Етап виготовлення пробної партії

Для промислової товарної продукції створення пробної партії фактично означає початок серійного виробництва. На цьому етан відбувається відпрацювання нормативної документації (НД) при передачі її від розробників до виробників. Крім того, в процесі подання створюваних промислових зразків пробної партії продукції на виставках (ярмарках, презентаціях і т.д.) проводиться уточнення НД на продукцію на основі реакції і запитів споживачів.

Етап початку серійного виробництва

Початок серійного виробництва характеризується відпрацюванням виробничих технологій. У процесі росту обсягів виробництва удосконалюються виробничі процеси, підвищуються навички та кваліфікація персоналу. В результаті за рахунок скорочення браку зростає відсоток виходу придатної продукції. У підсумку, відповідно до методу direct costing, встановлюється рівень питомих змінних витрат на продукцію (zf), які в подальшому перестають залежати від обсягу випуску (Q) (рис. 26.1). Стале значення питомих змінних витрат на продукцію zvo при цьому стає ключовим параметром групи вартісних показу

Процес встановлення рівня питомих змінних витрат на продукцію в процесі серійного виробництва

Рис. 26.1. Процес встановлення рівня питомих змінних витрат на продукцію в процесі серійного виробництва

телей у функції оцінки економічної ефективності виробництва інноваційної продукції.

Етап виходу в точку окупності

У міру збільшення обсягу випуску продукції зростає прибуток, якого в певний момент часу стає достатньо для того, щоб покрити раніше зроблені вкладення. З точки зору оцінки інновацій цей етан збагачує нас інформацією, що стосується ефективності виробничих інвестицій (група вартісних показників), зокрема терміну окупності інвестицій.

У цілому для оцінки ефективності виробничих інвестицій в інновації в основному застосовуються такі показники: чистий приведений дохід, внутрішня норма прибутковості, термін окупності капітальних вкладень, рентабельність проекту і точка беззбитковості.

Етап продовження зростання

Продовження зростання обсягів виробництва та розширення ринку реалізації продукції супроводжується вдосконаленням технології виробництва та поліпшенням експлуатаційних показників, в першу чергу показників надійності.

Під надійністю в загальному випадку розуміють властивість продукції, обумовлене її безвідмовністю, довговічністю, сохраняемостью і ремонтопридатністю, що забезпечує виконання заданих функцій і підтримання експлуатаційних показників продукції в заданих умовах.

Таким чином, до основних показників надійності відносяться: безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і збереженість.

Під безвідмовністю розуміється властивість продукції безупинно зберігати працездатність (у стані активного використання) протягом деякого інтервалу часу. Наприклад, механічне навантаження на балку будівельної конструкції.

Ремонтопридатність продукції - це властивість, виражається в його пристосованості до проведення операцій технічного обслуговування і ремонту, тобто до попередження, виявлення та усунення несправностей і відмов. Ремонтопридатність продукції характеризується витратами часу, праці і матеріальних ресурсів.

Під довговічністю розуміється властивість продукції зберігати працездатність протягом певного часу в комбінованому стані (активного і пасивного використання). Наприклад, використання телевізора, комп'ютера, автомобіля, які в природних умовах експлуатації частину часу перебувають у включеному стані, а частина - у вимкненому.

Збереженість продукції - це властивість виробу зберігати справність і надійність в певних умовах зберігання і транспортування.

Центральним показником надійності є безвідмовність, яка може бути охарактеризована:

  • o інтенсивністю відмов X;
  • o періодом безвідмовної роботи Т ^;
  • o ймовірністю безвідмовної роботи Р (Х). Інтенсивність відмов розраховується як

де п - число відмовили виробів; N - загальне число виробів.

Період безвідмовної роботи (час напрацювання до першої відмови) Г &, визначається як

де Гйо (,) - період безвідмовної роботи Г'-го виробу.

Під ймовірністю безвідмовної роботи РБО (') розуміється ймовірність виконання продукцією певних функцій протягом певного часу і в певних умовах експлуатації:

Перераховані показники характерні і для етапу експлуатації продукції.

У ряді випадків доцільно визначати комплексний показник якості експлуатації 3 (£) експ у вигляді сумарних фінансових витрат на роботу вироби за призначенням, обслуговування і ремонти, віднесені до одиниці часу:

де 3, (£) - витрати на експлуатацію виробу з напрацюванням £, віднесені до одиниці часу і до 1 -му показнику якості; 3 "- витрати па відновлення значень показників якості; т - число врахованих показників якості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >