Метод оцінювання якості продукції за її економічної ефективності

Економічна ефективність продукції - одна з найважливіших характеристик її якості. Чим більше економічна ефективність використання оцінюваної продукції, тим якісніше вона порівняно з іншою аналогічною продукцією.

У найзагальнішому і найпростішому випадку економічний ефект (Е) дорівнює різниці між результатом економічної діяльності у вигляді доходу (Д) і сумарними витратами (3) на його отримання, тобто

Е = Д-3.

Інакше кажучи, економічний ефект (Е) у вигляді прибутку (П) складається з доходу (Д) за вирахуванням витрат (3). Для виробника продукції

П = Ц- <2- 3,

де Ц - ціна продукції; () - Кількість (обсяг) реалізованої продукції; 3 - витрати на виробництво продукції.

Витрати на виробництво можна розділити на групи за трьома ознаками:

 • а) по динаміці щодо обсягу випуску;
 • б) можливості віднесення на конкретний об'єкт калькуляції;
 • в) ступеня регульованості.

За динаміці щодо обсягу випуску виділяють:

 • o постійні витрати, які не змінюються при зміні обсягу випуску продукції;
 • o змінні витрати, які змінюються прямо пропорційно обсягу випуску продукції;
 • o змішані витрати, які змінюються при зміні обсягу випуску продукції, але не в прямій пропорції (тобто містять в собі постійну і змінну складову).

За можливості віднесення на конкретний об'єкт калькуляції виділяють:

 • o прямі витрати, ставлення яких до конкретного об'єкта калькуляції (наприклад, виду продукції) простежується безпосередньо;
 • o непрямі витрати, які неможливо безпосередньо ототожнити з конкретним об'єктом калькуляції.

За ступеня регульованості виділяють:

 • o повністю регульовані витрати, що відображають чітку (функціональну) взаємозв'язок між "входом" і "виходом" процесу виробництва (наприклад, витрати на основні матеріали для виробництва);
 • o частково регульовані (довільні) витрати, що виникають періодично (наприклад, витрати на рекламу, маркетинг або НДДКР), для яких жорстка функціональна зв'язок між "входом" і "виходом" відсутня;
 • o слабо регульовані (задані) витрати, на величину яких неможливо впливати (наприклад, витрати на будівництво виробничого цеху).

Так, при розподілі витрат 3 на постійні Зо і питомі змінні зг, (де 3 = Зо + зг, ■ (2), можна оцінити прибуток підприємства від випуску продукції в розрахунку на один карбованець витрат, тобто рентабельність виробництва продукції

Стосовно до одиниці виробленої продукції наведена рентабельність визначається виразом

Рівень якості оцінюваної продукції по економічній ефективності У3 визначається за формулою

де П, 2п | 1 і П <2 & 1 - сумарний прибуток від оцінюваної продукції і від базової продукції при одному і тому ж обсязі випуску (2; Рдоц і Рд &, - приведена рентабельність оцінюваної і базової продукції відповідно.

У принципі будь інтегральний показник якості продукції, що є за своєю суттю техніко-економічним, може бути перетворені в економічний показник, якщо відома вартість продукції і ціна її корисності.

Метод експертної оцінки якості продукції

Експертний метод - це метод вирішення завдань, заснований на використанні узагальненого досвіду та інтуїції фахівців-експертів. Експертний метод оцінки рівня якості продукції використовується в тих випадках, коли неможливо або дуже важко використовувати методи об'єктивного визначення значень одиничних або комплексних показників властивостей такими методами, як інструментальний, емпіричний чи розрахунковий.

Експертний метод (або експертний метод, тобто метод експертних оцінок) в кваліметрії виражається сукупністю кількох різних методів, які являють собою різновиди, модифікації методу експертиз.

Відомі різновиди експертного методу застосовуються скрізь, де основою рішення служить колективне рішення компетентних людей (експертів). Так, вирішення різних рад, конференцій, нарад, комісій, а також екзаменаторів при оцінці знань учнів і т.п. -все це рішення, що приймаються експертними методами.

Експерт - це фахівець, компетентний у вирішенні даної задачі (лат. - Досвідчений). Компетентність експерта щодо об'єкта дослідження - професійна компетентність, а щодо методології прийняття експертного рішення досліджуваної задачі - це експертна компетентність. Експерт повинен бути неупередженим і об'єктивним при оцінюванні об'єкта дослідження.

Експертні методи оцінювання якості продукції можуть використовуватися при формуванні відразу загальної оцінки (без деталізації) рівня якості продукції, а також при вирішенні багатьох приватних питань, пов'язаних з визначенням показників властивостей чого-небудь. Отже, експертні методи знаходять застосування:

 • o при загальній (узагальненої) оцінці якості продукції;
 • o класифікації оцінюваної продукції;
 • o визначенні номенклатури показників властивостей оцінюваної продукції;
 • o визначенні коефіцієнтів вагомості показників властивостей продукції;
 • o оцінюванні показників якості продукції органолептичним методом;
 • o виборі базових зразків і безрозмірних значень базових показників якості;
 • o визначенні підсумкового комплексного показника якості на основі сукупності одиничних і комплексних (узагальнених і групових) показників;
 • o атестації продукції та сертифікації.

Експертний метод оцінки рівня якості продукції не може бути застосований, якщо є можливість оцінити якість іншими аналітичними або експериментальними методами з більшою точністю або з меншими витратами.

Результати загальної експертної оцінки такого складного комплексу властивостей, яким є якість продукції, мають елементи невизначеності та необґрунтованості. Тому експертна оцінка якості продукції в цілому визнається попередньої, ненасиченої інформаційно і тільки в першому наближенні, орієнтовно характеризує якість оцінюваного виробу. На основі такої експертної оцінки якості очевидно немає можливості приймати будь-які інженерно-технічні рішення. Цей метод може, наприклад, використовуватися при комерційних угодах, коли немає конкретних (чисельно виражених) відомостей про рівень якості придбаної продукції і т.п.

Слід зазначити, що експертний метод для оцінки показників багатьох властивостей технічної та іншої продукції є єдино можливим, застосовується досить широко, для чого розроблено відповідні методики.

Об'єктом експертизи (експертних оцінок) в нашому випадку можуть бути окремі споживчі властивості або їх сукупності.

Критерії, за якими здійснюється експертиза якості, поділяються на загальні та конкретні.

До загальним критеріям ставляться сформовані у суспільстві ціннісні орієнтири, уявлення і норми. Конкретні критерії для експерта - це реальні вимоги до якості продукції даного виду, встановлені в нормативно-технічних та інших обов'язкових для виконання документах. У формі конкретних критеріїв виступає також комплекс базових значень показників властивостей, що характеризують плановану або проектовану продукцію. Характеристики реально існуючих високоякісних виробів, що виготовляються в країні або за кордоном, теж вважаються конкретними критеріями для експертів.

З метою підвищення достовірності, точності, надійності та відтворюваності експертних оцінок, експертизу здійснюють шляхом прийняття групового рішення компетентними людьми. Для оцінки рівня якості продукції створюється експертна комісія, що складається з експертної та робочої груп.

До експертної групи включаються висококваліфіковані та спеціально підготовлені працівники в галузі створення і функціонування оцінюваної продукції: дослідники, конструктори, технологи, дизайнери, товарознавці, економісти і т.д. Число експертів, що входять до групи, залежить від необхідної точності середніх оцінок і повинно складати від 7 до 20 осіб. При заочному опитуванні верхня межа кількості опитуваних експертів не обмежується.

Експертна група (комісія) користується експертними способом отримання інформації про показники якості оцінюваної продукції. При цьому експертна група може приймати рішення па основі усереднення оцінок експертів або проводячи голосування експертів (метод "комісій"). З метою зменшення суб'єктивності в експертному методі, рекомендується проводити кілька турів опитувань експериментів.

Експертний метод "комісій" полягає в тому, що в ньому використовується як би голосування. Спочатку оцінки виставляють експерти незалежно один від одного. Після відкритого обговорення виставлених оцінок експерти знову незалежно один від одного дають оцінки кожному об'єкту. Згодом за скоригованими індивідуальним оцінками розраховують експертну оцінку. Цю роботу проводить робоча група експертної комісії. Крім того, робоча група організовує процедуру опитування експертів, аналізує отримані результати і складає висновок експертної комісії.

Рекомендується, щоб для оцінок однотипної продукції експертна комісія формувалася з постійних експертів і членів робочої групи. Це бажано тому, що в процесі роботи щодо постійної комісії накопичується досвід роботи, відбувається навчання її членів, виробляються загальні підходи і принципи, а це підвищує ефективність роботи експертної комісії.

Перелік і послідовність основних етапів роботи експертної комісії полягає в наступному:

 • o призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення робіт з експертної оцінки якості продукції;
 • o формування експертної і робочої груп;
 • o розробка класифікації та визначення номенклатури показників якості оцінюваної продукції;
 • o підготовка анкет і пояснювальних записок для опитування експертів;
 • o оцінювання та опитування експертів;
 • o обробка експертних оцінок;
 • o аналіз та оформлення результатів експертної оцінки якості (або показників якості) продукції.

У практиці експертної оцінки якості, зокрема при експертній оцінці споживчих властивостей продукції, як правило, застосовуються комплексна і оперативна експертизи.

Комплексна експертиза проводиться для всебічного вивчення та оцінки якості груп однорідних виробів, що випускаються промисловістю серійно. У зв'язку з цим при експертизі реалізують системний, комплексний підхід до аналізу та оцінювання продукції. При комплексній експертизі отримують не тільки більш повну характеристику оцінюваного об'єкта, а й певний науковий, методичний та нормативний матеріал, що використовується при проведенні інших видів експертизи.

Оперативна експертиза формується на даних, отриманих при проведенні попередніх комплексних експертиз. Цей прийом дозволяє істотно скоротити об'єм і терміни експертних робіт при достатній глибині та обгрунтованості експертних висновків.

При експертному методі оцінку рівня якості або показника тієї чи іншої властивості продукції визначають в безрозмірних одиницях.

Головним чином, використовують один з наступних методів експертного оцінювання якості:

 • o метод переваги;
 • o метод рангу;
 • o перший метод попарного зіставлення;
 • o другий метод попарного зіставлення;
 • o метод повного попарного зіставлення;
 • o метод послідовних зіставлень;
 • o метод бальної оцінки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >