Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)

Ризик як економічна категорія

Поняття ризику

В умовах ринкових відносин більшість управлінських рішень приймається в умовах ризику. Це пов'язано з відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості і т.д. Таким чином, проблема оцінки та обліку економічного ризику набуває самостійного значення як частина теорії і практики управління.

Бізнес неможливий без ризику. Щоб вижити і розвиватися в умовах ринкових відносин, потрібно вирішуватися на впровадження технічних нововведень, на сміливі, неординарні рішення, а це посилює ризик.

Звідси випливає, що підприємцю доцільно не уникати ризику, а вміти оцінювати ступінь ризику й управляти ризиком, щоб зменшити його.

В даний час не існує однозначного тлумачення терміна "ризик". Найбільш широко поширене судження про ризик як про можливість небезпеки або невдачі.

Фінансовий ризик - це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом.

Функціонуванню та розвитку багатьох економічних процесів притаманні елементи невизначеності. Це обумовлює появу ситуацій, які не мають однозначного результату (рішення). Якщо існує можливість якісно і кількісно визначати ступінь ймовірності того чи іншого варіанту, то це буде ситуація ризику.

Звідси випливає, що ризикована (ризикова) ситуація пов'язана зі статистичними процесами і їй супроводжують три умови:

 • 1) наявність невизначеності;
 • 2) необхідність вибору альтернативи;
 • 3) можливість оточити ймовірність здійснення обираних альтернатив.

Можна виділити наступні основні риси ризику:

 • o суперечливість;
 • o альтернативність;
 • o невизначеність.

Суперечливість ризику виявляється в тому, що, з одного боку, він забезпечує здійснення ініціатив, новаторських ідей, експериментів, тобто прискорює суспільний і технічний прогрес. З іншого боку, ризик веде до авантюризму, волюнтаризму, гальмуванню соціального прогресу в тих випадках, коли альтернатива в умовах ризику вибирається без належного урахування об'єктивних закономірностей розвитку явища.

Альтернативність пов'язана з необхідністю вибору з декількох можливих варіантів рішення. Там, де немає вибору, не виникає ризикована ситуація, немає і ризику. Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтернативність дозволяється різними способами. У простих ситуаціях вибір здійснюється па підставі минулого досвіду і інтуїції, в складних ситуаціях необхідно використання спеціальних методів і методик.

Існування ризику безпосередньо пов'язано з невизначеністю, яка неоднорідна за формою прояву і за змістом. Ризик є одним із способів "зняття" невизначеності, яка представляє собою незнання достовірного, відсутність однозначності. Для зняття невизначеності необхідно вивчати джерела ризику.

Причини виникнення економічного ризику

Ризик пов'язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей їх результату. У цьому - його суб'єктивна сторона. Крім того, суб'єктивність проявляється ще й у тому, що люди неоднаково сприймають одну і ту ж ситуацію економічного ризику в силу відмінності психологічних, моральних принципів, матеріального становища і т.д.

У той же час ризик має об'єктивну сторону, яка обумовлена ймовірнісної сутністю багатьох природних, соціальних і технологічних процесів, багатоваріантністю відносин між суб'єктами. Причому об'єктивність ризику полягає ще й у тому, що він існує незалежно від того, чи усвідомлюють його наявність чи ні, враховують або ігнорують його.

Як зазначалося, існування ризику безпосередньо пов'язано з наявністю невизначеності, яка неоднорідна за формою прояву і за змістом.

У першу чергу, це невизначеність зовнішнього середовища, яка включає в себе об'єктивні економічні, соціальні та політичні умови, в рамках яких здійснюється підприємницька діяльність і до функціонування яких вона змушена пристосовуватися. Це можливі зрушення в громадських потребах і споживчому попиті, поява технічних і технологічних нововведень, зміна політичної обстановки, природні явища і т.д. Значний вплив па підприємницьку діяльність робить невизначеність економічної кон'юнктури, яка випливає з непостійності попиту-пропозиції на товари, грошові кошти, фактори виробництва, яка залежить від багатьох змінних, контрагентів та осіб, поведінка яких не завжди можна передбачити з прийнятною точністю.

Таким чином, до ключових джерел невизначеності, а отже, і ризику відносяться наступні.

 • 1. Спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха.
 • 2. Випадковість. Імовірнісна сутність багатьох соціально-економічних і технологічних процесів призводить до того, що в подібних умовах одне і те ж подія відбувається неоднаково, тобто має місце елемент випадковості. Це зумовлює неможливість однозначного передбачення настання передбачуваного результату.
 • 3. Наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів. Прояв цього джерела ризику дуже різноманітне: від воєн і міжнаціональних конфліктів до конкуренції і розбіжності інтересів.

В результаті військових дій підприємець може зіткнутися із забороною на експорт або імпорт, конфіскацією товарів і підприємств, заморожуванням іноземних інвестицій і т.д.

У боротьбі за покупця конкуренти можуть розширити номенклатуру продукції, що випускається, зменшити ціну, поліпшити якість і т.д. Існує також недобросовісна конкуренція. Все це створює ситуації ризику.

 • 4. Імовірнісний характер НТП. Загальний напрямок розвитку науки і техніки може бути передбачене з певною точністю, тобто технічний прогрес неможливий без ризику, що обумовлено його ймовірнісної природою.
 • 5. Неповнота, недостатність інформації про обсяг, процес, явище, по відношенню до якого приймається рішення, обмеженість людини в зборі та переробці інформації, її мінливість.

Процес прийняття рішень передбачає наявність інформації про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал; про фінансової стійкості і платоспроможності клієнтів, конкурентів; про ціни, курси валют і т.д. На практиці така інформація часто буває різнорідної, неповною або перекрученою. Чим нижче якість інформації, використовуваної при прийнятті рішень, тим вище ризик настання негативних наслідків такого рішення.

 • 6. До джерел ризику відносяться також:
  • а) обмеженість, недостатність матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів при прийнятті та реалізації ресурсів;
  • б) неможливість однозначного пізнання об'єкта при існуючих методах і рівні наукового пізнання;
  • в) відносна обмеженість свідомої діяльності людини; відмінності в оцінках, установках і т.д .;
  • г) незбалансованість основних компонентів господарського механізму планування, ціноутворення, матеріально-технічного постачання, фінансово-кредитних відносин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >