Фактори економічного зростання

Економічне зростання залежить від ряду факторів. Фактори економічного зростання - це ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання.

За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямі фактори безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання, непрямі фактори впливають на можливість перетворення цієї здатності в дійсність.

П'ять основних факторів, що відносяться безпосередньо до прямих чинникам і визначають динаміку сукупного виробництва і пропозиції:

 • 1) збільшення чисельності трудових ресурсів та підвищення їх якості;
 • 2) збільшення обсягу і поліпшення якісного складу основного капіталу;
 • 3) удосконалення організації і технології виробництва;
 • 4) збільшення кількості та підвищення якості втягуються в господарський оборот ресурсів;
 • 5) зростання підприємницької активності і підприємницьких здібностей в суспільстві.

До непрямих відносяться фактори пропозиції, попиту і розподілу. Непрямі фактори пропозиції:

 • 1) зниження ступеня монополізації ринків;
 • 2) зменшення цін на виробничі ресурси;
 • 3) зниження податків;
 • 4) розширення можливостей для отримання кредитів. Економічне зростання будь-якої країни визначається:
 • 1) наявністю природних ресурсів в кількісному і якісному аспектах;
 • 2) кількістю трудових ресурсів та їх якісним станом (освітній і кваліфікаційний аспекти);
 • 3) обсягом основних виробничих фондів (капіталу) та їх технічним станом (зношеністю, продуктивністю, надійністю);
 • 4) технологією (її новизною, внедряемостью, результативністю, окупністю). Зазначені чинники називаються факторами пропозиції, так як саме їх пропозиція робить економічне зростання фізично можливим;
 • 5) ступенем повноти та ефективності використання природних, виробничих і трудових ресурсів;
 • 6) ефективним і справедливим розподілом зростаючих обсягу ресурсів та обсягу реальної продукції.

Якщо застосування непрямих факторів відбувається в зворотному порядку (збільшується монополізація, ростуть податки і т. П.), То економічне зростання буде стримуватися.

Фактори попиту роблять можливим реалізацію зростаючого обсягу виробництва, в числі яких можна виділити такі, як зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат, розширення експорту внаслідок освоєння нових ринків збуту або підвищення конкурентоспроможності продукції країни на світовому ринку.

До факторів розподілу відносяться: фактично склалася структура розподілу виробничих ресурсів по галузях, підприємствах і регіонах країни, а також діючий в суспільстві порядок розподілу доходів між суб'єктами господарської діяльності.

Ці фактори впливають і на здатність економічної системи до зростання, і на її ефективність.

Економічне зростання виступає завжди як результат дії економічних і неекономічних чинників. До останніх відносяться військово-політичні, географічні, кліматичні, національні, демографічні, культурні і т. Д. Темп зростання національної економіки в цілому - це середньозважена величина регіональних темпів, які можуть істотно різнитися. Просторовий підхід до національної економіки вимагає спільного аналізу загальнонаціонального темпу зростання та розподілу регіональних темпів. Вплив тих чи інших факторів па економічне зростання може бути більш або менш помітним, але особливо ефективно вони впливають у взаємодії.

Щоб уявити загальну дію факторів економічного зростання, можна використовувати криву виробничих можливостей (рис. 39).

Економічне зростання і крива виробничих можливостей

Рис. 13.1. Економічне зростання і крива виробничих можливостей

Ця крива показує максимальний обсяг виробництва двох і більше продуктів. Суспільство визначає предпочитаемую комбінацію продуктів. Обмеженість природних і трудових ресурсів унеможливлює будь-яку комбінацію в точці, що знаходиться поза кривої. Точки найбільш оптимального поєднання виробництва перебувають на самій кривій. Будь-яка точка всередині кривої свідчить про неефективне використання ресурсів. Ця крива досить наочно показує найбільше число варіантів виробленої продукції, яка може бути випущена при даній якості і кількості природних і трудових ресурсів, стан основного капіталу та при даному рівні розвитку технології. Як видно на малюнку, посилення позитивного впливу будь-якого з чинників зростання зміщує криву виробничих можливостей вправо. Суспільство ніколи не використовує на всі 100% свої можливості, так як завжди доводиться вирішувати не тільки питання максимального використання факторів росту, а й породжувані ними соціальні та економічні протиріччя.

Щоб уявити в цілому вплив факторів економічного зростання на його динаміку, використовуємо поняття виробничої функції. Йдеться про макроекономічну функції, що представляє собою функцію рівноважного стану випуску продукції і визначальних його чинників виробництва (капіталу, землі, праці, технічного прогресу).

Математичне зображення виробничої макроекономічної функції досить просто:

де X і У - обсяги продукції; р / - характер функції; ау, а2, ..., ап - фактори виробництва і зростання; Ь - праця; N - земля; До - капітал.

Головним показником економічної динаміки на національному рівні служить темп зростання ВВП, а на регіональному - темп зростання валового регіонального продукту (ВРП). Це випливає з загальновизнаною методології макроекономічних вимірювань - системи національних рахунків (СНР) і системи регіональних рахунків (СРС). Для Росії характерно таке поняття, як дифузія економічного зростання.

У неоднорідному економічному просторі, яким є територія Російської Федерації, перехід від однієї стадії економічної динаміки до іншої одночасно і повсюдно - досить складний процес.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >