідки усуваються за рахунок створених запасів і резервів або відшкодовуються страховими виплатами.

У міру збільшення вразливості бізнесу від фінансових ризиків багато компаній визнають, що пошук рішень проблем ризику може бути поставлений на професійну основу, тобто ризик може бути професійно керований. Ця обставина змусила по-особливому поглянути на роль і місце завідувача фінансовим відділом (фінансиста) компанії і радикальним чином змінити його фінансові функції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >