Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародний менеджмент

Поняття та особливості міжнародного менеджменту

Центральну проблему у визначенні поняття "міжнародний менеджмент" представляє питання про те, чи є ця сфера діяльності підприємства самостійною, з притаманними тільки їй характеристиками, або ж похідною від менеджменту на внутрішньому ринку, простим видозміною і ускладненням використовуваних в ньому принципів.

Використовувані в національному менеджменті принципи, інструменти, методика прийняття рішень характерні також і для міжнародного менеджменту. Разом з тим інтернаціоналізація світового господарства ставить підприємство в якісно нові умови діяльності. При виході і роботі на міжнародному ринку воно не може обмежуватися тільки видозмінами існуючих в його розпорядженні інструментів для вивчення внутрішнього ринку. Принципово нова ситуація і збільшення числа факторів, що впливають па прийняття рішень, призвели до виникнення самостійних сфер міжнародної діяльності підприємства (управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне торгове право і т.і.), а також до нових вимог щодо кваліфікації співробітників компанії.

Міжнародний менеджмент можна розглядати в трьох формах.

Першою формою міжнародного менеджменту можливо вважати зарубіжний менеджмент, тобто менеджмент з характерними для певних держав або культур особливостями. І тут виділяється американський, західноєвропейський, японська, азіатський і східноєвропейський стилі менеджменту.

У сучасній літературі з менеджменту нерідко піднімається проблема порівняльного менеджменту. Досі немає однозначної думки про те, чи існують різні стилі менеджменту або є загальноприйнятий стандарт. Так, в роботах Г. Мінцберга обгрунтовується "гіпотеза універсалісти". Г. Мінцберг стверджує, що діяльність менеджерів в різних компаніях і державах є схожою і може бути описана загальним набором стилів поведінки і відносин. Таким чином, на деякій вихідному рівні люди в організаціях діють і думають схожим чином незалежно від своєї національності, й ці загальні риси служать основою для загальної теорії менеджменту. Розвиваючи гіпотезу універсалісти, ряд західних вчених запропонували "гіпотезу конвергенції", яка в якості основного обмежуючого чинника пропонує враховувати рівень індустріалізації країни: але міру того як країна стає більш індустріальної та інноваційної, діючі в ній менеджери починають використовувати найкращі практичні прийоми управління, поширені у всьому світі, незалежно від культури їхньої рідної країни. Протилежна їй "гіпотеза розбіжності", навпаки, стверджує, що національні особливості впливають на управління і робота менеджера всередині країни відображає її культуру і встановлені інституційні порядки. Однак і при цьому міжнаціональні відносини управління будуть чинити більший вплив па менеджмент, ніж національні особливості.

Другою формою міжнародного менеджменту можна вважати здійснення зовнішньоекономічної діяльності, починаючи від експортно-імпортних операцій в одну або декілька країн, до мультинаціональної стратегії компанії. Мультинаціональна стратегія враховує значні відмінності культурних, економічних, політичних конкурентних умов у різних країнах. Різноманітні умови національних ринків вимагають проведення мультинаціональної стратегії, коли компанія адаптує свій менеджмент до ситуації на ринку кожної окремої країни. При великому розходженні між країнами єдина міжнародна стратегія компанії стає сукупністю індивідуальних стратегій, застосовуваних в окремих країнах. Але навіть за наявності відмінностей між окремими країнами всім стратегіям надається загальна спрямованість за допомогою добре зарекомендували себе ідей, технологій, знань і можливостей. Дії компанії в одній країні в цьому випадку розглядаються як експеримент, що дозволяє набути необхідний досвід і застосувати його на ринках інших країн.

Сильна сторона мультинаціональної стратегії - адаптація компанії до умов конкретної країни. Мультинаціональна стратегія використовується, якщо країни, в яких працює компанія, сильно розрізняються купівельними традиціями і перевагами, якщо місцеві уряди вимагають, щоб продукція компанії відповідала певним технічним умовам або споживчим стандартам, якщо вводяться різноманітні складні торгові обмеження, при яких єдиний, координований у світовому масштабі ринковий підхід неможливий.

Зовнішньоекономічна діяльність компанії при використанні мультинаціональної стратегії має два суттєвих недоліки:

 • 1) труднощі поширення досвіду та ресурсів за межі однієї країни;
 • 2) перешкода створенню єдиного конкурентної переваги, особливо по витратах.

Основна її мета - адаптація до умов кожної країни, а не формування єдиних і широко застосовуваних компетенцій та конкурентних можливостей на міжнаціональному рівні, що забезпечують конкурентну перевагу над мультинаціональними, глобальними і місцевими компаніями. Мультинаціональна стратегія ускладнює перевагу але витратам, але дозволяє використовувати стратегію диференціації і ефект масштабу. Виробництво товарів за індивідуальними замовленнями при відносно невисокому рівні витрат (приклад компаній Dell, Toyota) підвищує ефективність мультинаціональної стратегії компанії.

Вищої (третьої) формою міжнародного менеджменту є створення і управління транснаціональними компаніями, що діють на глобальному ринку і здійснюють глобальну стратегію, єдину у всіх країнах, що дозволяє зосередитися на створенні переваги по ресурсах, або по витратах, або за рахунок диференціації. Глобальна стратегія об'єднує зусилля всіх підрозділів компанії для створення конкурентно значущих компетенцій і можливостей, що не піддаються відтворення конкурентами. Міжнародна стратегія компанії все більше фокусується на можливості транснаціональної компанії створювати конкурентну перевагу за рахунок глобального підходу. Глобальна стратегія, що включає операції, що проводяться в багатьох країнах, є потужним засобом, що забезпечує економію на масштабах, вирівнювання міжнародних ринкових запитів і реагування на них, ефективне об'єднання ресурсів - капіталу, праці, сировини, технологій - в масштабах всього світу. Національна ідентифікація компаній поступається місцем стратегічної парадигмі, яка не має кордонів між країнами.

Однак, незважаючи на те що компанії змагаються на світовому глобальному ринку, а сировина, капітал і наукові знання переміщаються по світу більш вільно, у забезпеченні конкурентної переваги компанії важливу роль продовжує грати її локальність. Це пояснюється наступними трьома причинами:

 • o важливістю економічних показників окремих країн і регіонів;
 • o зосередженістю основних галузевих конкурентів в одній або двох країнах, тобто географічною концентрацією конкурентної переваги;
 • o концентрацією в одному місці критичної маси найбільш важливих видів діяльності глобальної компанії.

Беручи до уваги названі форми міжнародного менеджменту, представимо його узагальнене визначення.

Міжнародний менеджмент - вид діяльності, спрямований на отримання конкурентних переваг компанії за рахунок її здатності активно використовувати можливості світового ринку, що визначаються національними особливостями різних країн (політичні, економічні, соціальні, демографічні, культурні та ін.).

При виході на міжнародний ринок компанія стикається з незнайомою, мінливої залежно від особливостей даної країни зовнішнім середовищем. Це призводить до таких наслідків:

 • o підвищується ступінь невизначеності в діяльності компанії;
 • o зростає загальна ступінь ризику, і виникають додаткові види ризиків у діяльності компанії;
 • o різко зростає потреба в інформаційному забезпеченні компанії;
 • o підвищуються вимоги до координації різних областей діяльності компанії.

Таким чином, інтернаціоналізація діяльності компанії обумовлює зміну і ускладнення завдань менеджменту. Наприклад:

 • o незнання мови і культури, обмежений доступ до засобів масової інформації, неправильний переклад, незнання соціальних табу, а також основних цінностей і поглядів цільових аудиторій в конкретній країні можуть значно знизити ефективність рекламних заходів;
 • o кліматичні особливості, різниця в поведінці покупців, законодавче регулювання щодо якості товарів, захисту навколишнього середовища, обмежень ввезення товарів і т.і. в різних країнах можуть викликати необхідність відповідного пристосування характеристик товару.

Міжнародний менеджмент характеризується рядом принципово нових в порівнянні з внутрішнім менеджментом особливостей.

 • 1. Прагнення отримати додатковий прибуток за рахунок виходу бізнесу за межі чисто національних кордонів.
 • 2. Використання додаткових економічних можливостей:
  • o глобальний доступ до ресурсів;
  • o велика ємність зарубіжних ринків;
  • o правові особливості зарубіжних країн;
  • o специфіка міждержавних політичних і економічних взаємин, регульованих відповідними формами міждержавної взаємодії.
 • 3. Залежність від рівня інтернаціоналізації компанії. Нижній рівень - разові експортні поставки на зарубіжний ринок, верхній - розвинена структура мультинаціональної корпорації, для якої науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (ПІОКР), виробництво та розподілення є сферами, які охоплюють десятки країн і сотні ринків.
 • 4. Доступність глобального бізнес-сервісу - пакету різноманітних послуг (наукових, фінансових, транспортних, підбір інтернаціональних колективів і т.і.), що дозволяє максимально реалізувати можливості міжнародного бізнесу.
 • 5. Облік культурного чинника, тобто всієї сукупності вимог і обмежень, що накладаються культурою даної країни на тих, хто веде в ній (або з нею) бізнес. Витяг (або втрата) додаткового прибутку за рахунок культурного чинника залежать від організації, ситуаційних чинників і т.д.
 • 6. Глобальний характер бізнесу, що включає світову систему інформаційного ділового обміну, всесвітній фінансовий ринок, глобальну структуру технологічних нововведень і т.д.
 • 7. Наявність системи оновлюються професійних знань принципово більш високого рівня, ніж у національному бізнесі.
 • 8. Можливість використання кращих світових практик.
 • 9. Адаптивність до національних особливостей.
 • 10. Підтримка своєї держави в боротьбі з зовнішніми конкурентами.

Базовим розходженням виступає специфіка зовнішнього середовища. Діяльність в зарубіжних країнах змушує з особливою увагою ставитися до аналізу зовнішнього середовища її потенційним можливостям і загрозам в таких областях, як економіка, політика, право, культура, соціальні відносини того чи іншого національної держави.

Одну з ключових ролей відіграє знання і розуміння культури країни і відповідних особливостей поведінки її населення, що впливає на формування принципово нових конкурентних переваг компанії.

Управління міжнародним бізнесом значних масштабів вимагає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, подолання мовних бар'єрів і залучення професійних інтернаціональних кадрів. Це особливо актуально для міжнародного бізнесу з глибоким рівнем проникнення.

Що стосується внутрішнього середовища компанії, то такі визначальні категорії, як місія, стратегія, цілі, організаційна структура компанії і використовувані технології, не несуть у собі значних відмінностей від національної моделі. Але й тут головне - це люди, їх потреби сприйняття, очікування і, головне, цінності і мотиви поведінки, що також потребує врахування національно-культурних чинників. Наприклад, зазначено, що майже половина японців розглядає роботу, насамперед, як добування засобів до існування, в той час як серед бельгійців або голландців цей відсоток не досягає і третини всіх респондентів. Або інший фактор: час, плани і програми - найважливіший елемент західної культури взагалі та менеджменту в особливості, в той час як східна культура відноситься до часу як до якогось нескінченного ресурсу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук