Управлінські рішення і відповідальність

Відповідальність та обов'язки

Відповідальність і обов'язки - невід'ємні атрибути діяльності. Повноваження і права, делеговані керівнику, формують коло проблем, які він повинен вирішувати, розробляючи та реалізуючи управлінські рішення. Згідно з угодою за цю роботу керівник отримує матеріальну і моральну винагороду. Повноваження і права немислимі без обов'язків і відповідальності за виконану роботу. У словнику С. І. Ожегова є наступні тлумачення ключових понять даної теми. Обов'язок - це коло дій, покладених на кого-небудь і обов'язкових для виконання. Виділяють службові та громадські обов'язки. Відповідальність - це необхідність, обов'язок віддавати кому-небудь звіт у своїх діях, вчинках. Відповідальність може бути офіційна та особиста (почуття відповідальності як риса характеру).

Різноманіття сфер діяльності компаній сформувало типову сукупність видів відповідальності (рис. 12.1).

Класифікація видів відповідальності

Рис. 12.1. Класифікація видів відповідальності

Професійна відповідальність і обов'язки керівника відображаються в посадових інструкціях компанії. Типова посадова інструкція керівника містить чотири розділи: загальні положення, обов'язки, права та відповідальність.

Посадова інструкція начальника бюро економічного аналізу планово-економічного відділу наведена нижче.

Розділ "Загальні положення". 1. Начальник бюро економічного аналізу безпосередньо підпорядковується начальнику планово-економічного відділу. 2. Начальник бюро економічного аналізу керується у своїй роботі Положенням про планово-економічному відділі та цією посадовою інструкцією. 3. На посаду начальника бюро економічного аналізу призначаються особи з вищою економічною або інженерно-економічною освітою і стажем економічної роботи не менше трьох років або середньою спеціальною освітою і стажем економічної роботи не менше п'яти років.

Розділ "Обов'язки". 1. Організовувати та проводити спільно з іншими підрозділами комплексний економічний аналіз діяльності організації та її підрозділів для виявлення резервів і розробляти рекомендації, спрямовані на випуск конкурентоспроможної продукції. 2. Проводити аналіз нормативів, застосовуваних у плануванні техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності організації, встановлювати нові прогресивні нормативи. 3. Брати участь у розробці організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення постановки і методів економічної роботи в організації. 4. Розробляти спільно з іншими підрозділами заходи щодо підвищення рівня рентабельності організації та окремих видів продукції. 5. Брати участь в обгрунтуванні рівня якості продукції, у розрахунках з техніко-економічного обгрунтування розвитку внутрішньозаводської спеціалізації і кооперування. 6. Здійснювати методичне керівництво і контроль за розрахунками, проведеними підрозділами з обгрунтування інвестицій, передової технології, ліцензійних угод, раціоналізації і винахідництва. 7. Підготовляти для керівництва організації необхідні матеріали за результатами економічного аналізу роботи організації. 8. Організовувати і контролювати спільно з головною бухгалтерією результати і витрати в роботі виробничих підрозділів з випуску продукції (товарів, послуг, інформації або знань). 9. Брати участь у розробці системи показників для оцінки діяльності цехів і служб організації відповідно до специфіки їх роботи. 10. Використовувати сучасні програмні засоби та інформаційні технології для підвищення якості та продуктивності виконуваних робіт.

Розділ "Права". 1. Брати участь в аналізі ринкової інформації. 2. Доповідати керівництву планово-економічного відділу про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції. 3. Вносити пропозиції але вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

Розділ "Відповідальність". Начальник бюро економічного аналізу планово-економічного відділу несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків. В якості професійної відповідальності можуть застосовуватися заходи юридичної, дисциплінарної та економічної відповідальності.

В даний час все більше поширення знаходить страхування економічних ризиків професійної відповідальності. Наприклад, страхування професійної відповідальності нотаріуса, водія автомобіля, аудитора.

Юридична відповідальність частково або повністю стосується тих видів відповідальності, в яких закріплені регламенти, що входять до складу державних законів і норм державного регулювання, наприклад, до Цивільного, Кримінального та Трудовий кодекси. Юридична відповідальність реалізується у формі зауваження, виконання запропонованих дій, взяття під варту, арешту.

Дисциплінарна відповідальність за бездіяльність або неналежне виконання завдання реалізується у формі стягнення, зауваження, догани, переведення на іншу роботу, звільнення.

Економічна відповідальність покликана компенсувати повний або частковий збиток від управлінських рішень, нанесений керівником в матеріальній або грошовій формі.

Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення, порушення прав і свобод громадян. Базою для реалізації адміністративної відповідальності є адміністративне та цивільне право та інші регламенти.

Етична відповідальність настає в разі порушення керівником етичних норм, представляють собою систему загальних цінностей і правил етики, дотримання яких обов'язкове для всіх працівників організації. Етичні норми включають оцінки сенсу життя, призначення людини, змісту добра і зла, морального боргу, моральних принципів та ідеалів (благородство, ввічливість, витримка, гуманізм, довіра, єдність слова і діла, щирість, правдивість, принциповість, самовладання, скромність).

Відповідальність реалізується у формі зміни громадської думки про керівника, винесення йому громадського осуду, оголошення про його невідповідність посади з етичних міркувань. Прикладів реалізації такої відповідальності у світовій практиці можна знайти досить багато.

Політична відповідальність настає за неправильну або неналежну діяльність суб'єкта державної влади та управління, а також діяльність суб'єкта суспільних угруповань. Спроби притягнення до політичної відповідальності конкретних політичних діячів робилися в різних країнах, у тому числі в Чилі, колишньому СРСР. Формами реалізації відповідальності можуть бути відставка, імпічмент, перевибори.

Партійна відповідальність настає за діяльність партійного функціонера, істотно розходиться з статутними документами і рішеннями представленої їм політичної організації. Відповідальність реалізується у формі осуду, виключення з партії, виведення з керівного складу партії.

Матеріальна відповідальність зазвичай застосовується по відношенню до компаній з обмеженою відповідальністю. Так, у ст. 3 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю записано, що суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Соціальна і екологічна відповідальність далі розглянуті більш докладно.

Всі ці види відповідальності можна класифікувати:

  • o але рівнях відповідальності (міжнародний, державний, рівень компанії та її підрозділів і рівень власного Я (перед самим собою));
  • o часу відповідальності (за минулі, справжні або майбутні результати вже прийнятого рішення). Наприклад, відповідальність керівників фашистської Німеччини за злочинні рішення в роки Другої світової війни, відповідальність ідеологів приватизації в Російській Федерації за рішення, що призвели до несправедливого розділу загальнонародної власності;
  • o збитку, викликаного помилковими рішеннями (відповідальність за істотної шкоди і має строки давності; збиток, відповідальність за яким має термін давності - як правило, 3 або 5 років, - і збиток, відповідальність за яким не передбачена).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >