Оподаткування

Соціально-економічна сутність податків

Одним з найважливіших важелів, регулюючих фінансові взаємовідносини підприємства з державою, є податкова система. Вона покликана забезпечити держава фінансовими ресурсами, необхідними для вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань. За допомогою податків, пільг і фінансових санкцій, які є невід'ємною частиною системи оподаткування, держава впливає на економічну поведінку організацій, створюючи при цьому рівні умови всім учасникам суспільного виробництва. Податкові методи регулювання фінансово-економічних відносин в економіці в поєднанні з іншими важелями створюють необхідні передумови для формування та функціонування єдиного цілісного ринку.

У відповідності зі ст. 8 НК РФ під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень.

Виділяються наступні основні функції податків:

  • 1) фіскальна;
  • 2) регулююча;
  • 3) соціальна.

Фіскальна функція випливає із самої природи податків. Вона характерна для всіх держав в усі періоди їх існування і розвитку. За допомогою се реалізації на практиці формуються державні фінансові ресурси і створюються матеріальні умови для функціонування держави. Основне завдання реалізації фіскальної функції - забезпечення стійкої дохідної бази бюджетів усіх рівнів. Фіскальна функція, таким чином, - поняття ширше, ніж функція забезпечення участі населення у формуванні фонду фінансування загальнодержавних потреб. Термін "фіскальна функція" широко поширений у всьому світі, тому назва цієї функції податків застосовується і в Росії.

У багатьох розвинених країнах податковий тягар на фізичні особи дійсно вище, ніж на юридичні, оскільки така побудова податкової системи активніше стимулює розвиток економіки. Зниження податкового тягаря на юридичні особи сприяє збільшенню їх кількості та зростанню виробництва, що забезпечує зростання числа зайнятих.

Однак перенесення податкового тягаря з юридичних осіб на фізичні можливий тільки при наявності досить численного середнього класу населення. В даний час в Росії населення з невисокими доходами сплачує податок за низькими ставками, а чисельність фізичних осіб з високими доходами порівняно невелика. Відтак, обидва цих шару населення не можуть служити надійною базою функціонування доходних надходжень до бюджету, насамперед від прибуткового податку.

У зв'язку з цим значення фіскальної функції податків у період спаду ділової активності знижується, оскільки величина надходжень податків до бюджету прямо залежить від величини доходів платників.

Регулююча функція дозволяє регулювати доходи різних груп населення. Вона спрямована на регулювання фінансово-господарської діяльності виробників товарів і послуг, а також попиту та пропозиції через платоспроможність фізичних осіб на ринку. Таким чином, регулюючий вплив податків проявляється не тільки в сфері виробництва, а й у сфері обміну та споживання. У цій функції проявляються всі способи державного управління економікою: планування, координація, організація, стимулювання і контроль.

Соціальна функція податків тісно пов'язана з фіскальною і регулюючою через умови стягування прибуткового і поимущественного податків. Податки стягуються в більшій сумі з забезпечених верств населення, при цьому значна їх частка повинна у вигляді соціальної допомоги надходити до незаможним верствам населення. Значення соціальної функції податків різко зростає в період економічних криз, коли велика частина населення потребує соціального захисту.

На практиці в російській податковій системі податки недостатньо виконують свою соціальну функцію, що обумовлено недосконалістю податкового законодавства.

Поряд з названими основними функціями податків в економічній літературі зустрічаються й інші, додаткові функції: обмеження економічно необгрунтованого зростання прибутку монопольних виробників на ринку товарів і послуг, а також соціально невиправданих доходів громадян; антиінфляційна функція - обмеження зростання цін і доходів при підтримці збалансованості вартості валового внутрішнього продукту і надходять у розпорядження держави та підприємств фінансових ресурсів, використовуваних на споживання і накопичення.

На нашу думку, виконання податками даних функцій реалізується через основні функції податків (фіскальну, регулюючу, соціальну). Вирішальне значення мають розробка взаємозалежної системи всіх податків з юридичних і фізичних осіб, співвідношення прямих і непрямих податків на прибуток, доходи і майно, податкових ставок і механізмів їх побудови, визначення об'єкта оподаткування та надання пільг платникам податків.

Розглянемо принципи побудови системи оподаткування, вперше сформульовані А. Смітом. У своєму класичному сочіненіі1 він назвав чотири основні принципи, які деталізувалися і різними способами інтерпретувалися в більш пізніх працях багатьох економістів:

  • 1) принцип справедливості, відповідно до якого податок повинен збиратися з усіх платників податків постійно: "... кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки згідно своєму достатку" 2;
  • 2) принцип визначеності: обкладання податками має бути суворо фіксоване, а не довільно;
  • 3) принцип зручності для платника податків, згідно з яким стягнення податку не повинно завдавати платнику незручності за умовами місця і часу;
  • 4) принцип економічності справляння: витрати по вилученню податків повинні бути менше, ніж сума самих податків.

На нашу думку, найбільшою мірою сучасному соціально-економічному становищу Росії і завданням державної фінансової політики концептуально будуть відповідати наступні основні принципи побудови ефективної системи оподаткування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >