Ринок факторів виробництва

Ринок праці

Відмітна особливість ринку факторів виробництва полягає в тому, що на ньому виробники, які раніше були продавцями товарів і послуг, виступають як покупці, забезпечуючи виробничий процес необхідними ресурсами. Витрати виробників в даному випадку стають доходами для продавців ресурсів, тому рівень доходів у суспільстві залежить від рівня розвитку виробництва, від його потреб в ресурсах, від їх раціонального розподілу між окремими виробниками.

Формування попиту і пропозиції на ринку ресурсів носить вторинний характер. Ресурси необхідні виробнику, щоб зробити продукт для кінцевого споживання. Тому, чим потрібніше даний продукт, тим більше його потрібно для задоволення потреб, тим більше попит на ресурси, з яких він проводиться. Відповідно, якщо попит на кінцевий продукт знижується, то знижується і попит на ресурси.

Попит і пропозиція на ринку робочої сили залежать в першу чергу від ціни на продаваний товар, оскільки тут також діє закон попиту і пропозиції. Ціна, виплачувана за використання робочої сили, називається заробітною платою.

Розмір заробітної плати залежить від рівня освіти, кваліфікації, здібностей, здоров'я. Відмінності в оплаті праці відповідно до теорії людського капіталу пов'язані з інвестиціями в людський капітал. Інвестиції в людський капітал - це будь-які вкладення або дії, що підвищують і розвивають здібності людини, її кваліфікацію, а в підсумку підвищують продуктивність її праці. Інвестиції в людський капітал включають витрати на освіту, охорону здоров'я, мобільність. Витрати на освіту закладають основу майбутнього розвитку і вдосконалення людини, дають йому певну спеціальність і кваліфікацію, роблять робочу силу більш продуктивної. Витрати на здоров'я спрямовані на профілактику захворюваності, дозволяють збільшити працездатність людини, подовжити його життя, підвищити продуктивність. Витрати на мобільність дають можливість пересуватися по країні в цілях обміну досвідом, підвищення своєї кваліфікації, а також у пошуках місця роботи, найбільше відповідає здібностям і можливості проявити себе.

Таким чином, інвестиції в людський капітал вигідні як суспільству, так і окремій людині. З точки зору суспільства більш кваліфікований виробник дає велику масу виробленого ВНП; з позиції підприємця він забезпечує менші витрати виробництва і великий прибуток; з погляду окремої людини вкладення в людський капітал дають можливість більш повного прояву здібностей кожного і в результаті приносять вищі доходи протягом усього життя.

Ринок землі

Один з головних ресурсів виробництва - земля. Під землею як ресурсом розуміється не тільки вона сама, а й всі природні багатства, що знаходяться на землі і в її надрах. Особливістю цього фактора визнається його обмеженість, а в більшості випадків - неможливість відтворення. У силу обмеженості кількості землі і неможливості без неї жодного виробництва власність на землю вважається найприбутковішим видом власності. Економічна реалізація цього виду власності найчастіше проводиться не шляхом її продажу, а за допомогою здачі в оренду та отримання від цього доходу у вигляді ренти.

Економічна рента - це плата за користування землею та іншими обмеженими природними ресурсами. Особливості ринку землі і ренти як своєрідної форми її реалізації можна побачити на графіку (рис. 7.1).

Ринок землі

Рис. 7.1. Ринок землі

Крива Про показує попит на землю, а 5 - пропозиція землі. Пропозиція землі абсолютно невідповідно, оскільки її кількість завжди однаково і не може бути змінено. Оскільки пропозиція фактично фіксоване, то єдиним вирішальним фактором, що визначає ренту, може виступати тільки попит на землю. Він залежить від ціни продукції, яку можна виробляти на конкретній землі, від продуктивності самої землі. Точки, які встановлюють розміри ренти, лежать на перетині кривих попиту з кривою пропозиції. При середній величині попиту (крива О) рента встановлюється приблизно на рівні трьох грошових одиниць (точка К). При збільшенні попиту і зміщення кривої попиту до рівня рента дорівнюватиме 3,7 грошових одиниць. При зменшенні попиту і зсуві кривої до рівня рента складе 1,8 грошових одиниць. Зміна величини економічної ренти не зробить ніякого впливу на кількість пропонованої землі, т. Е. Ціна в даному випадку не буде виконувати функцію стимулятора пропозиції. Продаючи землю, її власник втрачає щорічно отримується їм дохід - економічну ренту. Тому в звичайних умовах він погодиться продати землю тільки за таку суму, яка, будучи покладеною в банк, буде приносити йому дохід у вигляді відсотка, який буде не менше одержуваної раніше ренти.

Таким чином, ціна землі залежить в основному від двох факторів - величини принесеної ренти та банківського відсотка.

Ринок капіталу

Не можна почати жодна справа без початкового капіталу. При недостатності власного капіталу можна купити на ринку право користування грошовим капіталом протягом певного часу. Ціна, що сплачується за використання взятих у борг грошей, називається позичковим відсотком. Самі гроші не виступають продуктивним ресурсом, але, використовуючи їх, можна купити обладнання, матеріали, праця та інші ресурси, необхідні для виробничого процесу. Тому, беручи в користування грошові ресурси, підприємець забезпечує собі умови розвитку виробництва. Ставка позичкового відсотка показує, який відсоток від взятої в кредит суми буде сплачуватися за користування нею. По суті це дохід, який отримує власник від тимчасово вільних грошових коштів, дозволяючи користуватися ними іншій особі. Рівень ставки позичкового відсотка залежить насамперед від попиту на кредит. Однак під впливом безлічі факторів попит диференціюється. У цьому зв'язку особливого значення має ступінь ризику: чим ризик більше, тим позичковий відсоток вище. На рівень відсотка впливають також термін позички (довгострокові позики дорожчі), кількість позичає грошей (як правило, на меншу суму виплачується більш високий відсоток), конкуренція на ринку капіталів.

Говорячи про ринок капіталів, потрібно пам'ятати, що на сучасному етапі він, як правило, існує в умовах більшою чи меншою інфляції. Тому в ставці відсотка розрізняють номінальну і реальну ставки. Номінальна - це процентна ставка, визначена при отриманні кредиту, реальна - номінальна ставка з поправкою на інфляцію. Вона дорівнює різниці між номінальною ставкою і рівнем інфляції. При прийнятті рішення про взяття позики підприємець орієнтується насамперед на реальну ставку. За допомогою диференціації ставки позичкового відсотка можна стимулювати розвиток окремих галузей і регіонів.

Взятий в позику капітал вкладається у виробництво і повинен принести дохід у вигляді прибутку. Це можливо тільки в тому випадку, якщо даний капітал з'єднується зі специфічним фактором виробництва - підприємницької здатністю. Дохід від своєї діяльності підприємець отримує у формі підприємницького доходу, який виступає як грошова реалізація економічного інтересу підприємця.

Робота підприємця приносить йому дохід у формі нормального прибутку. Прибуток підприємця - найважливіший стимул у розвитку та вдосконаленні виробництва. З одного боку, вона стимулює збільшення обсягів виробництва, оскільки із зростанням обсягів реалізованої продукції зростає і маса прибутку. З іншого боку, додаткові витрати на вдосконалення виробничого процесу та продукції обіцяють підприємцям додаткові прибутки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >