Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей

Тенденції розвитку інвестиційної діяльності економічних систем і методів оцінки їх інвестиційного потенціалу

Дослідження тенденцій розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків і методів оцінки їх інвестиційного потенціалу показали, що їх витоки лежать в роботах Адама Сміта1, Давида Рікардо2, Роберта Торренса3, Томаса Роберта Мальтуса1, Карла Маркса5, Джона фон Неймана6 і базуються на поняттях економічної рівноваги, дійсної норми накопичення капіталу, дійсного темпу зростання випуску продукту.

Базовою теорією управління інвестиціями вважається теорія Е. Домар, згідно з якою існує рівноважний темп приросту реального доходу в економіці, при якому повністю використовуються наявні виробничі потужності. Згідно з цим приріст прямо пропорційний нормі заощаджень та граничної продуктивності капіталу, або приростном капіталовіддача. Інвестиції і дохід ростуть з однаковим постійним у часі темпом. Розвиваючи модель Е. Домар, Р. Ф. Харрод побудував спеціальну модель економічного зростання, включивши в неї екзогенну функцію інвестицій (на відміну від екзогенно заданих інвестицій у Є. Домара), на основі принципу акселератора та очікувань підприємців. Однак фундаментом цих теорій економічного зростання послужили моделі виробничо-технологічного рівня. Розглянемо їх докладніше.

Моделі виробничо-технологічного рівня. Формування виробничої функції В. Леонтьєва

Основи моделей виробничо-технологічного рівня

Моделі виробничо-технологічного рівня базуються на виробничих функціях, відображають вплив масштабу виробництва па випуск продукції, і дозволяють виділити екстенсивну та інтенсивну складові.

Властивість однорідності виробничої функції математично виражає віддачу виробничої системи від масштабів виробництва. У загальному випадку це властивість має вигляд:

Математично для двох агрегованих факторів ця властивість має вигляд:

де 8 - ступінь однорідності функції.

Неокласичні виробничі функції є однорідними функціями першого ступеня (8 = 1).

Для однорідних функцій справедлива теорема Ейлера:

Для неокласичної виробничої функції з агрегованими факторами виробництва До і £ справедливо вираз

З представленої функції (29.1) виходить вираз

Параметр 8 може бути виражений і через відповідні еластичності: 8 = ЄК + еЬ.

Для неокласичної виробничої функції з теореми Ейлера слід важливе практичне властивість

Вироблений продукт К може бути представлений у вигляді суми, де перший доданок показує внесок витрат капіталу, а друге - внесок витрат праці в вироблений продукт.

Завдання планування виробництва, пов'язана з вивченням впливу масштабів виробництва на його ефективність, зумовила основні поняття масштабу виробництва: середній продукт, граничний продукт і коефіцієнт еластичності (табл. 29.1).

Таблиця 29.1. Характеристика основних понять масштабу виробництва

Характеристика основних понять масштабу виробництва

Таким чином, для будь-якої однорідної функції має місце тотожність

Виробнича система з> 1 має більш високу ефективність при збільшенні масштабу виробництва: укрупнення виробництва призводить до підвищення ефективності.

Виробнича система з <1 знижує свою ефективність у міру збільшення масштабів виробництва.

Виробничі системи з ех = 1 інваріантні до змін масштабу виробництва, тобто збільшення або зменшення витрати чинників призводить до пропорційної зміни продукту.

Говорячи про лініях рівного рівня випуску продукції (изоквантой), під безліччю байдужості факторів розуміють безліч наборів виробничих факторів, при використанні яких рівень виробництва не змінюється.

У випадку двох агрегованих факторів безліч байдужості виробника можна представити у вигляді карти ліній рівного випуску продукції на координатній площині К-Ь, іменованих изоквантой.

При переміщенні уздовж таких ліній випуск продукції залишається постійним.

Рівняння ізокванти має вигляд

де Y = const для кожної ізокванти.

Виділяють наступні властивості ізоквант (рис. 29.1):

  • 1) ізокванти не перетинаються;
  • 2) ізокванта ділить економічну область на дві частини: Du і DL. В області Du більш високий рівень виробництва, в DL - більш низький;
  • 3) ізокванти не перетинаються з осями координат.

Ізокванти виробничої функції:

Рис. 29.1. Ізокванти виробничої функції:

Gl> 0г> Оз - ізокванти; FT - витрачена праця: Fr - використовуваний капітал

При переміщенні уздовж ізокванти відбувається безперервне заміщення одних факторів виробництва іншими при незмінному рівні виробництва.

Гранична норма заміщення Г'-го фактора виробництва / -м фактором дорівнює додатковій кількості / -го фактора, яке компенсує зменшення Г'-го фактора на одиницю при постійному рівні виробництва продукту і постійному споживанні інших факторів.

Представивши прирощення виробничої функції у вигляді ряду Тейлора1; і, враховуючи, що воно на ізокванте дорівнює нулю, отримаємо

За визначенням гранична норма заміщення 1-го фактора / -м є

-o - 'V

Заміщення одного фактора іншим оборотно. Гранична норма заміщення і-го фактора у-м може бути виражена через граничні продукти і еластичності

У випадку двох агрегованих факторів До і Ь вираз (29.2) набуде вигляду

Тоді гранична норма праці капіталом є

Введемо к = К / Ь - фондоозброєність праці. Тоді

У разі статечної залежності виробничої функції від витрат капіталу і праці Р (К, Ь) = АКа1? Коефіцієнти еластичності постійні в всієї економічної області.

Тоді

Гранична норма заміщення праці капіталом пропорційна фондоозброєності виробництва.

Еластичність заміщення праці капіталом а показує на скільки відсотків змінюється фондоозброєність до при зміні граничної норми заміщення Г ^ до на 1%:

Еластичність заміщення праці капіталом дорівнює величині відносної зміни фондоозброєності до при відносному зміні граничної норми заміщення праці капіталом на 1%.

Для однорідної виробничої функції еластичність заміщення праці капіталом oLK залежить тільки від фондоозброєності і залишається постійною уздовж променів виходять з початку координат.

Розглянемо виробничі функції з постійною еластичністю заміщення факторів (CES).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >