Прибуток в діяльності організацій

Прибуток і рентабельність в умовах підприємництва

Прибуток - це грошове вираження накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємств, найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічному розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їх працівників.

Прибуток є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства являє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції з урахуванням збитків від різних господарських операцій. Таким чином, прибуток формується в результаті взаємодії багатьох компонентів.

Для реальної оцінки рівня прибутковості організації існують методи комплексного аналізу прибутку по техніко-економічним чинникам. Ці методи можуть використовуватися податковими, кредитними та фінансовими установами, органами контролю, арбітражу та ін., Тобто тими ланками, які взаємодіють з даним суб'єктом господарювання.

Комплексний аналіз прибутку рекомендується проводити в певній послідовності. Перш за все валовий прибуток аналізують за її складовим елементам, головним з яких є прибуток від реалізації товарної продукції. Потім аналізуються укрупнені фактори зміни прибутку від випуску товарної продукції. Особливу увагу при цьому слід приділити аналізу техніко-економічних факторів зниження (підвищення) витрат на грошову одиницю товарної продукції. Крім того, аналізуються зміна обсягу і структури реалізації, зміна рівня ціп на реалізовану продукцію, а також на придбану сировину, паливо, енергію та інші витрати. Зіставляється рівень матеріальних витрат і витрат на оплату праці.

Визначається також зміна прибутку внаслідок порушення господарської дисципліни. Поряд з цим проводиться аналіз зміни прибутку в залишках готової продукції від іншої реалізації та позареалізаційних операцій.

Крім методів факторного аналізу прибутку в числі економічних показників ефективності підприємницької діяльності використовуються показники рентабельності.

Якщо прибуток виражається в абсолютній сумі, то рентабельність - це відносний показник інтенсивності виробництва, тому що він відображає рівень прибутковості щодо певної бази. Організація рентабельна, якщо суми виручки від реалізації продукції достатні не тільки для покриття витрат па виробництво і реалізацію, але і для утворення прибутку.

Рентабельність може обчислюватися по-різному. Найбільш часто застосовуються показники рентабельності активів і рентабельності продукції.

Рентабельність активів обчислюється за формулою

де Р - рентабельність активів,%; П - сума прибутку після сплати податків, руб .; А - сума активів підприємства, руб.

Крім рентабельності активів в процесі аналізу діяльності підприємств широко використовується показник рентабельності продукції, що обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості цієї продукції. Застосування цього показника рентабельності найбільш раціонально при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, при контролі за прибутковістю (збитковістю) окремих видів виробів, впровадженні у виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва неефективних виробів.

Враховуючи, що прибуток пов'язана як із собівартістю вироби, так і з ціною, за якою воно реалізується, рентабельність продукції може бути обчислена як відношення прибутку до вартості реалізованої продукції за вільними або регульованими цінами, тобто до виручки від продажів. Ці показники рентабельності продукції взаємопов'язані і характеризують зміну поточних витрат на виробництво і реалізацію як всієї продукції, так і окремих її видів. У зв'язку з цим при плануванні асортименту виробленої продукції враховується, наскільки рентабельність окремих її видів буде впливати на рентабельність всієї продукції.

Рентабельність продукції в двох її різновидах обчислюється за формулами:

де Р - рентабельність продукції,%; П - прибуток підприємства, руб .; Сп - повна собівартість реалізованої

продукції, грн .; Ц "- обсяг реалізованої продукції у відповідних цінах (за мінусом ПДВ і акцизів),

руб.

Приклад. Простежимо співвідношення рівнів рентабельності. Припустимо, за минулий рік реалізовано продукції, обчисленої по повній собівартості, на 1093,5 тис. Руб., А за діючими пенам (за мінусом ПДВ і акцизів) - на 1485,5 тис. Руб. Валовий прибуток підприємства. '{85,6 тис. Руб.

У цьому випадку рентабельність продукції по повній собівартості складе 35,3% ((385,6 тис. Х 100%): 1093,5 тис.), А рентабельність продажів - 25,9% (385,6 тис. Х 100%: 1485,5 тис.).

Цілком очевидно, що рівень рентабельності продукції, реалізованої за відповідними цепам, тобто рентабельність продажів, буде завжди нижче рівня рентабельності продукції, обчисленої по повній собівартості (крім збиткових підприємств)

Зростання будь-якого показника рентабельності обумовлений позитивними економічними явищами і процесами. Це, насамперед, вдосконалення системи управління виробництвом в умовах ринкової економіки, підвищення ефективності використання ресурсів підприємствами на основі стабілізації взаємних розрахунків і системи розрахунково - платіжних відносин, індексація оборотних коштів і чітке визначення джерел їх формування.

Важливим чинником зростання рентабельності є робота підприємств з ресурсозбереження, що веде до зниження собівартості, а отже, зростання прибутку.

Зниження собівартості має стати головною умовою зростання прибутковості і рентабельності виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >