Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем

Метод Маркетинг Мікс

Метод Маркетинг Мікс, відомий ще як метод "Чотири Р (Пі)" за початковими літерами англійських слів Product (товар), Place (місце, в даному контексті збут), Price (ціна) і Promotion (просування, тобто стимулювання збуту ), базується на розгляді можливостей стратегічного розвитку з позицій інструментів маркетингу, включаючи такі елементи, як продукт, ціна, місце, просування, упаковка, покупка, клієнти, персонал і досвід покупця (рис. 19.1).

Метод Маркетинг Мікс

Рис. 19.1. Метод Маркетинг Мікс

Метод GAP-аналізу

Метод gар-аналізу (табл. 19.1) дозволяє здійснити стратегічний аналіз ринкових розривів (проломів), спрямований на пошук кроків для досягнення мети заповнення цих проломів, включаючи: визначення поточного значення; визначення максимально доступного значення; прогнозування розвитку і розробку сценаріїв; розробку планів по досягненню поставлених цілей.

Метод матриці BCG

Матриця ВСG (Бостонської консультативної групи, Б КГ) як інструмент стратегічного аналізу і планування дозволяє проаналізувати актуальність продуктів компанії, виходячи з їх становища на ринку относи-

Таблиця 19.1. Метод gар-аналізу

Метод gар-аналізу

тельно зростання ринку даної продукції та займаної частки на ринку на основі концепції життєвого циклу товару і ефекту масштабів виробництва.

На рис. 19.2 наводиться матриця БКГ. У даному варіанті використовує показники відносної ринкової частки (вісь X) і відносної швидкості росту ринку (вісь У) для окремих оцінюваних продуктів. Швидкість росту ринку визначається за деякий інтервал часу - скажімо, за рік.

Матриця ВСG стратегії розвитку організації

Рис. 19.2. Матриця ВСG стратегії розвитку організації

В основу даної матриці покладені наступні допущення: чим більше швидкість росту, тим більше можливості розвитку; чим більше частка ринку, тим сильніше позиції організації в конкурентній боротьбі.

Перетин цих двох координат утворює чотири квадранти. Якщо продукти характеризуються високими значеннями обох показників, то вони називаються "зірками" - їх слід підтримувати і зміцнювати. Якщо продукти характеризуються високим значенням показника X і низьким У, то вони називаються "дійними коровами" і служать генераторами грошових коштів організації, оскільки в даному випадку не потрібно вкладати кошти в розвиток продукту і ринку (ринок не росте або росте незначно), але за ними нема майбутнього. При низькому значенні показниках і високому У продукти називаються "важкими дітьми": їх необхідно спеціально вивчати, щоб встановити, чи не зможуть вони при відомих інвестиціях перетворитися на "зірки". Коли як показник X, так і показник У мають низькі значення, то продукти називаються "невдахами" ("собаками", "догами"), які приносять або малий прибуток, або малі збитки; від них слід по можливості позбуватися, якщо немає вагомих причин для їх збереження (можливе поновлення попиту, відносяться до соціально значущими продуктами і т.п.).

Як правило, для матриці БКГ застосовується третій показник, значення якого пропорційно радіусу кола, проведеної навколо точки, що характеризує положення продукту в матриці. У якості такого показника в більшості випадків використовуються обсяг реалізації або прибуток.

Матриця БКГ будується як для окремих ринків, так п для сумарного ринку. Крім того, крім рівня окремих продуктів, матриця застосовується на рівні стратегічної господарської одиниці (схе) і організації в цілому. У цьому випадку на матрицю наносяться не окремі продукти, а дані за результатами діяльності окремих схе або організацій-конкурентів в цілому. Відомі випадки використання матриці БКГ при проведенні міжкраїнових порівнянь.

За допомогою даних матриці БКГ керуй гелі вирішують питання визначення напрямків переважного інвестування з метою завоювання більшої ринкової частки, а може бути - зняття з виробництва якогось продукту.

До числа принципових недоліків матриці БКГ, перш за все, відноситься наступний: вона не враховує взаємозалежності (синергетичного ефекту) окремих видів бізнесу - якщо така залежність існує, дана матриця дає перекручені результати. Далі слід зазначити, що оцінка привабливості ринку за показником швидкості зміни обсягу продажів і сили позиції бізнесу за показником ринкової частки є сильним спрощенням. Скоріше, по кожному цьому напрямку повинна бути проведена багатокритеріальна оцінка, що і робиться при використанні матриці компанії General Electric (GE): портфельної матриці МакКинси.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >