Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу

Загальна характеристика методів прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу.

При прийнятті рішень на основі детермінованого факторного аналізу встановлюється точна функціональна зв'язок між впливом факторів х, і результативним показником у. Найбільш часто в економічному аналізі зустрічається детерміноване моделювання наступних типів факторних систем:

У детермінованому факторному аналізі одним з ключових питань залишається визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників. Для цього використовуються способи: ланцюгових підстановок; індексний; абсолютних різниць; відносних різниць; пропорційного розподілу; інтегральний; логарифмування та ін.

Перші чотири з перерахованих способів (ланцюгових підстановок, індексний, абсолютних різниць, відносних різниць, пропорційного ділення) формуються на принципі елімінування - виключення впливу всіх факторів на величину результативного показника, крім одного. При цьому вважається, що всі фактори незалежні, тому змінюється спочатку один, потім два, потім три і т.д.

Метод ланцюгових підстановок

Полягає у визначенні ряду проміжних значень результативного показника у шляхом послідовної заміни базисної величини кожного впливає факторного "о- ° о <зі> ^ 0 на звітну а, Ь, С |, й. В результаті забезпечується виділення впливу кожного фактора. Наприклад, зв'язок між результативним показником У і впливають факторами а, Ь, с, ї визначається мультиплікативної моделлю

Тоді базисне значення Уп розраховується за формулою

Звітне значення результативного показника У визначається виразом

Умовні значення результативного показника Уф Уь, ¥ с, У, и розраховуються відповідно з виразів:

Тоді вплив кожного фактора на результат можна описати у вигляді

Індексний метод

Побудований на обчисленні відносних показників динаміки, просторових порівнянь, виконання плану (нормативу, прогнозу) і т.д.

Основна форма індексу - агрегатний (лат. Аё? Ща1ш - складається, Просумованих), в якому чисельник і знаменник представляють собою набір ("агрегат") безпосередньо несумірних і неподдающихся підсумовуванню елементів - суму творів двох величин, одна з яких змінюється (індексується), а інша залишається незмінною (вага індексу).

Прикладом загального індексу кількісних показників може служити агрегатний індекс вартості продукції або товарообігу:

де ^ ярь Т * Цороєв - вартість продукції відповідно звітного і базисного періодів; р'р0 - ціни одиниці продукції в звітному і базисному періодах відповідно (р - лат. ргеНіт); Ц, ц§ - кількість будь-якої продукції в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах відповідно.

Індекс показує у скільки разів змінилася вартість продукції звітного періоду в порівнянні з базисним.

Агрегатний індекс фізичного обсягу продукції відображає зміну тільки одного фактора - индексируемого показника обсягу продукції д, що реалізується за одним і тим же цінами, наприклад базисним р§:

Цей же загальний індекс фізичного обсягу 1 (1 можна представити у формі середнього арифметичного індексу

де L = <7i / <? o - індивідуальний індекс обсягу продукції.

Такий індекс використовується, наприклад, коли невідомі кількості вироблених окремих видів продукції в натуральних вимірах, але відомі індивідуальні індекси iq загальна вартість продукції базисного періоду Wo-

В аналітичних цілях може бути також використаний загальний індекс фізичного обсягу 1 (р поданий у формі середнього гармонійного індексу

Розглянуті вище загальні індекси розраховуються для кількісних показників. Поряд з ними широкого поширення набули загальні індекси якісних показників.

Характерними прикладами загальних індексів якісних показників служать агрегатні індекси цін.

Агрегатний індекс з вагами обсягу продукції по звітному періоду, запропонований в 1874 р німецьким економістом Г. Пааше, обчислюють за формулою

де Х <71 /? 1 - фактична вартість товарів у звітному періоді;'ЯРо ~ умовна вартість товарів, реалізованих у звітному періоді за цінами базисного періоду.

Агрегатний індекс з вагами обсягу продукції по базисного періоду, запропонований в 1864 р німецьким економістом Е. Ласпейреса, обчислюють за формулою

Значення індексів цін Г. Пааше і Е. Ласпейреса для одних і тих же даних не збігаються, оскільки мають різне економічне зміст. Індекс цін Г. Пааше характеризує зміну цін звітного періоду в порівнянні з базисним по товарах, реалізованим у звітному періоді і фактичну економію (або перевитрата) від зміни цін. Індекс цін Е. Ласпейреса характеризує зміну цін звітного періоду в порівнянні з базисним по товарах, реалізованим у базисному періоді і економію (або перевитрата), яку можна було б отримати від зміни цін (тобто умовну економію).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >