Особливості перетворення власності в російській економіці

Колишня економічна система, що існувала в Росії, характеризувалася наявністю державної і кооперативної форм власності при панівної ролі державної власності та фактичному одержавленні та контролі держави за розвитком кооперативної та особистої власності. Перерозподіл прав власності, яке відбувалося всередині існували форм власності, не зачіпало перерозподілу економічної влади в цілому в економічній системі. Лише у другій половині 1980-х рр. почалися інтенсивні зміни власності, що торкаються не тільки перерозподіл прав, а й зміни форм власності.

Вибір напрямків і форм перетворень після 1991 р в перехідній економіці Росії здійснювався в ході гострих дискусій. Приватизація в Росії була здійснена в радикальному варіанті за характером, масштабами, темпами, термінами і методам.

Приватизація відбувалася в Росії головним чином у формі акціонування державних підприємств. Під приватизацією розуміють продаж або безоплатну передачу державної власності в руки громадян, трудових колективів і юридичних осіб. Роздержавлення мало на меті перерозподіл таких правочинів, як управління, використання частини доходу без зміни форм власності.

Приватизація державної і муніципальної власності в Росії починалася під гаслами "народної приватизації". Вищими керівниками країни не раз повторювалося, що нам потрібні не сотні тисяч, а десятки мільйонів власників; було обіцяно зробити громадян Росії справжніми господарями. Між тим, якщо на момент закінчення ваучерної приватизації близько 50% акцій знаходилося у власності працівників, то до кінця 1996 р таких акцій було не більше 20%, які до того ж не виплачувалися, а якщо і виплачувалися, то в чисто символічних розмірах.

Продати акції більшості підприємств за задовільну ціну теж не представлялося можливим зважаючи на їх неліквідності: їх можна було продати (і продавали) за символічною ціною.

У підсумку працівники, які й отримали акції, стали, скоріше, власниками номінальними, а не реальними, т. Е. Відбулося не з'єднання, а ще більше відчуження працівників від капіталу.

Основні особливості російської приватизації

Директивність. Рішення про приватизацію приймалось не трудовими колективами чи керівниками (менеджерами), які знали специфіку фінансового та технологічного стану підприємства, а Держкоммайна. Регіонам директивно наказували навіть кількісні масштаби приватизації з розбивкою по галузях. Трудові колективи державних підприємств не мали права вибору термінів і механізму перетворення власності.

Пріоритетність однієї форми. В якості пріоритетного напрямку вибрано перетворення державної власності в приватну. Недооцінювались і навіть ігнорувались інші форми перетворення держвласності, зв'язані з перерозподілом прав власності. У результаті російська модель була жорстоко націлена на перерозподіл економічної влади соціальними верствами суспільства.

Пріоритет соціально-політичних цілей над економічними. Російська модель не враховувала критеріїв економічної ефективності здійснення приватизації в короткостроковому і середньостроковому аспектах, що неминуче приводило до марнотратства. Майно державних підприємств, перетворених у відкриті акціонерні товариства в порядку приватизації, оцінювалось за залишковою вартістю на основі оптових цін 1980-х рр.

Соціальне деформування при швидкій концентрації капіталу. Проголошена соціально-стартова мета перетворити всіх громадян у власників і створити масовий середній клас на практиці обернулася відторгненням від власності основної маси населення і зосередженням державної власності і потоків доходів у олігархічних груп.

Форсування розвитку фондового ринку. Оскільки основна маса середніх і великих підприємств директивно приватизувалася у вигляді перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, сам процес приватизації з'явився основним фактором розвитку фондового ринку.

Слід зазначити, що акції приватизованих російських підприємств і утворений ними фондовий ринок істотно відрізняються від їх класичних аналогів. Особливість полягає в тому, що якщо класичні (звичайні) акції являються породженням реального інвестиційного процесу і обміну акцій на реальні активи, то акції, які ввійшли у фондовий ринок у перехідній економіці Росії, обмінювалися на фіктивні активи у вигляді ваучерів, за якими не стояло реального інвестиційного процесу. Курсова поведінка акцій підприємств, акціонованих в порядку приватизації, не відображало реальні інвестиційні процеси чи економічну ефективність наданих ними підприємств.

Якщо розглядати приватизацію в динаміці, то можна виділити її основні етапи.

Доваучерная приватизація. Вона проводилася в основному у формі викупу орендованого майна та охоплювала головним чином сферу соціальної інфраструктури: торгівлю, побутове обслуговування, громадське харчування і т. Д.

Ваучерний (чековий) етап приватизації. Його основним змістом стало перетворення державних підприємств в акціонерні товариства відкритого типу і продаж, як правило, малих підприємств за конкурсом і на аукціоні. Від 50 до 80% вартості пакетів акцій і викуповується майна оплачувалося приватизаційними чеками.

Послечековой (грошовий) етап приватизації. Його основним змістом був продаж як самих підприємств (з аукціону і за конкурсом), так і акцій акціонованих в порядку приватизації підприємств за гроші. На цей етап покладалися не виправдав поки надії появи стратегічних інвесторів.

Заставні аукціони. Держава з метою покриття дефіциту державного бюджету віддає в заставу під кредити комерційних банків пакети акцій найбільших підприємств, акціонованих в порядку приватизації. Вважати заставні аукціони формою приватизації слід тому, що держава, віддаючи в заставу пакети акцій, не планує їх повернення і не резервує кошти на повернення кредитів.

В останні роки приватизація придбала поступовий характер, оскільки основний масив державних і муніципальних підприємств вже приватизований.

Важливе значення у процесі приватизації в даний час мають конкурсні продажу належних державі пакетів акцій великих компаній.

Процес перерозподілу власності в Росії ще не завершений, але вже склалася нова реальність у вигляді соціально-економічного середовища функціонування економіки. Це найважливіший підсумок приватизації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >