РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Гуманітаризація вищої освіти

Швидкі темпи соціальних змін в Росії, модернізація суспільства і поширення ринкових відносин у всіх сферах матеріального і духовного життя висувають нові вимоги до системи підготовки фахівців з вищою освітою.

За визначенням ЮНЕСКО, XXI століття має стати «століттям освіти», і Росія вносить свій внесок в оновлення системи вищої професійної освіти.

Основні контури нової концепції вищої школи полягають у визначенні пріоритетних напрямків в підготовці фахівців, в розробці і соціальному проектуванні нових моделей установ освіти, у виникненні поряд з державними університетами та академіями великого числа комерційних, приватних та інших типів соціальних інститутів вищої школи, що готують фахівців за індивідуальними , авторськими програмами, але на основі державних стандартів.

Центральною ідеєю філософії освіти є посилення гуманітарної підготовки фахівця будь-якого профілю.

Гуманітарні основи освіти сприяють формуванню світу духовних цінностей молодого покоління, уявлень про гідність і честь, відповідальність і обов'язок, права та обов'язки, патріотизм і працьовитість, повагу до особистості та милосердя. Гуманітарні науки долучають молодої людини до багатств світової та вітчизняної культури, сприяють встановленню взаєморозуміння і згоди між народами.

Гуманітаризація освіти оберігає людину від технократичної короткозорості і примітивного прагматизму, допомагає знімати психологічну напругу, сприяє відновленню душевної рівноваги і здоров'я, підвищує творчий потенціал і життєстійкість особистості.

Освоєння гуманітарної культури створює своєрідні «зони стабільності», прилучення до вічних цінностей, шедеврів світового та російського мистецтва, творчим відкриттям в різних сферах культури.

Саме ці чинники визначають стратегію розвитку вищої освіти в Росії. Культура стає основою підготовки фахівця, бо відкриває широкі можливості для вивчення духовної спадщини, дає орієнтир в житті сучасного суспільства, визначає вектор інтересів і світосприйняття особистості.

Різні прогнози про зниження ролі освіти, про переваги вузької спеціалізації не виправдалися і відкинуті практикою. Більш того, в нашій країні, як і в усьому світі, спостерігається «освітній бум», що відображає зростання потреб суспільства в дипломованих фахівців високого професійного і культурного рівня, що мають фундаментальну підготовку і готових до прийняття рішень в постійно мінливих обставинах.

Професійна освіта стає обов'язковою умовою навіть в тих сферах, де ще зовсім недавно було досить лише практичного або політичного досвіду. Дипломований фахівець стає «важливою персоною» у всіх сферах діяльності. Від рівня освіти залежать успішність кар'єри, обсяг і інтенсивність зайнятості, матеріальна забезпеченість і дохід, можливості самореалізації і творчості.

Розмірковуючи про ці тенденції, французький соціолог П. Бурдьє назвав освіту «символічним капіталом», який може дати шанс для підвищення соціального статусу особистості, стати фактором соціальної мобільності, зміни професії на більш престижну і високооплачувану.

Соціологічні дослідження сучасного студентства свідчать про те, що в нових умовах модернізації суспільства істотно змінилися уявлення про життєві перспективи і цінності. Вища освіта розглядається як «ключ до успіху», можливість швидкої кар'єри, забезпеченого способу життя і комфорту.

Ці нові орієнтації значно змінили менталітет студентства. Перш в центрі життєвої стратегії була проблема отримання освіти відповідно до особистих переваг, хоча і при низькій оплаті праці. Майбутня професійна біографія визначалася поступовим просуванням по тарифній сітці. Як правило, проходили цілі десятиліття, перш ніж виникала вакансія і ставав можливим перехід на наступну посаду. «Стелі» можна було досягти лише до пенсійного віку. Високі домагання, прагнення до успіху не підтримувалися начальством і громадською думкою, викликали підозру і осуд.

Особливо цінувалися безкорислива активність, ентузіазм і ініціатива. Поняття кар'єри мало негативний сенс, бо означало використання «блату» і нечесних засобів.

В умовах відкритого суспільства та ринкових відносин виникає інший підхід до проблеми соціальної мобільності. Тут можливі зміни в долі протягом короткого відрізка життєвого шляху, неодноразова зміна професій і соціальних ролей, зліт кар'єри, переміщення на високі посади, минаючи звичні стадії і ступені. Освіта як «символічний капітал» виконує приховану функцію просування до влади, яка має особливу притягальну силу, бо сприяє соціальному підйому по «сходах успіху».

Студенти віддають перевагу роботі з високою оплатою, можливості займатися бізнесом, поєднувати роботу з навчанням, володіти практичними навичками професійної діяльності, мати комфортні умови праці і відпочинку. Чималу роль відіграють також престиж і практична потреба у фахівці, імідж лідера і владні повноваження, матеріальна забезпеченість і фінансова самостійність.

З особистих якостей цінуються впевненість у своїй компетентності, комунікабельність, ініціативність і підприємливість, вміння ризикувати і вигравати, домагатися успіху. Енергійність, напористість, цінність часу, діловитість і прагматизм, працездатність і комерційний розрахунок визначають траєкторію життєвої стратегії.

Ці якості багато в чому формують «покоління надій». Загальний енергетичний тонус стає основою мотивації, а «людина успіху» - життєвим ідеалом.

Система освіти повинна запропонувати молоді комплекс механізмів для адаптації до нових умов, щоб знайти свій шлях у швидко мінливому світі. Необхідно визначити нове співвідношення між гуманітарними, технічними та природничими науками, теорією і практикою, фундаментальним і прикладним знанням, між стандартом і авторськими варіаціями, традиціями вищої школи і новаторством, свободою і відповідальністю.

XXI ст. значно розширить необхідний набір знань і особистих достоїнств, зробить обов'язковим не тільки досконале володіння комп'ютером, навичками маркетингу і менеджменту, новими технологіями в бізнесі, практичне використання іноземної мови з метою міжнародного спілкування, а й пред'явить більш високі вимоги до рівня духовної культури.

Гуманітарні науки відкривають широкі перспективи в розвитку особистості фахівця. Вони не тільки формують корпус професійних знань, але інтенсивно сприяють модернізації свідомості, реалізуючи творчий потенціал критичності, самостійності, стимулюючи інноваційне мислення, впливаючи на життєві орієнтири людини.

Стратегія поновлення вищої освіти визначається звільненням від ідеології догматизму, розширенням діапазону пізнання, умінням зберігати спадщину і відкидати застарілі концепції, поки вони не перетворилися в кайдани на шляху розвитку.

Прискорення темпів модернізації суспільства тягне за собою зміни в світі цінностей, і система гуманітарної освіти здатна підготувати молоду людину до зустрічі з майбутнім. Володіння інформацією набуває значення «повий власності», яка змінює характер політичних, економічних, моральних відносин. На цій основі формується новий пласт сучасної цивілізації зі своїми вимогами до професійної компетентності і духовного світу особистості.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >