Методи аналізу управлінських рішень

Розглянемо порядок застосування основних методів і прийомів аналізу при оцінці ефективності прийняття і виконання управлінських рішень.

Метод порівняння дає можливість оцінити діяльність організації, виявити відхилення фактичних значень показників від базисних величин, встановити причини цих відхилень і знайти резерви подальшого поліпшення діяльності організації.

Індексний метод використовується при аналізі складних явищ, окремі елементи яких виміряти не можна. В якості відносних показників індекси необхідні для оцінки ступеня виконання планових завдань, а також для визначення динаміки різних явищ і процесів.

Цей метод дозволяє здійснити розкладання узагальнюючого показника за факторами абсолютних і відносних відхилень.

Балансовий метод полягає в зіставленні взаємопов'язаних показників діяльності організації для виявлення впливу окремих факторів, а також для пошуку резервів поліпшення діяльності організації. При цьому взаємозв'язок між окремими показниками виражається у вигляді рівності підсумків, отриманих внаслідок певних зіставлень.

Метод елімінування полягає в узагальненні методів індексного, балансового і ланцюгових підстановок, дає можливість виділити вплив окремо взятого фактора на узагальнюючий показник діяльності організації виходячи з припущення, що інші фактори діяли при інших рівних умовах, тобто так, як передбачалося за планом.

Графічний метод являє собою спосіб наочної ілюстрації діяльності організації, а також спосіб визначення ряду показників і спосіб оформлення результатів проведеного аналізу.

Функціонально-вартісний аналіз (ФСА) - метод системного дослідження, застосовуваного відповідно до призначення досліджуваного об'єкта (процеси, вироби) з метою підвищення корисного ефекту, тобто віддачі на одиницю сукупних витрат за життєвий цикл об'єкта. Найважливіша риса ФСА полягає у встановленні доцільності переліку функцій, які повинен виконувати проектований об'єкт в конкретних умовах або в перевірці необхідності функцій вже існуючого об'єкта.

Економіко-математичні методи аналізу використовуються з метою вибору оптимальних варіантів, що визначають управлінські рішення в існуючих або планованих економічних умовах.

За допомогою економіко-математичних методів аналізу можуть вирішуватися такі завдання:

  • o оцінка плану по виробництву продукції, розробленого із застосуванням економіко-математичних методів;
  • o оптимізація виробничої програми, її розподілу між цехами і окремими видами обладнання;
  • o оптимізація розподілу наявних виробничих ресурсів, розкрою матеріалів, а також оптимізація норм і нормативів запасів і витрати цих ресурсів;
  • o оптимізація рівня уніфікації окремих складових частин виробу, а також засобів технологічного оснащення;
  • o визначення оптимальних розмірів організації в цілому, а також окремих цехів і виробничих ділянок;
  • o встановлення оптимального асортименту продукції;
  • o виявлення найбільш раціональних маршрутів внутрішньозаводського транспорту;
  • o визначення найбільш раціональних термінів експлуатації обладнання та проведення його ремонтів;
  • o порівняльний аналіз економічної ефективності використання одиниці виду ресурсів з погляду оптимального варіанту управлінського рішення;
  • o розрахунок можливих внутрішньовиробничих втрат у зв'язку з прийняттям і виконанням оптимального рішення.

Отже, ефективність функціонування організації в значній мірі залежить від якості управлінських рішень. Це обумовлює важливість оволодіння усіма відповідальними працівниками управлінського апарату, і насамперед керівниками організацій теоретичними знаннями і практичними навичками розробки та впровадження оптимальних управлінських рішень.

Розробка і прийняття управлінського рішення - це, як правило, вибір одного з кількох альтернативних варіантів. Необхідність прийняття управлінських рішень обумовлюється свідомим і цілеспрямованим характером людської діяльності. Ця необхідність виникає на всіх етапах процесу управління і як частина будь функції менеджменту.

Характер прийнятих управлінських рішень перебуває під впливом повноти та достовірності інформації, наявної з даної ситуації. Виходячи з цього управлінські рішення можуть прийматися як в умовах визначеності (детерміновані рішення), так і в умовах ризику чи невизначеності (імовірнісні рішення).

Процес прийняття управлінських рішень - це циклічна послідовність дій суб'єкта управління, спрямованих на вирішення проблем даної організації та яке в аналізі ситуації, генерації альтернативних варіантів і виборі з них найкращого варіанту, а потім - здійсненні обраного управлінського рішення.

Практика підготовки та виконання управлінських рішень дає численні приклади похибок на всіх рівнях управління економікою. Це - наслідок дії багатьох причин, так як розвиток економіки складається з великої кількості різних ситуацій, які вимагають свого вирішення.

Найважливіше місце серед причин прийняття та впровадження малоефективних управлінських рішень займає незнання або недотримання технології їх розробки та організації їх виконання.

Важливу роль покликаний грати кібернетичний підхід до розробки управлінських рішень, який отримав популярність як теорії прийняття рішень. Він ґрунтується на широкому використанні математичного апарату і сучасної обчислювальної техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >