Змішаний метод оцінки якості продукції

Часто ні диференційний, ні комплексний методи оцінки рівня якості складної продукції не дають можливості адекватної оцінки технічного рівня машин, обладнання та іншої техніки. При оцінці якості і технічного рівня складної технічної продукції, що має велику номенклатуру показників її властивостей, за допомогою диференціального методу практично неможливо зробити строго обгрунтований висновок. Використання тільки одного комплексного методу в такому випадку теж не дозволяє об'єктивно врахувати всі значимі властивості оцінюваної продукції. Тому при оцінці технічного рівня і якості складної і особливо багатофункціональної технічної продукції використовують змішаний метод, заснований на спільному використанні диференціального й комплексного методів оцінки.

Змішаний метод оцінки рівня якості технічної продукції використовують в тих випадках, коли одиничних показників властивостей досить багато, вони різноманітні, а аналіз значень кожного показника скрутний, що не дає можливості зробити узагальнюючий висновок про якість та технічний рівень продукції.

Сутність змішаного методу і послідовність дій полягають у наступному.

  • 1. Все або частина одиничних показників властивостей об'єднують в групи, для яких визначають груповий (комплексний) показник. Об'єднання одиничних показників в групи проводиться залежно від мети оцінки якості: при проектуванні і конструюванні вироби, при виготовленні і на різних етапах експлуатації. Найбільш значимі і характерні одиничні показники можна в групи не включати, а розглядати їх поряд з груповими.
  • 2. Чисельні значення отриманих групових (комплексних) показників і самостійно враховуються одиничних показників зіставляють з відповідними базовими показниками, тобто застосовують принцип диференціального методу оцінки сукупності властивостей продукції.

При змішаному методі оцінку рівня якості технічної продукції розраховують, наприклад, за формулою

де п - число одиничних показників, що враховуються самостійно; а, - - коефіцієнт вагомості 1-го одиничного показника з основної у-ї групи властивостей, що враховуються самостійно; Л - коефіцієнт вагомості інших т груп властивостей (крім врахованих самостійно / -й основної групи); К0Ц1 К6яз - відносна фактична і базова оцінка решти т груп властивостей без / -й основної групи.

Таким чином, в змішаному способі одна з груп показників (основна) розглядається детально за окремими показниками, а решта групи показників враховуються за інтегральною оцінкою зі своєю вагомістю.

Показник Ук, отриманий змішаним методом оцінювання рівня якості продукції, є узагальненим і комплексним одночасно.

Метод інтегральної оцінки рівня якості продукції

Інтегральний показник рівня якості оцінюваного виробу знаходять як частка від ділення значення інтегрального показника властивостей оцінюваного виробу на відповідне базове значення, тобто

Інтегральним показником якості Кш, називається показник, що характеризує в найбільш загальній формі ефективність роботи виробу.

Підсумковим показником рівня якості продукції, у тому числі і технічного рівня промислових виробів, може бути не тільки інтегральний показник, але і узагальнений або комплексний, що враховує кілька різних по суті показників, а також і головний (визначальний) показник. Підсумковий показник - це показник, за яким дається загальна оцінка рівня якості дослідженої продукції.

Інтегральний показник якості У || Н приймають для розрахунку тоді, коли встановлений сумарний корисний ефект від експлуатації і сумарні витрати на створення і експлуатацію виробу. Інтегральний показник якості є комплексний показник у вигляді відношення сумарного корисного ефекту від експлуатації до сумарних витрат на його створення, придбання, монтаж у споживача, наладку і т.п. Його розраховують двояко: або як відношення сумарного корисного ефекту, вираженого в натуральних одиницях виміру, від експлуатації виробу до витрат на його створення і експлуатацію за весь термін служби

де корисний технічний ефект, тобто кількість одиниць продукції або виконаної виробом роботи за весь термін експлуатації; Ср, Сп, Се - відповідно витрати на розробку, виробництво і експлуатацію виробу.

Таким чином, інтегральний показник якості характеризується корисним ефектом, припадає на одну грошову одиницю сумарних витрат.

Формула (22.21) безпосередньо придатна для визначення інтегрального показника якості виробу з терміном служби до одного року.

При терміні служби виробу більше одного року інтегральний показник якості Кт (22.21) може бути уточнений шляхом приведення всіх грошових потоків, що характеризують витрати, до одного моменту часу - дисконтуванням:

де IV, - технічний ефект від використання виробу в £ -й рік; С, - сумарні витрати, пов'язані з технічним виробом в £ -й рік; Т - термін служби технічного вироби; I - ставка дисконтування грошових потоків.

Розглянемо для прикладу інтегральний техніко-економічний показник рівня якості повой моделі фрезерного обробного центру, порівнявши його з базовою моделлю (табл. 22.4).

Таблиця 22.4. Вихідні дані

Показники якості

Значення показника

оцінюваного верстата

базового верстата

Річна продуктивність при безвідмовної роботі, млн дет.

20

5

Час простоїв через технічного обслуговування і ремонту,%

1

3

Вартість обробного центру, млн руб.

10

1,5

Річні витрати на ремонт, тис. Руб.

125

60

Інші річні експлуатаційні витрати, тис. Руб.

200

85

Термін служби, років

5

5

Річний ефект від експлуатації базового обробного центру з урахуванням витрат часу на технічне обслуговування та ремонт становить

та /, = 5 (1 - 0,03) = 4850000 деталей,

а оцінюваного обробного центру

= 20 (1 - 0,01) = 19800000 деталей.

При терміні служби обробних центрів більше одного року і при ставці дисконтування! = 15%, інтегральний показник якості розраховується за формулою (22.21).

Тоді інтегральний показник для оцінюваного обробного центру

Інтегральний показник для базового обробного центру

Рівень якості оцінюваного обробного центру в порівнянні з базовим

Оскільки Ук> 1, отже, фрезерний обробний центр поліпшеною модифікації володіє за сукупністю властивостей більш високим рівнем якості.

Дана оцінка дійсно носить інтегральний характер, оскільки містить і функціональні характеристики (у вигляді продуктивності), та експлуатаційні характеристики (у вигляді часу простоїв через технічного обслуговування та ремонту), а також вартісні характеристики з урахуванням вартості виробів, річних витрат на ремонт та інших річних експлуатаційних витрат, рознесені в часі і приведених до порівнянної увазі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >