Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень на основі бізнес-моделей новаторів бізнесу

В якості основи для управління параметрами життєвого циклу інновацій розглядалися відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу (табл. 24.1).

Результати визначення методом експертних оцінок раціональних моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування максимально відповідають етапам життєвого циклу інновацій наведено в табл. 24.2.

Отримані результати свідчать про те, що:

o в передінвестиційній фазі (етапи 1-2) доцільно використовувати моделі кастомінга і управління ланцюжком цінностей;

Таблиця 24.1. Відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу

Відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу

Таблиця 24.2. Визначення раціональної сукупності моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування (результати рейтингової оцінки)

Визначення раціональної сукупності моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування (результати рейтингової оцінки)

  • o активної інвестиційної фазі (етапи 3-6) доцільно використовувати моделі аутсорсингу, споживчих рішень і "комутатора";
  • o активної виробничої фазі (етапи 7-10) моделі піраміди продукції, багатошаровою прибутку, широкого асортименту однієї категорії та дистрибуції з низькими витратами;
  • o фазі зрілості інновації (етапи 11 - 12) доцільно використовувати модель доступу споживача через особливі канали і модель фактичного стандарту.

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації

Загальна характеристика методів аналізу господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності (ЛХД) фірми відіграє важливу роль в системі управління фірмою.

Він покликаний визначити:

  • o економічну ефективність виробничо-збутової діяльності фірми, досягнення поставлених цілей;
  • o можливі напрямки розвитку цієї діяльності на поточний і перспективний періоди з погляду забезпеченості необхідними фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами.

Оскільки вихідними пунктами управлінського циклу служать маркетинг і планування, то АХД спрямований на забезпечення необхідною інформацією насамперед цих функцій.

Велику роль відіграє аналіз інформації в процесі поточної оперативної діяльності фірми.

Так, ЛХД формує інформацію зворотного зв'язку в системі управління.

Економічний аналіз являє собою не тільки функцію, але і певну систему мислення, що вимагає конкретних наукових підходів, розробки методів обробки інформації, вміння формулювати правильні висновки, давати рекомендації управлінському апарату щодо підвищення ефективності господарської діяльності фірми.

Економічний аналіз ведеться за наступними показниками:

  • o формування прибутку від продажів;
  • o структура собівартості випущеної і реалізованої продукції;
  • o характер і причини відхилення від стандартів цін на продукцію і стандартів витрат на її виробництво і продаж;
  • o характер відповідальності посадових осіб за дотримання бюджетів по виробничим, збутовим і накладним видатках.

Ці дані і складають фундамент розробки програм маркетингу по продукту і виробничому відділенню.

Методика аналізу господарської діяльності організації (фірми)

Кожна фірма розробляє власну методику оцінки показників. Така методика, як правило, наводиться в додатку до фінансової звітності. Разом з тим міжнародна практика в області обліку і звітності виробила деякі уніфіковані методи обліку, якими фірми широко користуються в метою порівнянності звітних даних і полегшення економічного аналізу.

Зокрема, у міжнародній практиці широко поширені такі методи ведення обліку та аналізу, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів обліку (КМСУ).

Метод обліку доходу (або метод визнання доходу) - визначає момент, коли постачальник набуває право на отримання доходу від поставки товару або надання послуг.

Визнання доходу збільшує активи і зменшує пасиви з відповідними результатами за статтею "Власний капітал". Визнання доходу на стабільному і відповідному базисі є основою формування рахунки прибутків / збитків.

Метод обліку за виконаним контрактом припускає, що доходи у звіті про прибутки та збитки відображаються тільки в тому випадку, коли контракт по реалізації товарів і послуг повністю виконаний або виконана його істотна частина.

Метод поетапної здачі робіт припускає, що доходи у звіті про прибутки та збитки відображаються відповідно до частки закінченою обробки продукції і наданих послуг, на які укладено контракт у звітному періоді.

Метод оцінки власності припускає, що початкові інвестиції враховуються за вартістю і записуються одним рядком в балансі інвестора. Інвестиції збільшуються (зменшуються) на пропорційну частку прибутку (збитку) інвестора, оголошену фірмою. При отриманні інвестором дивіденду, сума інвестицій скорочується на суму отриманого дивіденду.

Метод обліку за собівартістю - інвестиції в інші компанії відображаються але собівартості. У звіті про прибутки доходи інвестора від інвестицій відображаються тільки в тому обсязі, в якому вони дійсно перераховані капіталопрінімающей компанією від чистого прибутку, накопиченої з дня придбання цих інвестицій.

Метод оцінки витрат у спільному підприємстві використовується, коли інвестор не робить істотного впливу на хід його діяльності. Витрати на початкові інвестиції відображаються в балансі статей "Інвестиції". Прибутки, отримані від спільного підприємства, не відображаються на рахунках інвестора, поки вони не будуть розподілені як дивіденди. У балансі інвестиції показуються в первісній оцінці. Коли дивіденд оголошений, інвестор розглядає свою частку як поточний дохід.

Метод пропорційної консолідації припускає, що інвестор консолідує у своїх фінансових звітах свою пропорційну частку в кожному виді активів, зобов'язань - в дохідних і видаткових статтях спільного підприємства.

Метод пайової участі - інвестиції первісно відображаються за собівартістю, а потім їх оцінка коригується залежно від змін частки інвестора в чистих активах підприємства, акції якого купуються. Звіт про прибутки і збитки інвестора відображає частку інвестора в результатах діяльності фірми, акції якої купуються.

Показники, що використовуються для економічного аналізу в залежності від конкретних цілей аналізу класифікуються на показники, що характеризують економічний потенціал фірми і показники, що характеризують господарську діяльність фірми.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук